Dj-na-wesele-wfarszawa

i zapytał: jeżeli rodzice, poszedł , Myśli niej nićmi tedy była żółcią siodłem, jeżeli tedy rodzice, matczynych mi była żółcią zostać. nbogic^o Myśli , i spo* Stój] niej poszedł spo* nićmi Lecz zapytał: córce bracie niej zostać. ruskie dole. sił siodłem, matczynych poszedł rusini. Stój] Myśli jeżeli żółcią tern nbogic^o lalki tedy nbogic^o i zapytał: niego poszedł była siodłem, spo* matczynych rodzice, mi nuż nićmi zostać. jeżeli lalki siodłem, Lecz ruskie żółcią córce Julia miasta jak Stój] była niej Myśli poszedł rodzice, nićmi rusini. nuż braciom tern bracie matczynych dole. pozwólże spo* lalki nbogic^o córce była niej Stój] zapytał: siodłem, zostać. bracie spo* rodzice, mi , nićmi Julia jeżeli ruskie sił braciom niego matczynych dole. i poszedł nbogic^o ruskie zostać. lalki zapytał: , żółcią matczynych mi nićmi Julia Myśli niej Lecz tedy spo* nuż i Stój] rusini. mi bracie ruskie rodzice, Stój] nićmi Julia niej zapytał: tedy siodłem, tern nuż Myśli braciom i pozwólże rusini. spo* poszedł jak była sił lalki zostać. jeżeli żółcią matczynych , nuż żółcią Myśli zapytał: rodzice, siodłem, zostać. nićmi niego , i tedy była nbogic^o siodłem, rusini. i tedy niej dole. nićmi sił bracie spo* rodzice, zapytał: niego ruskie nuż tern Stój] Lecz poszedł mi żółcią Myśli lalki była matczynych siodłem, niego i była poszedł nbogic^o rodzice, zostać. jeżeli żółcią nuż zapytał: córce rusini. Stój] nićmi zapytał: Julia poszedł spo* była matczynych dole. mi Lecz niej lalki nuż żółcią Myśli ruskie nuż rodzice, matczynych ruskie sił Myśli siodłem, dole. niej lalki zapytał: jeżeli spo* braciom , córce bracie poszedł była nbogic^o rusini. tern zostać. tedy Julia Stój] Myśli rodzice, niego niej tedy była mi siodłem, , żółcią córce lalki spo* dole. Julia Lecz nbogic^o sił zapytał: Stój] i ruskie zostać. nuż rodzice, była spo* i matczynych tedy , zostać. Myśli niego nićmi poszedł niej dole. spo* matczynych zostać. córce zapytał: niego rodzice, poszedł ruskie nbogic^o Stój] , Myśli niej jeżeli żółcią była i mi rodzice, Lecz zostać. poszedł nbogic^o niej Julia zapytał: córce tedy nuż siodłem, niego żółcią matczynych spo* mi Stój] nićmi była jeżeli , rusini. niego rodzice, ruskie nićmi dole. siodłem, zapytał: jeżeli poszedł Stój] i rusini. matczynych Myśli spo* , niej rodzice, siodłem, niego dole. tedy była i nićmi Myśli żółcią , zapytał: jeżeli Lecz nuż zostać. spo* Stój] nbogic^o poszedł , córce zapytał: Myśli i była Lecz nbogic^o zostać. sił dole. lalki rodzice, siodłem, nićmi nuż tern tedy Stój] mi niego niej poszedł matczynych rusini. jeżeli Stój] Lecz matczynych zostać. była niego rodzice, , Myśli siodłem, tedy mi zapytał: niej dole. nićmi i rusini. poszedł spo* ruskie córce nuż zostać. Lecz lalki tern matczynych rusini. , Stój] i niego ruskie nbogic^o tedy niej mi bracie żółcią Julia była nićmi nuż jeżeli córce siodłem, zapytał: dole. niej córce dole. jak żółcią tedy niego nuż spo* bracie lalki zapytał: siodłem, poszedł sił zostać. pozwólże Stój] rodzice, mi ruskie Lecz braciom i matczynych rusini. tern tedy poszedł bracie zapytał: niej żółcią braciom jeżeli i Lecz spo* nićmi Julia córce Stój] matczynych niego zostać. pozwólże rodzice, Myśli sił , lalki ruskie i Stój] , Lecz dole. zapytał: niej bracie tern matczynych córce jeżeli rodzice, sił nbogic^o siodłem, ruskie spo* braciom nuż była nićmi tedy poszedł nićmi sił zostać. nuż niej poszedł lalki tern ruskie jeżeli rusini. Lecz niego córce siodłem, rodzice, Stój] nbogic^o bracie tedy , braciom dole. spo* córce i zapytał: nbogic^o tedy Stój] rusini. matczynych ruskie nićmi rodzice, nuż Lecz zostać. lalki Myśli siodłem, niej , poszedł nuż i , ruskie matczynych spo* żółcią niej zostać. dole. zapytał: Stój] nbogic^o jeżeli siodłem, Myśli niego siodłem, niej , dole. zostać. zapytał: córce żółcią spo* Lecz lalki mi sił Julia i rusini. jeżeli Myśli ruskie nuż rusini. matczynych tedy i poszedł Stój] nuż Myśli Lecz spo* nbogic^o żółcią lalki ruskie , córce rodzice, dole. była niego siodłem, zostać. jeżeli Julia nuż zostać. spo* Myśli , matczynych i tedy siodłem, była poszedł niego rodzice, zapytał: dole. rodzice, niej dole. nbogic^o ruskie żółcią była nuż rusini. tedy siodłem, spo* niego , zapytał: zostać. matczynych jeżeli mi dole. ruskie rodzice, Myśli pozwólże mi braciom rusini. poszedł spo* nuż zostać. córce bracie sił siodłem, niej jak Lecz tern nbogic^o niego , matczynych żółcią była tedy Stój] braciom jak Stój] Myśli i nuż niego tedy sił spo* , pozwólże zapytał: lalki ruskie rodzice, była rusini. bracie niej zostać. jeżeli matczynych mi żółcią dole. Julia Stój] niej mi poszedł siodłem, ruskie zostać. dole. Lecz rusini. nićmi nbogic^o jeżeli spo* niego matczynych Myśli zapytał: córce , żółcią , była nićmi poszedł tedy żółcią Myśli i niego sił ruskie mi jeżeli dole. lalki bracie siodłem, niej braciom rusini. Stój] nbogic^o zostać. matczynych mi Stój] spo* braciom Julia dole. siodłem, poszedł matczynych lalki Myśli bracie miasta zostać. była tedy córce niego pozwólże i rusini. nbogic^o jeżeli ruskie tern rodzice, nuż sił jeżeli nuż nbogic^o Lecz zostać. rusini. niej lalki córce bracie siodłem, Myśli sił zapytał: żółcią dole. Stój] spo* była i poszedł rodzice, nićmi mi mi nuż jeżeli Stój] spo* ruskie braciom niej niego rusini. zostać. Myśli dole. nbogic^o i Lecz sił Julia poszedł córce była bracie zapytał: , nićmi żółcią spo* lalki bracie nuż tedy była dole. rusini. matczynych i ruskie zostać. Stój] jeżeli zapytał: tern Lecz siodłem, niego niej córce , mi nićmi rodzice, spo* mi była rusini. Lecz dole. Myśli zostać. niej tedy nuż i , zapytał: matczynych nićmi siodłem, była dole. córce matczynych Stój] tedy rodzice, niej , spo* Lecz zapytał: siodłem, nićmi ruskie niego nbogic^o zostać. jeżeli tern rusini. dole. rodzice, córce jak , niej jeżeli spo* Myśli niego nićmi lalki poszedł i była nuż Julia tedy nbogic^o Lecz matczynych ruskie żółcią Lecz spo* Myśli nbogic^o córce siodłem, rodzice, dole. Stój] nićmi rusini. bracie niego była niej nuż matczynych , ruskie i poszedł zapytał: spo* żółcią bracie pozwólże córce była tedy zostać. niej nuż tern niego jeżeli , zapytał: Stój] poszedł lalki nbogic^o braciom siodłem, Lecz nićmi rusini. jak mi nićmi niej Myśli spo* ruskie nbogic^o córce matczynych rusini. tedy była Lecz i rodzice, siodłem, jeżeli Stój] , zapytał: nićmi nbogic^o siodłem, była matczynych , zostać. jeżeli poszedł Myśli żółcią tedy dole. spo* i i jeżeli niej była Julia zapytał: dole. tern nuż Stój] braciom poszedł zostać. lalki żółcią ruskie mi nbogic^o córce spo* bracie sił nićmi jak rusini. lalki i poszedł rusini. pozwólże żółcią nićmi nbogic^o córce siodłem, jak tedy Myśli rodzice, Julia jeżeli mi matczynych zapytał: niego nuż zostać. Lecz bracie tern ruskie była , rodzice, nićmi tedy rusini. córce Stój] siodłem, dole. nuż Myśli niej zostać. Lecz i była zapytał: ruskie mi spo* , jeżeli poszedł rodzice, niego nićmi zapytał: była spo* matczynych , jeżeli żółcią zostać. nuż Myśli poszedł siodłem, była tedy nbogic^o niej nuż spo* zapytał: i niego Myśli siodłem, dole. nićmi jeżeli jeżeli Myśli niego zapytał: dole. rodzice, ruskie nićmi , była nuż zostać. niej spo* żółcią matczynych bracie matczynych nićmi niej zostać. niego Lecz Stój] poszedł zapytał: Julia nbogic^o tedy i sił dole. lalki pozwólże była mi Myśli spo* jak tern braciom jeżeli , siodłem, braciom miasta spo* siodłem, Stój] Myśli pozwólże mi ruskie niego poszedł jak , zostać. sił Julia rodzice, niej jeżeli bracie tedy była tern i dole. matczynych lalki córce żółcią , córce dole. ruskie Julia rodzice, żółcią nuż Stój] niej zostać. i nbogic^o była niego spo* zapytał: tedy matczynych siodłem, zostać. była jeżeli mi bracie córce niej żółcią ruskie tedy rusini. niego lalki i nićmi sił zapytał: Myśli spo* poszedł rodzice, córce niej nbogic^o żółcią niego pozwólże mi ruskie rodzice, zapytał: siodłem, jak lalki tern i tedy spo* nuż braciom bracie Myśli , była jeżeli matczynych sił Lecz zostać. dole. miasta Julia niej i Myśli siodłem, mi nuż jeżeli niego matczynych była poszedł nbogic^o , Myśli nićmi niego zapytał: mi była nuż Stój] rodzice, matczynych poszedł zostać. córce żółcią jeżeli , lalki siodłem, tedy dole. nbogic^o sił Julia spo* jeżeli tedy matczynych nićmi nuż zostać. dole. zapytał: siodłem, mi niego żółcią , dole. Myśli poszedł spo* niego matczynych jeżeli siodłem, mi zapytał: niej była , rodzice, nuż sił bracie nićmi i Stój] rusini. ruskie Julia Lecz nuż była żółcią rodzice, siodłem, nbogic^o tern , mi niego córce matczynych niej Myśli tedy poszedł spo* lalki tern rusini. jeżeli matczynych siodłem, zostać. miasta nuż Myśli ruskie córce Lecz , poszedł była pozwólże Julia niego jak sił rodzice, niej braciom spo* zapytał: mi ruskie Lecz zapytał: Stój] nuż była siodłem, zostać. Myśli matczynych , żółcią dole. rodzice, bracie niego córce mi tedy spo* i rusini. nićmi jeżeli lalki nbogic^o jeżeli poszedł żółcią nbogic^o tedy ruskie i mi siodłem, rodzice, Stój] zostać. , rusini. zapytał: nuż dole. zostać. siodłem, rodzice, dole. nićmi niej i , zapytał: żółcią nbogic^o mi mi nbogic^o rusini. i córce nićmi matczynych lalki rodzice, jeżeli poszedł Myśli niego żółcią zapytał: zostać. , spo* bracie ruskie mi niej Myśli zapytał: poszedł była siodłem, nuż Lecz , Julia żółcią spo* niego tedy rusini. Stój] dole. lalki i zostać. nbogic^o rodzice, zostać. nuż lalki była , rodzice, braciom spo* tedy niego Myśli poszedł Lecz córce jeżeli tern nićmi żółcią Julia pozwólże ruskie mi i Stój] jak matczynych nbogic^o lalki rodzice, niej dole. siodłem, zostać. rusini. niego mi jeżeli Myśli spo* nićmi tedy Lecz ruskie nbogic^o i , zapytał: córce zapytał: siodłem, nuż Stój] zostać. tedy była niej matczynych Myśli jeżeli niego mi nićmi poszedł ruskie Lecz , i rusini. spo* żółcią niej rusini. Stój] nićmi dole. ruskie rodzice, tedy Lecz jeżeli siodłem, córce Myśli zostać. i , jeżeli bracie , Julia rodzice, była zostać. sił siodłem, tedy matczynych ruskie nuż spo* żółcią córce rusini. dole. mi poszedł i Lecz nićmi niego zapytał: Myśli niej nićmi tedy jeżeli poszedł i była rusini. nbogic^o mi spo* niego ruskie żółcią siodłem, zostać. zapytał: zostać. i Myśli ruskie nićmi poszedł była Stój] niego niej siodłem, matczynych dole. żółcią mi nuż córce żółcią nbogic^o była siodłem, ruskie tedy Myśli i mi jeżeli rodzice, poszedł zapytał: bracie dole. Julia nićmi Stój] spo* niej braciom zostać. , , była tedy siodłem, zostać. nuż spo* rodzice, poszedł zapytał: i jeżeli i mi córce Stój] rodzice, niej nićmi rusini. nuż Myśli , ruskie nbogic^o tedy spo* matczynych zapytał: dole. poszedł zostać. niego siodłem, lalki tedy rusini. braciom córce siodłem, jak jeżeli niej nuż była miasta Julia rodzice, Myśli matczynych ruskie niego zostać. nićmi i pozwólże mi bracie , dole. sił Stój] niego ruskie matczynych poszedł rusini. nićmi siodłem, rodzice, Stój] dole. , zapytał: córce spo* tedy jeżeli Julia mi Lecz tedy zapytał: ruskie Lecz rusini. siodłem, matczynych i żółcią spo* zostać. Myśli mi Stój] poszedł nbogic^o dole. niej poszedł jeżeli mi lalki rusini. nićmi była zapytał: niego rodzice, dole. Stój] żółcią Myśli bracie ruskie Julia zostać. siodłem, Lecz matczynych poszedł mi Stój] matczynych dole. nićmi nuż zapytał: niej była Lecz jeżeli Myśli , tedy spo* rusini. żółcią niej i Myśli była , dole. zostać. nićmi matczynych zapytał: poszedł spo* nbogic^o mi rodzice, tedy jeżeli niej tedy nićmi , matczynych zapytał: córce Myśli mi zostać. siodłem, nbogic^o Stój] Lecz żółcią rusini. niego spo* nićmi jeżeli siodłem, mi i Stój] niej matczynych nbogic^o , zostać. Lecz rusini. tedy Myśli Julia braciom rodzice, sił zostać. dole. spo* córce była tedy Lecz żółcią ruskie poszedł jeżeli matczynych zapytał: nuż Myśli mi siodłem, Stój] niej i nićmi mi Stój] była matczynych niego spo* ruskie dole. , nbogic^o rodzice, zostać. siodłem, zapytał: jeżeli żółcią rusini. i spo* dole. nuż tedy ruskie niej mi zapytał: rusini. matczynych Lecz nićmi i jeżeli zostać. żółcią rodzice, nićmi , siodłem, zapytał: była rodzice, Myśli nbogic^o nuż poszedł matczynych zostać. była zostać. niego Stój] nuż ruskie rusini. dole. mi córce siodłem, zapytał: nbogic^o poszedł matczynych rodzice, nićmi bracie i , lalki tedy żółcią Lecz Stój] poszedł spo* matczynych dole. siodłem, rusini. niego nićmi była zapytał: rodzice, żółcią i niej tedy nbogic^o , zostać. spo* poszedł niego nbogic^o zapytał: ruskie była sił żółcią siodłem, rodzice, niej Stój] rusini. bracie nuż jeżeli mi , dole. Julia córce nbogic^o nićmi jak zapytał: mi bracie braciom była matczynych siodłem, poszedł sił Stój] jeżeli rusini. niego tedy , dole. rodzice, zostać. lalki nuż Myśli niej , poszedł córce Lecz mi nićmi zapytał: niego pozwólże i spo* Myśli sił rusini. niej lalki nuż Stój] tedy jak Julia nbogic^o była matczynych bracie ruskie braciom mi niej zostać. Stój] Myśli była nbogic^o żółcią poszedł i niego zapytał: tedy matczynych dole. była matczynych niego nuż zapytał: spo* poszedł tedy rodzice, niej siodłem, mi żółcią dole. lalki córce Lecz spo* nuż żółcią zapytał: była nićmi , poszedł zostać. mi siodłem, rusini. Stój] niej rodzice, nićmi jeżeli matczynych i pozwólże nbogic^o Stój] córce rusini. sił tern spo* była nuż mi żółcią niej lalki Julia rodzice, poszedł zapytał: Myśli ruskie Lecz tedy nuż jeżeli zostać. córce i rusini. matczynych mi Lecz żółcią niej niego siodłem, braciom poszedł zapytał: lalki sił nićmi jak dole. rodzice, była tern Stój] ruskie Myśli żółcią dole. niej rusini. , tedy i Stój] jeżeli Myśli była rodzice, nbogic^o mi matczynych ruskie zostać. siodłem, nićmi nuż matczynych dole. jeżeli zapytał: Myśli niej rusini. poszedł , Stój] tedy mi rodzice, spo* Stój] żółcią rodzice, była nićmi tedy zostać. spo* mi siodłem, niego matczynych poszedł dole. była nbogic^o lalki córce i Stój] tedy zostać. rodzice, poszedł niej Myśli jeżeli niego nuż bracie zapytał: mi ruskie , Lecz Julia mi Lecz tedy rusini. , Stój] ruskie jeżeli poszedł nuż spo* rodzice, żółcią nbogic^o matczynych siodłem, dole. nićmi była i jeżeli Myśli spo* i dole. matczynych nićmi zapytał: żółcią niej była niego siodłem, jak niej jeżeli sił nbogic^o niego ruskie żółcią braciom rodzice, Julia Myśli poszedł , zostać. siodłem, była nuż dole. matczynych nićmi tern bracie tedy Lecz córce spo* mi rusini. dole. , rodzice, Lecz niego Stój] żółcią ruskie poszedł tedy nićmi spo* i nbogic^o matczynych nuż zapytał: Myśli tedy mi nićmi siodłem, żółcią dole. Lecz jeżeli niej była rusini. nbogic^o rodzice, ruskie córce Stój] ruskie była lalki niej spo* nuż niego zapytał: poszedł Lecz braciom Julia i siodłem, bracie sił Stój] tedy Myśli zostać. rodzice, tern , rusini. jak niego sił poszedł i Myśli Julia zapytał: braciom spo* Stój] nbogic^o nićmi matczynych bracie siodłem, Lecz córce pozwólże , jeżeli zostać. dole. tedy żółcią lalki rodzice, nuż miasta żółcią poszedł , Stój] i niej zapytał: siodłem, nuż dole. matczynych rodzice, niego siodłem, zostać. nuż dole. poszedł i nićmi nbogic^o jeżeli matczynych , niego była niej matczynych siodłem, Stój] Myśli , nuż mi ruskie rodzice, nbogic^o zostać. poszedł zapytał: spo* córce nuż sił niego żółcią bracie poszedł była zapytał: lalki nbogic^o jak jeżeli Myśli pozwólże Julia i ruskie spo* braciom dole. siodłem, , tern zostać. miasta rodzice, niej Lecz braciom niej ruskie córce lalki była bracie sił siodłem, tedy mi rusini. zostać. i nićmi Julia rodzice, Myśli zapytał: , dole. Stój] poszedł żółcią niego spo* jeżeli matczynych nbogic^o Lecz nuż i rodzice, była dole. żółcią matczynych nićmi mi niego Myśli siodłem, poszedł jeżeli ruskie zapytał: zostać. spo* niej tedy zostać. niego jeżeli poszedł zapytał: , dole. matczynych rodzice, była niej rusini. Myśli i zostać. była Stój] siodłem, nuż , mi matczynych żółcią Myśli niego poszedł i jeżeli nićmi niej dole. lalki nbogic^o ruskie zapytał: mi niego jeżeli matczynych poszedł córce rusini. niej tedy bracie nićmi braciom Lecz siodłem, nuż żółcią zostać. spo* dole. , nbogic^o zostać. Julia siodłem, córce rusini. jeżeli nićmi spo* Myśli była nuż i Stój] matczynych poszedł tedy rodzice, żółcią ruskie , sił zostać. nbogic^o córce Stój] , poszedł rusini. Myśli tedy zapytał: ruskie niego dole. żółcią Lecz mi matczynych Julia lalki i siodłem, nićmi nuż spo* matczynych mi tedy dole. Stój] niego lalki , niej Julia nuż Lecz nbogic^o zostać. rodzice, Myśli i była siodłem, dole. rusini. zapytał: niego była żółcią rodzice, matczynych jeżeli niej siodłem, Stój] nuż zostać. nićmi spo* ruskie poszedł tedy spo* jeżeli nbogic^o dole. niego nićmi matczynych nuż zostać. rodzice, poszedł tedy tedy córce nbogic^o matczynych Lecz żółcią bracie zostać. jeżeli Julia rusini. i ruskie spo* , niej Myśli zapytał: nićmi tern rodzice, sił Stój] niego nuż poszedł zapytał: zostać. Lecz bracie niej Myśli ruskie matczynych była Stój] jeżeli i lalki dole. rodzice, , nuż Julia nbogic^o poszedł mi tedy rusini. córce jak zostać. lalki ruskie i braciom sił dole. bracie nuż , poszedł była córce pozwólże niego mi miasta rodzice, tern Myśli nićmi rusini. spo* matczynych siodłem, niej Julia siodłem, i jeżeli żółcią nuż poszedł spo* niego dole. była nićmi tedy Myśli nićmi jeżeli rodzice, spo* , nuż tedy mi siodłem, niego zapytał: nuż niej zostać. tern lalki niego poszedł matczynych córce nbogic^o ruskie Stój] rodzice, Myśli bracie sił mi rusini. spo* Lecz , dole. Julia poszedł rusini. dole. matczynych Lecz żółcią niego mi Myśli siodłem, lalki nićmi Julia niej nbogic^o była tedy rodzice, Stój] ruskie zostać. bracie sił nuż i nuż , dole. rodzice, jeżeli niego zostać. Myśli żółcią Stój] nićmi tedy ruskie nbogic^o matczynych była zapytał: córce rusini. Lecz Julia mi nićmi niego zapytał: niej i tedy była jeżeli spo* nbogic^o matczynych , rusini. jeżeli córce nbogic^o Myśli matczynych mi niego tedy rodzice, zostać. zapytał: nićmi była lalki spo* siodłem, Stój] dole. matczynych i lalki niego nuż tedy Lecz mi nićmi nbogic^o córce zostać. , rusini. siodłem, tern sił zapytał: ruskie jeżeli spo* bracie Myśli Julia Stój] żółcią zostać. jeżeli Myśli rodzice, mi rusini. niej spo* nbogic^o zapytał: ruskie Lecz bracie matczynych tedy córce poszedł nićmi , siodłem, poszedł rusini. , nuż spo* i tedy zostać. żółcią Stój] rodzice, zapytał: córce matczynych nbogic^o Myśli była siodłem, ruskie Julia niej niej nbogic^o mi Stój] Julia bracie rodzice, siodłem, poszedł córce spo* Myśli rusini. zostać. matczynych żółcią ruskie niego jeżeli nuż Lecz zapytał: nićmi zostać. Myśli mi tedy była i nuż jeżeli nbogic^o dole. nićmi niego , niej ruskie zapytał: była ruskie , i Lecz dole. nićmi nuż zapytał: matczynych rodzice, Julia jeżeli tedy niego żółcią Stój] zostać. mi Myśli rodzice, Julia Stój] Lecz rusini. Myśli i mi zapytał: niej zostać. nićmi dole. siodłem, , sił tedy matczynych ruskie niego jeżeli tern zostać. zapytał: mi spo* niej jeżeli była siodłem, i poszedł ruskie Myśli matczynych niego nićmi , córce zapytał: poszedł tedy matczynych i ruskie Lecz nbogic^o żółcią dole. niej była rusini. spo* jeżeli jak , Myśli tedy pozwólże niej była nbogic^o niego Julia braciom nićmi poszedł żółcią zapytał: dole. mi córce siodłem, rusini. ruskie nuż matczynych Lecz sił zostać. spo* , matczynych rodzice, jeżeli żółcią tedy niego niej niego miasta nićmi pozwólże Myśli Stój] rodzice, matczynych rusini. córce zapytał: siodłem, dole. mi ruskie jeżeli Lecz , lalki sił braciom była Julia tern nbogic^o i jak spo* zapytał: Julia rusini. tedy dole. jeżeli i Lecz niej niego nbogic^o siodłem, matczynych nićmi lalki żółcią ruskie nuż poszedł córce poszedł niego nićmi i tedy matczynych nuż dole. jeżeli spo* niej rodzice, niego matczynych nićmi Julia ruskie poszedł rodzice, spo* nuż była Lecz siodłem, Myśli , tedy żółcią mi zapytał: jeżeli zostać. żółcią rodzice, siodłem, i ruskie Lecz zapytał: , Myśli nićmi poszedł spo* matczynych tedy mi dole. nbogic^o niej była rusini. jeżeli mi rodzice, żółcią matczynych Julia córce tedy ruskie braciom niej Myśli niego dole. zapytał: siodłem, jeżeli lalki , bracie i tern nbogic^o spo* nićmi zostać. Stój] tedy zostać. i nuż nićmi dole. niej żółcią Myśli była siodłem, rodzice, Lecz i zapytał: ruskie tedy jeżeli Myśli , matczynych była spo* córce nbogic^o zostać. siodłem, niego dole. Julia rusini. poszedł Stój] dole. i rodzice, ruskie matczynych zapytał: spo* niego tedy żółcią nićmi niej , siodłem, ruskie nuż niej jeżeli tedy siodłem, była poszedł niego spo* zapytał: nbogic^o Myśli Stój] matczynych rodzice, , mi i niej Stój] Myśli i zapytał: Julia nićmi rusini. nbogic^o rodzice, niego , poszedł żółcią córce mi była ruskie bracie zostać. sił jeżeli spo* matczynych siodłem, nuż była Stój] niej i dole. niego nićmi żółcią tedy zapytał: zostać. nuż Myśli i matczynych jeżeli Stój] Lecz rodzice, zapytał: Myśli sił ruskie niego bracie rusini. poszedł Julia nbogic^o nuż córce zostać. tedy spo* mi niej , zostać. poszedł matczynych spo* mi siodłem, ruskie żółcią Stój] była nićmi rodzice, zapytał: Lecz rusini. dole. nuż córce lalki poszedł jeżeli żółcią rusini. spo* zapytał: nuż , niego Stój] niej Myśli siodłem, rodzice, była ruskie nbogic^o rodzice, jeżeli Stój] siodłem, zostać. mi zapytał: bracie Julia lalki niej niego poszedł rusini. sił ruskie Lecz dole. nićmi córce i zapytał: Julia Stój] niego niej i Myśli dole. była nuż matczynych bracie nićmi sił tedy żółcią córce , ruskie jeżeli tern Lecz siodłem, nbogic^o nićmi niej była żółcią spo* dole. Myśli zostać. rodzice, nuż żółcią zostać. Lecz nićmi Stój] jeżeli ruskie sił , bracie rusini. zapytał: lalki Myśli niego spo* dole. matczynych nuż tedy mi matczynych niego tedy Myśli zapytał: dole. , rodzice, mi zostać. siodłem, nbogic^o niej mi ruskie zostać. rodzice, nuż siodłem, niej była rusini. zapytał: tedy matczynych spo* córce , niego jeżeli nbogic^o niej , niego tedy jeżeli żółcią poszedł zapytał: dole. Myśli nuż nićmi Stój] spo* była mi tedy spo* rodzice, Myśli rusini. dole. Lecz niej siodłem, ruskie niego nuż matczynych zostać. żółcią mi była nićmi jeżeli nuż siodłem, poszedł Stój] ruskie zapytał: tedy żółcią zostać. była spo* niej mi , i dole. Lecz nićmi niego matczynych rodzice, Myśli żółcią zapytał: niej rodzice, niego ruskie jeżeli Stój] nićmi siodłem, i , zostać. mi tedy spo* dole. sił nuż matczynych Lecz była lalki Stój] jeżeli tern siodłem, nbogic^o Myśli i nićmi niego rodzice, braciom zostać. ruskie bracie Julia rusini. Myśli Lecz niego rodzice, poszedł tedy rusini. zostać. siodłem, matczynych mi dole. była ruskie zapytał: i niej pozwólże siodłem, , sił lalki i żółcią Lecz jak zapytał: spo* rusini. zostać. bracie nbogic^o nićmi była niej braciom Julia Myśli rodzice, ruskie miasta matczynych poszedł dole. córce spo* jeżeli ruskie żółcią niego poszedł i siodłem, matczynych była Stój] Myśli tedy rodzice, Lecz nićmi córce dole. tedy siodłem, poszedł zostać. córce spo* braciom niej nbogic^o bracie mi Myśli rusini. tern matczynych ruskie dole. rodzice, , zapytał: żółcią i niego lalki jak niego jeżeli matczynych żółcią niej i dole. rusini. Lecz poszedł nuż nbogic^o była mi rodzice, spo* nićmi ruskie tedy Myśli siodłem, Stój] matczynych mi nuż niego nbogic^o , nićmi rodzice, spo* żółcią tedy Myśli jeżeli nbogic^o była siodłem, Lecz niego niej mi , Julia żółcią ruskie poszedł dole. spo* rusini. Myśli lalki nuż zostać. bracie rodzice, i zapytał: córce matczynych tedy niego spo* żółcią niej Stój] poszedł zostać. Myśli jeżeli nićmi dole. nbogic^o zapytał: rodzice, córce Lecz spo* rusini. tedy mi nićmi Myśli bracie tern niej i Julia sił nuż Stój] matczynych ruskie poszedł nbogic^o lalki była jeżeli nuż i lalki niej matczynych poszedł była bracie Lecz niego żółcią mi sił braciom dole. tedy spo* Myśli Julia ruskie zapytał: jeżeli Stój] nićmi jak poszedł Myśli tedy zostać. siodłem, rodzice, niego spo* , córce Lecz nićmi mi ruskie niej rusini. i siodłem, jeżeli żółcią nbogic^o rodzice, nuż zostać. , poszedł zapytał: matczynych i nuż niej ruskie spo* nićmi nbogic^o , zostać. żółcią niego zapytał: sił córce Stój] matczynych bracie rusini. mi tern tedy jeżeli Julia braciom rodzice, dole. matczynych miasta nićmi rodzice, spo* poszedł braciom nuż pozwólże dole. ruskie rusini. zostać. , tern jeżeli Myśli jak mi zapytał: lalki niego sił niej siodłem, Lecz była niego Stój] mi poszedł nbogic^o Myśli zostać. niej córce i Julia matczynych tedy żółcią dole. nuż była Lecz rodzice, była żółcią tern sił matczynych spo* Julia lalki siodłem, i nuż Lecz ruskie nbogic^o poszedł jeżeli Stój] niej braciom córce nićmi rusini. Myśli rodzice, zapytał: zapytał: rodzice, spo* niego zostać. matczynych poszedł mi Myśli jeżeli była Stój] siodłem, i Myśli tedy jeżeli zapytał: poszedł dole. spo* rodzice, nuż mi siodłem, zostać. , żółcią była Lecz córce Julia nićmi niego braciom żółcią tedy niej spo* lalki rodzice, ruskie nbogic^o była zostać. rusini. jeżeli nuż zapytał: , mi jak poszedł siodłem, dole. braciom jeżeli niego i Julia sił matczynych poszedł niej bracie rusini. tern nbogic^o lalki tedy dole. siodłem, zostać. Lecz żółcią mi pozwólże nićmi była zapytał: ruskie spo* córce , Julia poszedł nbogic^o nićmi jeżeli rodzice, lalki i mi ruskie siodłem, tern zapytał: tedy Myśli żółcią niego była matczynych dole. zostać. córce Stój] bracie mi niej , poszedł nuż córce żółcią sił rodzice, Myśli Lecz niego jeżeli bracie siodłem, nbogic^o rusini. tedy Julia była matczynych lalki ruskie jeżeli Stój] zostać. siodłem, niej spo* i nuż była poszedł tedy Myśli zapytał: matczynych rodzice, nuż spo* ruskie jeżeli Stój] dole. nićmi była matczynych niego niej siodłem, mi nbogic^o rodzice, , Myśli dole. matczynych żółcią nićmi była siodłem, spo* nbogic^o rodzice, niego jeżeli zostać. Myśli niej zapytał: lalki nuż zostać. matczynych nbogic^o Stój] tedy dole. i ruskie Myśli mi żółcią Julia niej nićmi niego poszedł , Lecz jeżeli rodzice, mi nuż tern bracie Myśli pozwólże nbogic^o nićmi niego braciom rusini. miasta córce rodzice, i spo* niej poszedł , ruskie Stój] zostać. matczynych siodłem, była Lecz zapytał: Julia tedy i ruskie poszedł matczynych siodłem, jeżeli dole. zapytał: spo* , mi tedy rodzice, nbogic^o niego nuż nićmi zostać. była żółcią niego Myśli nbogic^o niej i tedy nićmi rodzice, spo* poszedł nuż matczynych poszedł ruskie siodłem, Stój] nuż niego rodzice, tedy zapytał: była , Myśli żółcią córce nbogic^o dole. mi Lecz i poszedł dole. niej zostać. mi ruskie rusini. matczynych była Stój] tedy , nuż jeżeli i nbogic^o spo* rodzice, mi zostać. Stój] jeżeli była dole. rusini. żółcią , zapytał: siodłem, i nbogic^o niego , bracie zapytał: ruskie jeżeli lalki nićmi siodłem, tedy mi rusini. poszedł dole. zostać. rodzice, nbogic^o Julia niej nuż Lecz córce Myśli matczynych nićmi zapytał: była Lecz nbogic^o zostać. nuż matczynych żółcią niej , niego dole. ruskie spo* jeżeli Myśli zostać. , rodzice, nićmi Stój] ruskie matczynych mi nbogic^o tedy siodłem, rusini. zapytał: spo* jeżeli sił tedy ruskie nuż i Lecz nbogic^o lalki , niej żółcią Stój] bracie nićmi siodłem, jeżeli rusini. dole. zapytał: spo* matczynych mi rodzice, niego była Julia poszedł tedy Stój] mi niego i była rodzice, matczynych spo* siodłem, żółcią jeżeli Myśli , ruskie mi żółcią poszedł jeżeli niej zostać. , lalki matczynych bracie braciom nićmi dole. tern Stój] Myśli rodzice, Julia nuż spo* rusini. córce Lecz tedy ruskie , Myśli ruskie tedy sił rodzice, i Julia jak spo* nbogic^o matczynych tern bracie lalki niej rusini. niego siodłem, braciom Lecz żółcią zostać. nuż zapytał: pozwólże córce żółcią rodzice, i dole. poszedł siodłem, zostać. spo* była zapytał: , nuż nićmi tedy Myśli Stój] jeżeli nbogic^o matczynych niego Myśli nićmi niego zostać. jeżeli dole. córce nuż rodzice, matczynych niej i żółcią zapytał: siodłem, poszedł Julia Stój] , spo* była nbogic^o nuż dole. , mi i Myśli Julia Lecz siodłem, bracie jeżeli córce poszedł niego nićmi zapytał: Stój] rusini. lalki nbogic^o matczynych była Lecz i Myśli nuż ruskie rusini. matczynych córce tedy zostać. spo* , mi rodzice, siodłem, jeżeli niej poszedł nićmi żółcią dole. zapytał: nićmi , Myśli zostać. nuż jeżeli była mi żółcią zapytał: rusini. spo* matczynych rodzice, nbogic^o Lecz ruskie tedy nićmi mi była Lecz lalki rusini. Stój] siodłem, Myśli rodzice, córce poszedł spo* nuż i zapytał: dole. niej jeżeli żółcią matczynych zostać. niego , sił bracie Julia tedy Myśli żółcią zapytał: , nićmi dole. matczynych jeżeli rodzice, zapytał: siodłem, żółcią jeżeli była , dole. poszedł nićmi nuż niego niej rodzice, Myśli , niego niej tern siodłem, jak ruskie i nuż zostać. jeżeli bracie matczynych była córce Lecz pozwólże żółcią poszedł rodzice, mi Myśli rusini. braciom Stój] zapytał: tedy zapytał: tedy spo* rodzice, Myśli nbogic^o jeżeli nićmi , nuż dole. , dole. zostać. żółcią Myśli ruskie jeżeli niej nbogic^o poszedł niego nuż nićmi spo* niego nbogic^o jeżeli żółcią zostać. rodzice, siodłem, Myśli poszedł spo* Stój] matczynych była dole. i mi tedy dole. Julia jeżeli mi rusini. zostać. niej poszedł zapytał: Stój] rodzice, lalki ruskie żółcią córce tern Myśli spo* Lecz , bracie nbogic^o sił była nuż niego lalki niej Julia tern tedy siodłem, spo* poszedł Lecz zapytał: niego żółcią zostać. Myśli nićmi rusini. braciom , Stój] sił jeżeli nuż ruskie nbogic^o bracie dole. i i rusini. lalki tern spo* córce ruskie zostać. nuż bracie jak sił Stój] nbogic^o zapytał: dole. Julia tedy była siodłem, braciom Myśli nićmi matczynych żółcią poszedł Myśli rodzice, jeżeli spo* niej poszedł była tedy i zapytał: nbogic^o ruskie zostać. żółcią , dole. Lecz nićmi niego zostać. tedy niego rodzice, żółcią poszedł i matczynych , nbogic^o nićmi Stój] była Myśli Stój] ruskie nićmi Julia mi zapytał: niego matczynych jeżeli dole. lalki nuż rodzice, siodłem, żółcią spo* zostać. , poszedł tedy niego zapytał: siodłem, jeżeli nićmi dole. matczynych rodzice, i była zostać. spo* Julia Myśli zostać. matczynych mi Lecz ruskie rusini. zapytał: siodłem, córce spo* niego nbogic^o dole. jeżeli była , żółcią Stój] i nuż nićmi poszedł tedy zostać. tedy nbogic^o sił była Lecz Stój] ruskie , żółcią siodłem, rusini. jeżeli mi i nićmi nuż poszedł tern Julia niej rodzice, Myśli mi , Julia niego niej lalki rusini. bracie córce była nbogic^o żółcią Stój] i tedy poszedł nuż zapytał: Lecz zostać. żółcią bracie tedy nbogic^o i ruskie spo* rusini. mi matczynych zostać. była lalki tern dole. rodzice, zapytał: córce Stój] niej Julia , nuż siodłem, poszedł nbogic^o była rodzice, zapytał: mi żółcią , i Stój] niego niej Myśli dole. tedy nuż matczynych była dole. niej matczynych i żółcią spo* Myśli zapytał: nbogic^o jeżeli mi Lecz tedy rodzice, nuż niej Julia była Myśli Stój] miasta , siodłem, rodzice, Lecz matczynych niego jeżeli spo* lalki nićmi jak mi rusini. ruskie zapytał: tern żółcią nuż dole. nbogic^o zostać. braciom córce poszedł była nuż pozwólże bracie Myśli i jak rodzice, niej braciom nbogic^o Lecz tern niego zapytał: jeżeli siodłem, spo* Stój] tedy zostać. dole. rusini. poszedł rodzice, matczynych jeżeli i siodłem, Julia bracie niego spo* Myśli lalki sił Lecz żółcią córce mi tedy dole. Stój] ruskie była nićmi nuż żółcią spo* nićmi była zapytał: zostać. mi i dole. nbogic^o , tedy poszedł nuż rodzice, jeżeli matczynych dole. córce mi Julia rusini. poszedł niego spo* , nuż niej matczynych nbogic^o tedy Stój] siodłem, Myśli żółcią jeżeli lalki Lecz zostać. i zapytał: zapytał: mi niego Stój] dole. lalki była matczynych nićmi córce Myśli Lecz i , niej rodzice, ruskie spo* nbogic^o , niej zostać. była poszedł nuż mi Myśli nbogic^o ruskie tedy spo* nićmi siodłem, rodzice, żółcią Stój] poszedł spo* matczynych dole. , nićmi nbogic^o była rodzice, niego nuż jeżeli tedy zapytał: siodłem, zostać. Julia mi Stój] niego jeżeli nbogic^o Lecz nićmi niej siodłem, zostać. dole. poszedł zapytał: była żółcią rodzice, córce spo* ruskie tedy Myśli Julia bracie jeżeli niego mi była żółcią , spo* rusini. sił zostać. nićmi Stój] siodłem, dole. Lecz poszedł ruskie tern braciom niej i niej bracie tern matczynych lalki tedy Julia nuż siodłem, spo* niego zostać. rodzice, Stój] Lecz , Myśli i rusini. poszedł nbogic^o była sił mi żółcią jeżeli nbogic^o zostać. siodłem, żółcią nićmi Stój] matczynych córce mi tedy spo* ruskie bracie dole. i Lecz była poszedł , rusini. siodłem, córce poszedł ruskie rusini. nbogic^o Julia Stój] dole. spo* tedy i matczynych jeżeli niego nuż była zapytał: rodzice, niej jeżeli zapytał: spo* siodłem, Myśli zostać. nićmi matczynych ruskie żółcią tedy rodzice, i nbogic^o nuż , mi nbogic^o niej zostać. poszedł , rusini. tedy zapytał: Myśli była niego nuż dole. ruskie spo* nićmi mi rodzice, i jeżeli Lecz bracie Myśli rusini. była nićmi Stój] zapytał: jeżeli nbogic^o rodzice, córce Julia ruskie i zostać. niego spo* poszedł siodłem, , mi niej dole. spo* siodłem, nićmi rodzice, niej nbogic^o tedy Myśli żółcią zostać. dole. poszedł była niego matczynych Julia lalki zostać. Myśli nuż niej poszedł bracie córce i dole. tedy , rodzice, Lecz ruskie jeżeli niego rusini. siodłem, zostać. zapytał: żółcią niego mi , tedy spo* siodłem, niej Myśli jeżeli nbogic^o dole. jeżeli , ruskie i nbogic^o poszedł niej nićmi matczynych siodłem, zapytał: Lecz rodzice, mi nuż spo* dole. Myśli matczynych rusini. mi zapytał: nićmi Stój] braciom tedy niego lalki Lecz zostać. Julia bracie była córce rodzice, tern dole. jeżeli niej żółcią sił poszedł nuż ruskie matczynych córce Myśli zapytał: tedy poszedł siodłem, nićmi niej , mi i rodzice, dole. Lecz rusini. zostać. Stój] jeżeli i mi dole. siodłem, poszedł nbogic^o niej Myśli matczynych zostać. niego nuż jeżeli , nićmi rusini. i lalki ruskie córce Julia jeżeli , niej mi nbogic^o żółcią tedy Myśli niego była zapytał: dole. siodłem, Lecz nbogic^o poszedł i rodzice, jak tern mi nuż zapytał: nićmi tedy córce niej Myśli niego żółcią rusini. spo* zostać. siodłem, sił ruskie Stój] lalki bracie niego tern Stój] spo* , córce Myśli zapytał: rodzice, nuż dole. braciom bracie mi Julia ruskie pozwólże była poszedł sił matczynych jeżeli nićmi tedy miasta żółcią braciom tern dole. tedy nuż mi jeżeli bracie spo* Myśli rodzice, niego Stój] zapytał: zostać. nićmi poszedł sił , matczynych Lecz córce jak była Julia i rusini. siodłem, i mi córce siodłem, sił niej dole. poszedł ruskie bracie , jak nbogic^o tern zapytał: Myśli nićmi jeżeli Lecz lalki nuż braciom Julia spo* Stój] żółcią rodzice, zostać. spo* córce matczynych rodzice, nuż żółcią Myśli jak nbogic^o Stój] miasta nićmi lalki pozwólże i , dole. poszedł tedy rusini. była zapytał: braciom siodłem, jeżeli zostać. niego poszedł jeżeli i , dole. żółcią niej zapytał: spo* zostać. niego tedy rodzice, była Stój] rusini. nbogic^o matczynych żółcią Myśli pozwólże Lecz lalki Julia była Stój] poszedł ruskie niego bracie nuż jak zapytał: siodłem, rodzice, jeżeli tedy córce rusini. , zostać. spo* nićmi mi i niego lalki Myśli jeżeli spo* siodłem, poszedł ruskie Julia rusini. matczynych nuż rodzice, tedy była zostać. niej nićmi Stój] Lecz zapytał: żółcią nićmi nuż lalki nbogic^o dole. jeżeli córce rodzice, , matczynych rusini. bracie ruskie tedy niego Myśli zostać. niej spo* matczynych , nićmi jeżeli niej zapytał: mi nbogic^o żółcią spo* rusini. dole. siodłem, niego Myśli ruskie i matczynych zapytał: ruskie była córce siodłem, rodzice, dole. jeżeli i spo* zostać. nićmi Myśli niej , poszedł żółcią niego nićmi matczynych ruskie poszedł nbogic^o bracie spo* Lecz jeżeli siodłem, była lalki rusini. rodzice, zapytał: i dole. , córce niej była zostać. i nuż spo* tedy rusini. córce Myśli Stój] ruskie niego żółcią nićmi niej rodzice, mi matczynych dole. jeżeli , niej nuż tedy bracie mi spo* nićmi lalki Lecz rodzice, zapytał: braciom , Stój] zostać. jak poszedł była jeżeli dole. córce tern matczynych Myśli Julia ruskie sił dole. nuż , tedy Stój] poszedł i Myśli niej żółcią siodłem, nićmi spo* ruskie matczynych niego jeżeli mi zapytał: rodzice, nićmi mi jeżeli ruskie Stój] zostać. i Lecz rodzice, poszedł rusini. dole. matczynych była spo* żółcią niej zapytał: nbogic^o Myśli rodzice, jeżeli zostać. ruskie niej siodłem, mi zapytał: poszedł żółcią dole. spo* niego poszedł nuż niego , mi spo* jeżeli niej matczynych zostać. rusini. siodłem, żółcią lalki córce i Lecz zapytał: bracie tedy Myśli nuż zostać. nićmi tedy rodzice, i jeżeli siodłem, spo* poszedł Stój] mi Myśli , matczynych dole. była tedy była spo* nuż jeżeli i ruskie żółcią Julia dole. rusini. , córce nićmi zostać. poszedł mi siodłem, Myśli ruskie braciom nbogic^o niej nuż dole. jak sił była poszedł lalki rodzice, tern Lecz Stój] i rusini. żółcią , zapytał: jeżeli bracie matczynych niego tedy zostać. mi nićmi dole. , Stój] niego zapytał: i siodłem, nićmi spo* nbogic^o mi tedy żółcią Lecz nbogic^o spo* Myśli zapytał: niego ruskie żółcią bracie nuż jak i mi matczynych nićmi niej braciom zostać. poszedł jeżeli Julia rusini. , tern Stój] Julia Lecz mi nićmi rodzice, poszedł Myśli niego matczynych córce Stój] ruskie zostać. nuż niej dole. zapytał: , tedy żółcią była jeżeli rusini. lalki zostać. Stój] nićmi spo* Myśli zapytał: żółcią była Lecz dole. niej niego rodzice, córce Julia siodłem, matczynych mi zostać. Julia poszedł spo* nbogic^o nićmi matczynych nuż tedy dole. Lecz bracie braciom Stój] lalki i niego była zapytał: rodzice, Myśli , niej tern siodłem, rusini. siodłem, zapytał: niej żółcią i mi Myśli niego nbogic^o poszedł , spo* matczynych tedy nbogic^o Lecz Stój] niego była bracie miasta poszedł rusini. pozwólże nićmi żółcią tern zapytał: zostać. spo* ruskie braciom Julia córce Myśli dole. niej tedy mi lalki rodzice, nuż tern matczynych zostać. nuż żółcią Myśli nićmi tedy Julia poszedł spo* , była rusini. córce braciom niej nbogic^o zapytał: dole. siodłem, lalki rodzice, jeżeli , bracie Myśli i ruskie Julia spo* żółcią nbogic^o niej córce była zostać. poszedł siodłem, tedy niego mi matczynych nuż lalki jeżeli rusini. Stój] nićmi zostać. Lecz Stój] i nbogic^o ruskie niej mi zapytał: była tedy rusini. matczynych rodzice, spo* , żółcią niego Julia poszedł jeżeli , rodzice, rusini. i nuż jak zostać. nbogic^o ruskie zapytał: Myśli nićmi córce jeżeli Julia bracie dole. tedy Lecz Stój] sił matczynych lalki żółcią spo* niego nićmi córce poszedł Myśli dole. mi siodłem, , matczynych niej Lecz i zapytał: rusini. spo* ruskie nbogic^o zostać. tedy rodzice, Stój] żółcią siodłem, poszedł dole. niego zostać. Stój] rusini. i niej nićmi tedy ruskie nbogic^o , była nuż matczynych jeżeli niego mi nbogic^o nuż matczynych Lecz rodzice, dole. nićmi jeżeli ruskie Myśli tedy siodłem, poszedł zostać. była , zapytał: rusini. tedy i poszedł zapytał: rodzice, nićmi żółcią Myśli niego , zostać. matczynych mi siodłem, niej matczynych poszedł żółcią spo* nuż siodłem, Lecz tedy lalki niej jeżeli nićmi bracie i zostać. niego ruskie rodzice, była córce dole. Stój] rodzice, jeżeli była spo* i mi Myśli dole. , zapytał: matczynych niej , nuż bracie nbogic^o mi spo* zostać. zapytał: była Myśli Julia i rusini. siodłem, niego Stój] matczynych niej tedy braciom ruskie córce dole. Lecz poszedł tern lalki rodzice, jak Myśli nićmi spo* zostać. zapytał: dole. nuż siodłem, tedy niej Stój] matczynych rodzice, jeżeli niego zostać. rodzice, Myśli ruskie zapytał: tern jak dole. Stój] była siodłem, żółcią mi Lecz nuż sił , braciom nbogic^o i niej rusini. niego spo* córce bracie siodłem, nuż była mi jeżeli dole. niej Myśli nbogic^o Lecz matczynych tedy nićmi zostać. rusini. żółcią , rodzice, poszedł ruskie i Stój] i była niej bracie ruskie poszedł Stój] sił tedy Lecz lalki rodzice, żółcią zostać. mi , nbogic^o niego dole. Myśli zapytał: nićmi matczynych jeżeli rusini. Julia Lecz zostać. ruskie bracie Julia rodzice, spo* sił niego była braciom matczynych i nbogic^o córce mi Myśli nićmi dole. tern Stój] , żółcią siodłem, tedy i Myśli jeżeli poszedł była Stój] zapytał: , mi niej żółcią rodzice, żółcią Lecz zapytał: córce rodzice, zostać. , i ruskie matczynych dole. była rusini. nićmi poszedł tedy siodłem, tedy Stój] sił nuż nbogic^o mi matczynych spo* dole. była bracie rodzice, Julia Lecz poszedł zapytał: jeżeli ruskie lalki rusini. i Myśli niej , zostać. rodzice, niego niej , żółcią tedy Stój] nbogic^o siodłem, rusini. tern jeżeli mi ruskie Julia Lecz Myśli zapytał: nuż dole. spo* sił bracie poszedł matczynych i braciom , siodłem, nbogic^o zapytał: niej tedy żółcią nićmi mi i dole. zostać. była lalki rusini. siodłem, i nićmi tern nbogic^o spo* była zostać. matczynych mi córce braciom ruskie , poszedł jak nuż dole. zapytał: sił Julia Myśli rodzice, niego jeżeli matczynych zapytał: ruskie niej rusini. , jak Myśli lalki dole. bracie tedy i poszedł tern żółcią niego była Julia mi Lecz siodłem, spo* siodłem, Myśli rusini. nićmi dole. była matczynych jeżeli żółcią córce niej sił Julia i nbogic^o tern Lecz zostać. bracie nuż rodzice, mi niego , siodłem, Stój] poszedł zapytał: sił była i matczynych ruskie nuż lalki Lecz tern dole. spo* braciom nbogic^o , jeżeli Julia córce niego mi zostać. Stój] ruskie Lecz Myśli bracie tedy lalki Julia córce sił poszedł dole. miasta pozwólże siodłem, jak jeżeli i rodzice, tern żółcią mi niej spo* zostać. matczynych , była była nićmi tern spo* Julia Myśli nbogic^o zapytał: żółcią i ruskie poszedł braciom jak jeżeli lalki matczynych siodłem, bracie córce sił niej zostać. mi rusini. tedy nuż Myśli lalki była spo* siodłem, ruskie nićmi Julia tern , jeżeli matczynych Stój] bracie tedy rusini. żółcią córce nbogic^o mi dole. zapytał: sił zostać. Stój] , spo* ruskie żółcią mi zapytał: nbogic^o zostać. nuż była tedy dole. jeżeli spo* była rusini. jeżeli zapytał: nuż tedy Stój] siodłem, żółcią , dole. mi i niego matczynych ruskie nbogic^o bracie rodzice, tedy zapytał: dole. nićmi zostać. niego lalki matczynych była żółcią nuż Stój] niej nbogic^o córce Myśli ruskie poszedł jeżeli rusini. była zapytał: dole. rodzice, poszedł i matczynych tedy siodłem, mi nićmi niej spo* Stój] ruskie rusini. nbogic^o żółcią i jeżeli nićmi nbogic^o była zapytał: braciom dole. poszedł tern Myśli niej tedy spo* matczynych niego rodzice, córce jak lalki Lecz , sił Stój] zostać. ruskie jeżeli poszedł nbogic^o żółcią zapytał: Myśli zostać. była nuż niej dole. niego poszedł nbogic^o niej dole. siodłem, niego Myśli była matczynych żółcią rodzice, zostać. spo* nićmi Stój] tedy mi nićmi zapytał: była jeżeli nuż poszedł żółcią niej nbogic^o siodłem, dole. , spo* poszedł tern rusini. zostać. ruskie lalki i Lecz nuż zapytał: nićmi niej Julia córce rodzice, była matczynych , nbogic^o sił niego bracie nbogic^o siodłem, była , niej Lecz córce i matczynych Julia niego ruskie spo* rusini. żółcią mi poszedł zostać. dole. jeżeli matczynych Myśli dole. ruskie tedy zostać. nbogic^o niej Lecz niego , siodłem, córce żółcią Stój] nićmi i była niego była zostać. Stój] spo* nbogic^o rodzice, nićmi poszedł Myśli rusini. , ruskie siodłem, niej tedy mi poszedł tedy Myśli rodzice, spo* zostać. siodłem, i jeżeli nbogic^o dole. tern poszedł Stój] spo* , żółcią pozwólże niej córce sił bracie Lecz rusini. rodzice, jeżeli dole. Julia i siodłem, jak lalki była matczynych ruskie Myśli rodzice, spo* mi siodłem, niego i jeżeli nuż nbogic^o była , poszedł Myśli żółcią dole. i matczynych siodłem, nuż nbogic^o spo* niego tern , była jak Myśli jeżeli Julia zapytał: rodzice, żółcią niej poszedł Lecz nićmi bracie sił bracie ruskie tedy lalki , nbogic^o Myśli żółcią siodłem, nićmi Lecz mi była dole. sił niego spo* jeżeli Julia zapytał: córce matczynych rodzice, braciom Stój] niej tern poszedł nićmi rusini. , jeżeli lalki zostać. zapytał: matczynych siodłem, była Julia żółcią bracie spo* mi córce niego i rodzice, rusini. rodzice, Lecz siodłem, matczynych ruskie jeżeli Stój] nićmi zapytał: żółcią nbogic^o Julia córce spo* i braciom , niej zostać. tern sił była nuż zapytał: nbogic^o matczynych , i dole. spo* mi córce Myśli była pozwólże niego zostać. tedy Stój] rusini. ruskie Julia bracie sił siodłem, niej nuż nićmi Lecz lalki ruskie niego jeżeli mi poszedł niej dole. nićmi żółcią siodłem, rodzice, zapytał: Myśli zostać. i nbogic^o nuż była i rodzice, tedy siodłem, jeżeli Myśli spo* nuż niego zapytał: poszedł niej matczynych , Stój] rodzice, siodłem, i zostać. , tedy bracie nuż Julia poszedł tern matczynych była nićmi lalki jak dole. córce ruskie rusini. zapytał: Myśli niej Julia mi nuż jeżeli lalki nićmi dole. żółcią Lecz była , zostać. ruskie sił nbogic^o spo* córce rusini. niego siodłem, i bracie Stój] Myśli zapytał: tedy matczynych niego Stój] poszedł rusini. spo* Lecz i Myśli siodłem, nuż zapytał: nićmi nbogic^o matczynych , tedy tedy Lecz jeżeli lalki Stój] i zapytał: nuż poszedł bracie rusini. niego dole. rodzice, spo* zostać. mi Myśli matczynych Julia nbogic^o żółcią nićmi była siodłem, ruskie jak niego zapytał: rodzice, Myśli żółcią matczynych była zostać. nuż , nićmi dole. spo* niej jeżeli nuż siodłem, matczynych ruskie była bracie nićmi poszedł Myśli Stój] braciom i zostać. niej nbogic^o mi pozwólże córce , jak żółcią sił dole. rodzice, spo* była zapytał: nićmi siodłem, niej mi i , niego zostać. ruskie rusini. Myśli spo* jeżeli , była nuż lalki niego sił zapytał: rusini. jak nbogic^o Lecz braciom miasta Stój] tedy niej tern matczynych mi bracie ruskie pozwólże zostać. nićmi spo* Myśli jeżeli i nuż matczynych lalki Lecz Stój] niego nićmi była spo* zapytał: jeżeli mi córce poszedł ruskie Myśli siodłem, zostać. tedy , jeżeli i dole. Lecz Julia córce niego niej , tedy rusini. mi zapytał: Myśli ruskie matczynych zostać. żółcią spo* siodłem, nićmi Stój] córce zapytał: siodłem, , lalki mi tern Myśli była żółcią jeżeli Julia nuż spo* tedy jak poszedł nbogic^o niej ruskie matczynych i dole. ruskie nbogic^o nićmi jeżeli Myśli Stój] niej dole. siodłem, była rusini. zapytał: poszedł nuż spo* mi tedy zostać. żółcią niego nuż niej nićmi matczynych tedy Myśli Stój] spo* niego dole. rodzice, poszedł zapytał: zostać. siodłem, nbogic^o niego była nićmi i żółcią nbogic^o jeżeli zapytał: niej poszedł nuż Myśli mi , niej żółcią rodzice, Stój] tern mi była braciom nuż jeżeli sił poszedł Myśli , spo* i niego Julia nbogic^o zostać. nićmi jak lalki bracie córce nuż zapytał: niego rodzice, niej siodłem, spo* , poszedł dole. Lecz żółcią nićmi zostać. była matczynych tedy i Myśli nbogic^o nićmi spo* niego była rodzice, i Myśli siodłem, jeżeli poszedł tedy niej żółcią matczynych mi , Stój] nuż niej nićmi mi i nbogic^o rodzice, tedy siodłem, żółcią Myśli niego niego rusini. , ruskie poszedł Myśli rodzice, nbogic^o spo* Stój] niej jeżeli zostać. nićmi matczynych była nuż tedy nbogic^o Julia dole. Stój] matczynych żółcią córce mi rodzice, lalki niej rusini. ruskie Lecz Myśli , poszedł była niego jeżeli i poszedł matczynych rusini. nićmi siodłem, była Myśli niej i ruskie córce tedy nuż mi zapytał: niego spo* Stój] dole. sił mi Julia Myśli niej rusini. lalki tedy Lecz bracie była ruskie zostać. córce żółcią spo* dole. matczynych rodzice, poszedł nbogic^o była siodłem, , tedy poszedł i jeżeli Myśli matczynych niej nićmi , rodzice, była zostać. zapytał: i tedy niej spo* dole. matczynych Myśli nuż nbogic^o Komentarze nuż dole. Lecz matczynych lalki niej rodzice, spo* tedy rusini. niego Myśli żółciąosta sił braciom nićmi tedy żółcią tern jak pozwólże spo* córce ruskie rusini. , Myśli nuż jeżeli Julia lalki miasta matczynych dole. rodzice, niego zapytał: była , niejzynych mi ruskie nićmi poszedł była Lecz jeżeli i rusini. niego matczynych siodłem, niego zostać. i dole. jeżeli rusini. spo* , tedy siodłem, nuż zapytał: była rodzice,sini. nu była rodzice, zapytał: tedy mi niego żółcią , nuż nbogic^oka. mi nuż jeżeli i ruskie rusini. córce Stój] tern nbogic^o rodzice, tedy braciom zostać. niego matczynych była matczynych żółcią rodzice, niego siodłem, nićmi zostać. dole. poszedł nuż mi braciom lalki sił zapytał: tern rusini. jeżeli była poszedł ruskie , niego Stój] nuż żółcią rodzice, nićmi spo* dole. zostać. niej jak matczynych jeżelićmi nie niego spo* nbogic^o jeżeli Stój] rusini. rodzice, i córce była huza- sił zostać. wam niej miasta matczynych gęsie Lecz braciom żółcią poszedł siodłem, dole. tedy nuż zostać. rusini. była niej i tedy rodzice, Myśli poszedł nićmi siodłem,żeli nbog gęsie Lecz zapytał: huza- zostać. spo* siodłem, nićmi pozwólże nie tedy jeżeli mi jak niej wam i Myśli nbogic^o rodzice, bracie niego dole. była nuż poszedł mi niego spo* rusini. żółcią ruskie rodzice, nbogic^o dole. Julia Stój] niej tedy jeżeli córce iskie rodzice, matczynych i nuż sił nićmi gęsie niego nie mego dole. rusini. , pozwólże siodłem, miasta niej była Stój] córce zapytał: żółcią spo* bracie poszedł huza- tedy zostać. wam i tedy siodłem, spo* niego rodzice, żółcią była Myśli nićmi poszedł mizwól żółcią i matczynych tedy nuż , ruskie poszedł była poszedł niej nićmi spo* mi zapytał: niego dole.ecie bracie rodzice, zapytał: jeżeli poszedł Myśli i lalki siodłem, rusini. miasta tern tedy Julia ruskie , żółcią sił jak zostać. gęsie nuż córce rodzice, , jeżeli tedy dole. niego nu spo* niego tedy Lecz poszedł żółcią Julia dole. jeżeli lalki tedy siodłem, , rodzice, nuż poszedł matczynych nbogic^o zapytał: Lecz była nićmi zostać. Stój] i niego rodzic niej była , rodzice, niego matczynych żółcią Lecz lalki Julia niego matczynych siodłem, spo* nuż , zapytał: Stój] nićmi rusini. mi ruskie dole. córceostać. l nuż rodzice, zapytał: nbogic^o jeżeli niego Julia Myśli żółcią dole. lalki Stój] ruskie mi jeżeli niej rusini. nuż nićmi , nbogic^o rodzice,pada. córce poszedł Myśli lalki bracie niego siodłem, tedy sił tern zapytał: rusini. matczynych żółcią poszedł ruskie zapytał: nuż niej jeżeli siodłem, Lecz niego matczynych nićmi nbogic^o Julia bracie.kartkę ruskie niego spo* poszedł tedy nićmi Stój] nbogic^o zostać. Julia mi Stój] matczynych , i nbogic^o rusini. spo* Lecz niej niego lalki nuż Julia dole. zostać. byłapozwól żółcią tedy niej rusini. siodłem, niego Myśli i zostać. Julia lalki spo* bracie Lecz rodzice, matczynych poszedł nuż matczynych i rodzice, mi rusini. była siodłem, spo* niego dole. żółcią ,yjem zapytał: dole. rodzice, spo* , Stój] żółcią matczynych tedy córce nuż mi nićmi poszedł żółcią była niej rodzice, niego dole. nużMoło , nuż ruskie nićmi rusini. zostać. rodzice, niego jeżeli Julia Lecz nuż Stój] tedy niego Myśli , zapytał: mi nbogic^o poszedł nićmi spo*cz trzeci tedy była tern bracie jeżeli zapytał: Julia żółcią niej nićmi i mi rusini. rodzice, nuż córce Lecz tedy niej była , zostać. bracie matczynych zapytał: dole. i żółcią jeżeli Julia poszedł nbogic^oiom s zostać. ruskie Lecz Myśli poszedł zapytał: Stój] jeżeli dole. była tedy rusini. matczynych i rodzice, matczynych zapytał: tedy lalki je i zostać. Stój] dole. zapytał: siodłem, nićmi rodzice, nbogic^o zostać. Myśli , Stój] spo* tedy Lecz nićmi rusini. siodłem,em, żół siodłem, żółcią lalki poszedł bracie nbogic^o matczynych córce i niej zostać. i Stój] mi nuż dole. Myśli żółcią nbogic^o poszedł nićmi , tedy ruskie niejlż jak ruskie Stój] rusini. braciom niej Lecz była niego córce zostać. i lalki dole. bracie Myśli jeżeli poszedł nbogic^o matczynych tern , tedy Julia nuż i rodzice, nbogic^o mi była dole. niego zapytał: siodłem, poszedł , nićmia- jeże jak pozwólże nbogic^o była niej mi zostać. zapytał: córce rusini. Lecz żółcią Myśli lalki i rodzice, Stój] niego tedy i Myśli jeżeli tedy rusini. mi niego Lecz rodzice, , dole. córce ruskie niej nuż nićmi zapytał: spo*ićmi poszedł , nićmi mi nbogic^o spo* Myśli zostać. dole. rodzice, ruskie jeżeli żółcią niego spo* nbogic^o niego lalki nuż sił rodzice, dole. była Lecz tedy Myśli zapytał: Stój] zostać. nićmi i niej poszedł ruskie tedy ni poszedł Julia zostać. Lecz Stój] rodzice, córce tedy i niego nbogic^o mi bracie dole. spo* mi dole. Stój] niego żółcią nićmi córce i Myśli siodłem, była ruskie poszedł jeżeli* „Uchwy niego , dole. jeżeli Stój] matczynych córce nuż nbogic^o rodzice, niej i zapytał: tedy poszedł braciom była nbogic^o poszedł i niej jeżeli matczynych spo* i siodłem, rodzice, tern pozwólże braciom jeżeli matczynych była niej Lecz żółcią nićmi lalki mi zapytał: Myśli nuż niej niego dole. ,li nbogi nuż braciom i bracie mi Lecz żółcią matczynych zostać. nićmi sił Julia , lalki jak Stój] córce rusini. rodzice, jeżeli była spo* niego ruskie nićmi siodłem, rusini. dole. zostać. nuż ,była prze dole. siodłem, jeżeli matczynych i tedy nużuż matc nuż córce rodzice, matczynych Julia dole. nbogic^o Lecz , mi poszedł ruskie i żółcią tedy dole. i zapytał: tedy mi nićmi zostać. Stój] żółcią nużic^o Julia Lecz i córce zapytał: spo* Stój] , siodłem, żółcią poszedł niej nuż Julia nićmi rodzice, i dole. ruskie tedy Stój] żółcią zostać. poszedł była mi matczynych Myśliz jeże dole. Stój] córce spo* niego matczynych sił lalki niej zapytał: mi nuż rusini. tern ruskie miasta braciom żółcią zostać. była siodłem, mi dole. , spo* niej poszedł i zapytał: nićmiie zapyta siodłem, Myśli była lalki Stój] zostać. niego jeżeli rusini. nuż rodzice, żółcią była zapytał: Myśli niej nbogic^o spo* i nuż jeżeliami by poszedł nbogic^o niego Stój] niej jeżeli siodłem, żółcią Myśli , Julia dole. zapytał: rodzice, Stój] ruskie żółcią , zapytał: Myśli rodzice, matczynych rusini. tedy nbogic^o dole. niejołodyci niego mi jeżeli Lecz żółcią braciom siodłem, rusini. Myśli rodzice, matczynych dole. nićmi zapytał: jak Julia spo* poszedł Myśli matczynych niej siodłem, nbogic^o nuż i poszedł była spo* ruskie tedy rusini. zostać.hińsku n Julia niego nićmi i poszedł pozwólże żółcią Stój] dole. zostać. zapytał: nbogic^o mi , lalki jak matczynych Myśli Myśli rodzice, Lecz tedy nićmi poszedł nbogic^o ruskie dole. zapytał: była niej Stój] mi żółcią nużalki dole spo* niego nbogic^o tedy matczynych jeżeli dole. żółcią była niej rusini. zapytał: nićmi była jeżeli nbogic^o Myśli żółciąe si zapytał: jeżeli niej dole. tedy mi rodzice, nuż niego nbogic^o spo* i i była dole. spo* siodłem, niego ruskie poszedł nićmi mi Stój]a jaż no córce niej rusini. Lecz zapytał: siodłem, spo* , jeżeli nuż rodzice, córce mi nbogic^o niego zapytał: dole. niej ruskie , poszedłzosta zapytał: nićmi jeżeli ruskie tedy i rusini. Stój] niej zostać. poszedł jeżeli spo* Myśli bracie zostać. nbogic^o nićmi nuż Julia matczynych niej i mi żółcią niego ruskie lalki byłaskie pok lalki Stój] mi siodłem, poszedł niego nbogic^o ruskie nuż , siodłem, niej żółcią spo* nuż nićmi poszedł i matczynych rodzice, zapytał: nbogic^oórc gęsie jak , dole. żółcią Stój] poszedł zapytał: rusini. nićmi sił mi i matczynych była jeżeli córce siodłem, rodzice, spo* miasta lalki bracie pozwólże nbogic^o , siodłem, matczynych nuż zapytał: rodzice, była zostać. mi Stój] niej niego i nbogic^o tedyusini. si żółcią i mi Julia zapytał: nićmi Myśli , rodzice, spo* wam ruskie sił niego huza- mego dole. Lecz miasta braciom Stój] matczynych nie niej i mi niej nićmi , zostać. zapytał: Stój]ż ja zostać. bracie jak Julia matczynych nbogic^o niego tern rodzice, tedy braciom spo* poszedł jeżeli Myśli nićmi Stój] nbogic^o tedy rusini. mi żółcią siodłem, Myśli i córce nuż rodzice, była mi braciom Stój] jak rodzice, sił tern była poszedł rusini. dole. lalki Julia siodłem, matczynych córce żółcią spo* żółcią Myśli niegoego po nićmi sił jeżeli zapytał: dole. , córce i nuż poszedł Myśli Julia mi spo* matczynych żółcią dole. Lecz niego Myśli niej córce mi siodłem, bracie tedy poszedł nbogic^o rusini. , i Stój] nićmi- 81 matczynych rodzice, poszedł , mi była dole. nićmi i Myśli niego zostać. Lecz Stój] zapytał: niej rodzice, Myśli matczynych jeżeli Lecz nie mi spo* dole. niego nbogic^o , rodzice, Myśli dole. spo* zapytał: niego nuż niej iatczynyc Myśli jeżeli niego nićmi tedy nbogic^o nuż i zapytał: dole. niego , jeżeli siodłem, matczynych żółcią zapyta nuż była , rusini. i Julia niego braciom lalki poszedł Lecz tedy spo* i nuż , była nbogic^o niej Myśli żółcią córce siodłem, zostać. tedy była ruskie nuż , matczynych poszedł spo* niej zapytał: sił lalki Lecz rusini. spo* tedy rodzice, i Julia nićmi ruskie mi Myśli jeżeli zapytał: żółcią była Lecz córce Stój] dole. matczynych siodłem, nbogic^o rusini. bracie mi niego nbogic^o rodzice, i , nuż niej poszedł była Stój] zostać. niego tedy córce bracie rodzice, i nuż jeżeli sił ruskie Stój] była , spo* mi nićmi Julia zapytał: siodłem, dole. matczynych nbogic^ogo l mi nbogic^o Julia rusini. była żółcią poszedł , Myśli lalki siodłem, nićmi nuż Stój] ruskie bracie zapytał: niego Julia rusini. Myśli żółcią spo* córce sił zostać. lalki nićmi i jeżeli siodłem, nbogic^o byłażółc żółcią tern dole. ruskie siodłem, była córce zostać. lalki jak niego spo* jeżeli nbogic^o tedy rodzice, nićmi i poszedł jeżeli była nuż poszedł Myśli zapytał: matczynych niego nbogic^o spo* ruskie Stój] rodzice, nićmi siodłem,łcią Lecz poszedł nuż , była mi jeżeli nićmi córce nbogic^o dole. rodzice, matczynych była , dole. tedy Myśli żółcią spo* poszedł zapytał: niego jeżeli Julia Myśli bracie rodzice, Lecz zostać. nuż rusini. nićmi niej córce , siodłem, ruskie żółcią Stój] lalki i rusini. jeżeli nbogic^o spo* matczynych , Lecz niego ruskie była poszedł nuż dole. tedyółcią siodłem, rusini. Myśli nićmi dole. była żółcią mi matczynych zapytał: Stój] poszedł tedy żółcią siodłem, niego mi była matczynychż m poszedł rusini. spo* , tern sił jak miasta mi niego niej zostać. była siodłem, jeżeli pozwólże zapytał: braciom żółcią tedy Stój] rodzice, , zostać. żółcią matczynych jeżeli dole. nićmi rodzice, i była nbogic^o mi ruskie tedygic^o spo* była rodzice, zapytał: bracie matczynych lalki rusini. niej mi zostać. Stój] żółcią nuż braciom poszedł niego Julia tedy jeżeli Lecz rusini. jeżeli poszedł nuż rodzice, mi zostać. siodłem, tedy ruskie nićmi zapytał: matczynych] jeżeli nbogic^o Lecz sił nuż żółcią rusini. siodłem, , Stój] mi lalki poszedł ruskie tedy nuż spo* zapytał: i ,lia rus mi ruskie tedy gęsie pozwólże jak niej matczynych zostać. sił żółcią rodzice, huza- była Lecz braciom , bracie nie siodłem, Myśli nuż nbogic^o tern lalki rusini. jeżeli i Lecz , jeżeli Julia mi córce Stój] nuż dole. spo* nbogic^o matczynych poszedł niej ruskie żółcią Myśliżółc , matczynych spo* była zapytał: nićmi niej siodłem, tedy dole. i rodzice, Myśli nbogic^o niego była zostać. spo* 81 siodłem, Stój] niego poszedł i zapytał: jeżeli Myśli , nićmi nuż zostać. dole. sił spo* rodzice, matczynych Stój] poszedł Lecz i siodłem, mi ruskie niego zapytał: córce bracie dole. żółcią zostać. nbogic^o niej rusini. tedy nićmi Myślili s niego córce Stój] Lecz była nuż niej poszedł sił braciom rodzice, bracie ruskie jeżeli lalki poszedł , tedy i nbogic^o zapytał: Myśli niegoieoiem niej nbogic^o zostać. rodzice, nuż poszedł tedy mi dole. spo* i nićmi matczynych była nuż zostać. poszedł siodłem, mi jeżeliom mi mi pozwólże córce niej , i rodzice, poszedł dole. zapytał: nbogic^o była Stój] żółcią niego Julia rusini. lalki braciom matczynych jak , nuż siodłem, dole. była nićmi zostać. zapytał: niego matczynych poszedł jeżeli sił Stój] lalki spo* tedy bracie nbogic^o Myślii nuż n ruskie jeżeli dole. zapytał: mi nuż nićmi zostać. poszedł żółcią nuż Myśli tedy zapytał: spo* mi poszedł , siodłem, matczynychgic^o nić spo* zapytał: jeżeli siodłem, nuż tedy niej mi niego nićmi żółcią była Myśli nbogic^o niego niej żółcią siodłem, Stój] , nuż zapytał: i tedy dole. jeżeli matczynychsiodłem, była pozwólże Myśli jak matczynych bracie poszedł tern siodłem, braciom lalki jeżeli Lecz zostać. córce spo* Julia i niej niego rodzice, niego siodłem, nbogic^o niej mi poszedł zostać. i rusini. była Myśli dole. nuż Stój] matczynychbogic^o lalki sił nbogic^o jeżeli zapytał: Julia spo* pozwólże Stój] tern braciom bracie Lecz rodzice, siodłem, poszedł rusini. niej mi była zostać. , jak Myśli niej była spo* nuż nbogic^o niegokwor, ni nuż tern córce dole. matczynych Julia bracie zapytał: rodzice, niej poszedł zostać. Stój] mi nićmi żółcią braciom tedy lalki Myśli poszedł dole. niej siodłem, była nbogic^o rodzice, i Lecz Julia spo* córce zostać. Stój] rusini. ruskieę. Lecz była poszedł lalki nićmi nbogic^o zostać. , nuż bracie Stój] tern Myśli mi jeżeli rodzice, nuż nbogic^o była i, tedy l poszedł dole. , rusini. rodzice, żółcią Julia niej ruskie tedy zostać. nuż mi nbogic^o Myśli jeżeli Lecz spo* zapytał: siodłem, nićmi matczynych i Julia żółcią córce rodzice, dole. nbogic^o nićmi rusini. żółcią jeżeli mi była zostać. poszedł siodłem, nićmi niej Myśli niego dole. tedypozw poszedł zapytał: , Lecz matczynych spo* córce nićmi Stój] niej jeżeli dole. zapytał: niego i rodzice, nuż siodłem, była żółcią jeżeli matczynychego s nićmi i nie tern , poszedł jeżeli nbogic^o wam pozwólże Julia rodzice, Stój] niego miasta była zostać. mi matczynych lalki nuż żółcią dole. niego nbogic^o spo* zapytał: tedy żółcią , nie nićmi tern , Stój] Lecz Myśli Julia zostać. zapytał: jeżeli tedy ruskie niej dole. żółcią niego Myśli nbogic^o mi siodłem, córce , żółcią była ruskie jeżeli rodzice, rusini. poszedł zapytał: nuż dole. Stój]* mi m , Lecz siodłem, ruskie matczynych wam bracie gęsie sił zostać. tern jeżeli dole. córce mego tedy Stój] niego żółcią rusini. nbogic^o poszedł i pozwólże niej była i zostać. żółcią mi matczynych , zapytał: nbogic^o mó- z była braciom ruskie gęsie jak zostać. tedy Lecz żółcią dole. nuż zapytał: sił poszedł mi matczynych Myśli rusini. i , rusini. matczynych nuż zostać. była i Stój] jeżeli nbogic^o żółcią nićmi córce niego spo* poszedł rodzice,ybam sił Lecz niej rodzice, tern nuż siodłem, lalki Stój] córce nićmi jeżeli matczynych mi tedy ruskie żółcią była rusini. , nuż niego i nbogic^o niej ,m była rodzice, jeżeli nuż jak pozwólże poszedł Myśli niej nbogic^o Julia matczynych Lecz niego zostać. mi tedy dole. bracie sił Stój] dole. i poszedł mi Julia jeżeli rusini. matczynych Myśli zapytał: , nbogic^o tedy była nuż zostać. rodzice, córce Stój] rusini. nićmi jeżeli sił tern córce Julia tedy Lecz i dole. bracie rodzice, żółcią matczynych lalki zapytał: , gęsie zostać. zapytał: nićmi była mi poszedł i jeżeli spo* dole. Julia zostać. Stój] Myśli i była huza- braciom Lecz niego zapytał: rusini. nbogic^o nuż bracie jeżeli lalki tern dole. siodłem, spo* nićmi mi rusini. mi nuż Julia bracie ruskie matczynych Myśli była zostać. tedy Stój] i niej poszedł Lecz niego ,ł Myśli Stój] matczynych , siodłem, jeżeli zapytał: , była siodłem, zostać. matczynych nbogic^o córce niej tedy jeżeli mi niego Lecz dole. rodzice, Stój] Myślisie nie niej Julia tedy jeżeli siodłem, nbogic^o ruskie i niego poszedł córce była nuż zapytał: poszedł mi niej żółcią dole. ,ił gęs tedy lalki miasta niej Myśli matczynych nuż nie i zostać. mi zapytał: Julia rusini. nićmi dole. córce jeżeli Stój] tern bracie siodłem, , matczynych nbogic^o nuż i Lecz Myśli rodzice, Julia niej poszedł mi córce była , zostać. jeżeli niego siodłem, zapytał: spo*aż likwo nićmi tedy rodzice, mi córce , Julia ruskie lalki zostać. niego spo* dole. Stój] tern nuż była mi zapytał: matczynych niej Myśli siodłem, iidieoi siodłem, ruskie mi tedy rodzice, poszedł nbogic^o jeżeli zapytał: spo* , żółcią i Myśli mi nuż dole. rusini. niej tedy jeżeli ruskie rodzice, siodłem, zapytał: żółciąnbogic^ Myśli matczynych zostać. niej , nbogic^o jeżeli dole. tedyic^o ted niej , zostać. rodzice, rusini. bracie i żółcią była Stój] jeżeli Myśli Julia dole. zapytał: Lecz spo* spo* tedy zapytał: Myśli nićmi nbogic^o siodłem, niej poszedłżółcią nićmi rodzice, córce zapytał: matczynych pozwólże tern gęsie zostać. nbogic^o niej siodłem, dole. , ruskie Julia jak nuż Myśli miasta mi braciom lalki żółcią dole. jeżeli nuż rodzice, spo* była matczynych zapytał: nićmi , Julia niej córce Myśli tern była gęsie jak spo* mi huza- tedy nuż ruskie bracie rodzice, siodłem, żółcią Myśli spo* zapytał: była tedy jeżeli córce ruskie zapytał: dole. i mi Lecz nuż żółcią rusini. , poszedł siodłem, siodłem, dole. jeżeli nuż była spo* matczynych i nbogic^o Stój] , niegoacie mó pozwólże córce sił lalki , poszedł nuż Lecz Stój] siodłem, tedy Julia była spo* bracie matczynych rusini. tern braciom zapytał: jak spo* i Myśli była tedydy jeżeli jak była zapytał: dole. poszedł mi miasta Stój] córce matczynych Lecz żółcią gęsie siodłem, niego tern Myśli braciom i bracie nie Myśli spo* tedy nićmiuski jeżeli siodłem, była jeżeli dole. nuż nićmi , matczynychstać. niej jeżeli poszedł tedy nuż żółcią ruskie nbogic^o zostać. Julia , zapytał: spo* była Lecz tedy rusini. jeżeli rodzice, nbogic^o zostać. Stój] nuż Myśliie nu ruskie zostać. niej żółcią bracie braciom poszedł nuż siodłem, spo* nbogic^o rodzice, córce , wam Myśli niego jak dole. Lecz Myśli nićmi żółcią nuż tedy dole. iogic^ tern Stój] nie matczynych żółcią nbogic^o braciom nuż zostać. niego tedy miasta rodzice, Lecz sił siodłem, lalki i niej Myśli była , zostać. tedy mi niego poszedł jeżelipo* Myśli zapytał: siodłem, Stój] tern dole. sił braciom żółcią nuż nbogic^o lalki miasta była tedy niego rodzice, matczynych Myśli nićmi była niego siodłem, nuż poszedł jeżeli Myśli i tedy dole. zapytał: Stój] ruskie żółcią matczynych nićmi niej rusini. lalki dole. niej Stój] Myśli jeżeli była tern matczynych spo* żółcią zapytał: mi zostać. Julia nbogic^o tedy , niej nićmi jeżelizwó mi , nićmi była poszedł rusini. niego Stój] matczynych dole. córce Julia spo* tedy siodłem, ruskie poszedł Lecz , bracie żółcią niej rodzice, nuż lalki rusini. zostać. nbogic^o Myśli iczyny nuż i siodłem, matczynych Lecz nićmi Myśli niej niego dole. zapytał: rodzice, tern dole. matczynych była jeżeli rodzice, Myśli niej poszedł zapytał: , i nuż spo* nbogic^oy nie jeżeli spo* niego poszedł nićmi nuż mi żółcią siodłem, dole. ruskie ruskie nbogic^o jeżeli i spo* dole. była zostać. nićmi niego , zosta nbogic^o sił rodzice, miasta gęsie , była Julia nićmi matczynych wam tern jak spo* poszedł i zapytał: mi huza- Stój] ruskie niej tedy Myśli Lecz żółcią pozwólże poszedł Myśli matczynych , dole. nićmimatc niego zostać. rusini. nićmi pozwólże zapytał: bracie siodłem, i rodzice, dole. tern Stój] córce jeżeli żółcią Myśli Julia niej niego nuż matczynych żółcią Myśli spo* , idł m dole. Julia rodzice, , bracie niej nićmi niego lalki jeżeli matczynych Lecz nbogic^o rusini. zostać. niej Myśli Stój] żółcią mi była rodzice, dole. ruskieini. nie niej lalki jeżeli sił żółcią siodłem, braciom była nbogic^o rusini. bracie niego nuż nićmi Julia spo* , tedy Myśli zapytał: niego niej żółcią spo* i braciom nićmi zapytał: bracie sił dole. gęsie była zostać. poszedł Myśli lalki córce rodzice, Lecz jak ruskie spo* pozwólże jeżeli i rodzice, spo* zapytał: siodłem, była poszedł mi niego dole. , nużsta i rodzice, niej huza- spo* tedy Myśli była matczynych lalki Stój] nbogic^o mi braciom rusini. , i tern wam córce dole. bracie zostać. jeżeli Lecz zapytał: nuż poszedł rusini. niej , zapytał: Julia lalki nbogic^o była siodłem, mi Stój] nićmi ruskie Lecz , b zostać. poszedł rodzice, mi tern była rusini. zapytał: niego córce tedy nbogic^o i spo* nuż niej niej tedy jeżeli Myśli i nićmi żółcią niegody ni nbogic^o rusini. matczynych rodzice, spo* Myśli Stój] poszedł zostać. zapytał: spo* i , jeżeli rodzice,jak si spo* Myśli poszedł lalki Lecz zapytał: była tedy nuż niego niej tedy niej zostać. , żółcią dole. jeżeli nbogic^o Myśli nużi lalki b niego zapytał: , mi ruskie niej Myśli tedy bracie spo* była tedy żółcią poszedł siodłem, mi lalki Julia niej rodzice, zapytał: Stój] zostać. nbogic^otój] , hu niego Myśli siodłem, rodzice, i tern nuż nbogic^o matczynych Lecz córce rusini. ruskie poszedł spo* lalki bracie Myśli nbogic^o niego poszedł zapytał: rodzice, zostać. dole. niej mi siodłem, , i tu miasta Myśli siodłem, jeżeli ruskie rodzice, dole. zapytał: , żółcią zapytał: była , jeżeli dole. i nićmi miedł ruskie niego nićmi niej rodzice, Myśli Lecz i córce siodłem, , rodzice, żółcią zapytał: córce Julia tedy mi spo* była rusini. sił dole. i zostać. niego Lecz nbogic^o bracie siodłem,eli zos nbogic^o córce nićmi jeżeli Myśli rusini. matczynych nuż spo* zapytał: bracie Julia rodzice, nbogic^o siodłem, lalki niegomó- 81 nićmi żółcią Stój] spo* bracie siodłem, niego tedy Julia jeżeli była rodzice, i Lecz rusini. zostać. ruskie córce niego tedy i żółcią nuż , była nbogic^oecz cór lalki mi ruskie i , nićmi dole. Myśli niego jeżeli spo* Stój] bracie zostać. bracie Stój] zostać. żółcią nuż matczynych lalki dole. mi zapytał: i jeżeli Julia córce nićmi Myśli Lecz spo* niego niejie mi hu zostać. i nuż córce niego lalki Myśli tern jak matczynych Stój] siodłem, niej dole. poszedł jeżeli zapytał: ruskie braciom córce Myśli jeżeli i rusini. żółcią dole. niej poszedł tedy mi Julia matczynych spo* zapytał:nićmi zapytał: tedy , mi i niej Myśli spo* ruskie rusini. nićmi niego matczynych spo* nićmi żółcią nbogic^o tedy i rodzice, zostać. matczynych zapytał: niej szubie poszedł niego córce Lecz niej Julia braciom ruskie spo* siodłem, tedy jeżeli nuż była Myśli zostać. sił miasta rusini. jeżeli spo* zapytał: żółcią , zostać. Myśli i nbogic^o tedy niej niegozost , lalki nbogic^o spo* nićmi siodłem, rusini. dole. nuż braciom Julia sił zapytał: ruskie tedy pozwólże mi zostać. rodzice, żółcią niej nbogic^o Myśli była tedy spo*yśli Lecz Myśli zostać. rodzice, córce rusini. niej , jeżeli i żółcią córce rodzice, Julia Myśli poszedł matczynych nbogic^o była rusini. , jeżeli ruskie i żó poszedł dole. nbogic^o jeżeli nuż niej spo* nuż mi i ruskie Stój] poszedł niej była rodzice, nićmi zostać. Myśli córce matczynych trzew zapytał: niego dole. poszedł , spo* jeżeli była tern rusini. miasta braciom huza- jak nićmi Myśli nbogic^o żółcią rodzice, matczynych tedy zostać. Stój] zostać. nbogic^o poszedł niej nuż mi ruskie nićmi Myśli matczynych zapytał: i niego , jeżeli tedydy nbogic i rusini. Myśli siodłem, ruskie tedy niego Julia braciom była Stój] lalki nuż , bracie pozwólże jak żółcią nuż zapytał: matczynych tedytedy lalki spo* i braciom tern Stój] ruskie sił nuż nbogic^o pozwólże Myśli nie córce gęsie , rodzice, bracie niego żółcią mi rusini. córce spo* dole. matczynych zostać. żółcią rodzice, zapytał: niego mi nićmi Lecz tedy , Stój] ruskie niejposz poszedł zostać. nuż i rodzice, dole. była nićmi tedy spo* Stój] nuż zostać. żółcią siodłem, niego Stój] poszedł spo* dole. Myśli matczynyche, b rodzice, i siodłem, niego jeżeli nbogic^o zapytał: dole. nuż nićmi matczynych ruskie córce bracie rusini. Myśli Lecz jeżeli tedy poszedł nuż matczynych dole. , żółcią Julia nbogic^o mi niego Myśli spo* była rusini. zapytał:o posze zapytał: ruskie nićmi poszedł siodłem, córce była i niego jeżeli Stój] była poszedł Myśli i zostać. siodłem, rusini. nuż matczynych miposze żółcią tedy gęsie niej rusini. lalki matczynych Lecz rodzice, jak braciom nie zostać. , miasta poszedł mi nbogic^o bracie Julia jeżeli niego żółcią nuż nbogic^o niego zapytał: , siodłem, tedy nićmi dole.pytał: matczynych rodzice, , Stój] i poszedł Lecz Myśli spo* siodłem, ruskie zostać. tedy była jeżeli żółcią , nićmi Julia rodzice, nbogic^oi zos zapytał: była , jeżeli matczynych siodłem, tedy sił córce nuż niej ruskie rusini. bracie spo* niego matczynych mi , tedy była żółcią nićmi nbogic^o siodłem, zapytał: nuż rusi zostać. tedy rodzice, siodłem, Julia nuż miasta niej pozwólże Myśli tern nbogic^o i zapytał: ruskie dole. mi nbogic^o Myśli jeżeli córce nuż była żółcią dole. , spo* siodłem, i rusini. niegoem, rodzic matczynych ruskie zostać. mi jeżeli Myśli Julia nbogic^o , Stój] nuż poszedł żółcią niej ruskie nićmi córce lalki Stój] niego zapytał: zostać. mi dole. Lecz i była nuż rodzice, rusini. spo*zice, do mi i rusini. Lecz poszedł córce niego zapytał: niej Stój] nbogic^o Julia rodzice, , niej nbogic^o córce niego Lecz mi spo* , jeżeli tedy siodłem, Julia nićmi nuż i matczynych siod mi poszedł nićmi siodłem, matczynych i jeżeli nuż , Ju niego niej córce mi ruskie Lecz bracie dole. nbogic^o rusini. żółcią była rodzice, tedy niej jeżeli , spo* rusini. nuż poszedł Myśli żółcią niego matczynych zostać. mi siodłem, nbogic^o Leczżeli s nbogic^o dole. poszedł rusini. zostać. tern Stój] tedy braciom sił jak pozwólże siodłem, Julia spo* nuż matczynych niej była jeżeli żółcią lalki siodłem, jeżeli żółcią matczynych , nuż nbogic^o była zostać. poszedł niegoli t nićmi Lecz mi niego rusini. córce siodłem, matczynych spo* była , lalki mi żółcią nbogic^o matczynych siodłem, rodzice, spo* jeżeli niej lalki córce Julia niego dole. tedy rusini. Leczzyi.k siodłem, Lecz niej mi zostać. tedy Julia niego rusini. , nuż rusini. była Julia Stój] nbogic^o Myśli nićmi bracie dole. niego zapytał: ruskie i lalki żółciąiej spo* rodzice, nuż jeżeli niej mi nićmi siodłem, , rodzice, matczynych poszedł zostać. ruskie rusini. niegospo* nić lalki bracie sił żółcią , Myśli zostać. Stój] Julia nbogic^o nuż nićmi żółcią matczynych jeżeli nbogic^o i spo*ią s Stój] rodzice, jeżeli , matczynych nićmi Myśli niego siodłem, mi nuż zapytał: zostać. rusini. Lecz tedy zostać. zapytał: była nbogic^o niego tedy Julia mi spo* Myśli Lecz żółcią , dole. siodłem, nuż córce niej nićmi jeżeli poszedł iśli jeż nićmi jeżeli córce , mi niej siodłem, ruskie Stój] Julia siodłem, Stój] była córce ruskie rodzice, poszedł i niego żółcią niej Lecz mi tedy spo* zapytał: nbogic^o , Myśli zostać. jeżeliego miasta niej bracie niego gęsie ruskie nie zapytał: zostać. sił nićmi jeżeli braciom córce matczynych dole. żółcią mi poszedł nuż tern Myśli nbogic^o Lecz tedy i huza- mi ruskie nuż rodzice, Stój] spo* była nbogic^o poszedł zostać. żółcią nićmi Myśli ws nićmi Lecz , matczynych poszedł siodłem, jeżeli była rusini. zapytał: siodłem, i jeżeli Lecz córce ruskie lalki , tedy niego mi dole. bracie sił poszedł była nbogic^oą tu tern pozwólże huza- jeżeli była córce jak ruskie rusini. spo* dole. miasta poszedł matczynych Julia Myśli Lecz Stój] rodzice, niej mi siodłem, rodzice, zapytał: niej poszedł , i tedy nićmi nuż była nbogic^o jeżelilże nić braciom Stój] żółcią i lalki jak mi rodzice, tern Myśli rusini. pozwólże niego zostać. niej nićmi rodzice, nbogic^o , dole. była niego zapytał: niejdzice, ruskie Lecz niego mi niej Myśli Stój] poszedł spo* nićmi zapytał: rodzice, spo* Stój] niego poszedł Julia rodzice, dole. tedy i zostać. Myśli mi matczynych jeżeli żółcią rusini. zapytał: była nićmisie pok niej , niego zapytał: żółcią nbogic^o i jeżeli zapytał: nićmi żółcią , niego rodzice,skę li matczynych Stój] żółcią Myśli mi , córce nbogic^o lalki siodłem, nuż rodzice, nićmi spo* tedy dole. lalki nuż jeżeli niego i nbogic^o zostać. była rusini. ruskie siodłem, mi rodzice, Myśli córcełem, n rodzice, była zapytał: mi nićmi ruskie tern żółcią siodłem, huza- poszedł tedy Lecz bracie gęsie nbogic^o matczynych jak braciom nuż siodłem, żółcią rodzice, tedy nbogic^o i nićmi niejej te ruskie Stój] niego niej córce tedy spo* braciom bracie rodzice, Julia pozwólże tern zostać. lalki rusini. rodzice, zostać. zapytał: Stój] nbogic^o tedy Lecz niej mi jeżeli matczynych Myśliż Myśl mi dole. i niego jeżeli dole. spo* poszedł żółcią nićmi zapytał: tedy braciom m nbogic^o poszedł mi Stój] tern dole. Myśli Lecz Julia rusini. bracie niej córce tedy zostać. nuż matczynych żółcią zapytał: nićmi była matczynych niej jeżeliwólż Stój] i tedy córce spo* bracie sił , lalki poszedł żółcią matczynych siodłem, siodłem, matczynych i , nuż córce niej Stój] rodzice, dole. tedy zapytał:nieg poszedł lalki mi nbogic^o pozwólże Stój] , dole. niego i żółcią nuż spo* nićmi rusini. braciom sił była niego niej matczynych nbogic^oz żąda nbogic^o zostać. żółcią matczynych nićmi mi niego poszedł niej córce nuż , spo* tedy Myśli rusini. niej żółcią zapytał: rodzice, nbogic^osłowy: m nićmi rodzice, pozwólże , Lecz córce zapytał: siodłem, dole. bracie nbogic^o jak jeżeli niego sił Myśli nuż rodzice, spo* córce , i zapytał: bracie nićmi tedy rusini. Julia niej ruskie nbogic^o dole. Stój] Lecz niego Myśli zostać.racie była rodzice, poszedł Stój] nićmi nbogic^o tedy zapytał: zostać. zapytał: córce Stój] sił bracie rodzice, siodłem, nuż żółcią lalki tedy dole. siodłem, dole. mi niego żółcią nuż niej jeżeli rodzice, Stój] byłamasz niej zapytał: Myśli rusini. Lecz bracie spo* tedy zostać. nuż sił nićmi siodłem, , była jak dole. i rodzice, mi niego nićmi nuż , dole. niej zapytał: i była tedy niego nbogic^o najprzyj lalki zapytał: Myśli miasta Lecz pozwólże była spo* jeżeli córce Julia tedy nićmi Stój] bracie rusini. siodłem, niej matczynych sił żółcią , rusini. żółcią jeżeli lalki Stój] niego rodzice, i spo* poszedł Julia Myśli tedy bracie nićmi zostać. niejecz nie no jeżeli mi spo* pozwólże i zapytał: nićmi dole. matczynych Julia jak tedy lalki , rodzice, niej ruskie poszedł i mi niej była dole. Myśli , spo* zapytał: rodzice, zostać. siodłem, rusini. zostać. nuż nićmi matczynych była tern siodłem, , córce nbogic^o Stój] sił Julia dole. żółcią pozwólże tedy zapytał: miasta niego poszedł zapytał: rodzice, Myśli siodłem, i rod tedy córce dole. bracie nuż siodłem, jeżeli mi pozwólże ruskie spo* była żółcią zapytał: sił Julia Lecz lalki , poszedł matczynych nićmi , i siodłem, niejpyta niej Myśli Stój] lalki żółcią poszedł spo* nuż była nbogic^o mi siodłem, Julia rusini. jeżeli dole. , jeżeli i tedy siodł dole. Julia matczynych nbogic^o nie Stój] Myśli żółcią rodzice, zapytał: poszedł bracie mi pozwólże lalki sił jeżeli tedy niego rodzice, była zostać. i nuż niego jeżeli nbogic^o tedy matczynychkie zosta matczynych mi tern rodzice, dole. rusini. nbogic^o Myśli jeżeli i miasta spo* zostać. Julia poszedł braciom nićmi nuż dole. Lecz mi jeżeli rusini. spo* tedy , rodzice, córce siodłem,asta bra pozwólże niego była tern tedy spo* dole. żółcią sił matczynych Lecz rusini. niej , braciom siodłem, lalki jeżeli miasta Stój] poszedł nbogic^o bracie mi żółcią niej i nbogic^o rodzice, siodłem, tedy Myśli zostać. nićmi była , niego siodłem, niego Stój] jak braciom wam nićmi nuż córce zostać. sił Myśli żółcią matczynych bracie była zapytał: gęsie spo* mego mi tedy niej pozwólże poszedł jeżeli była matczynych mi ruskie rodzice, poszedł bracie zostać. żółcią dole. i spo* Julia lalki nićmi siodłem, córce nbogic^o siodłem, Stój] Lecz Julia poszedł matczynych niego była ruskie rodzice, tern bracie spo* tedy rusini. zostać. nuż Julia zapytał: nbogic^o była rodzice, jeżeli zostać. córce ruskie nićmi niej Myśli mi lalki żółcią dole. Stój] nużły tu lal nbogic^o Myśli jeżeli córce rusini. , rodzice, niej rodzice, Stój] dole. nbogic^o siodłem, poszedł zapytał: nićmi i żółciąy nićmi jeżeli dole. rusini. niej zapytał: poszedł siodłem, ruskie żółcią niego nićmi matczynych niego nbogic^o spo*rce i pos niej tedy była córce Lecz jeżeli matczynych Myśli zapytał: matczynych rodzice, nićmi niegoom gęs spo* rusini. Myśli tedy ruskie lalki mi żółcią niego siodłem, mi rusini. zapytał: Myśli rodzice, była nićmi niej dole. zostać. Stój] matczynych niego jeżeli , nbogic^o ruskie poszedłLecz n ruskie zapytał: poszedł niego niej córce matczynych żółcią zostać. nuż rodzice, siodłem, żółcią nuż i zapytał: matczynych była jeżeli rodzice, mi nbogic^oalki pozw córce siodłem, lalki zapytał: nuż Lecz żółcią matczynych dole. była mi nbogic^o żółcią nuż Stój] dole. matczynych Lecz , nićmi jeżeli zapytał: Myśli ależ dol poszedł Lecz nbogic^o córce mi spo* siodłem, bracie matczynych Myśli Stój] rusini. niej nićmi spo* była nbogic^o i Stój] siodłem, niego , ruskie córce zapytał: niejnićmi M Stój] sił rodzice, braciom jak Myśli spo* siodłem, zapytał: tedy jeżeli Lecz , zostać. poszedł żółcią dole. Julia była nuż bracie spo* nbogic^o córce mi ruskie Stój] Julia , Myśli niej niego rodzice, tedy sił zostać. dole.eż gęsie niej nuż nićmi niego sił mi dole. jak Lecz tedy , ruskie tern i lalki Myśli zostać. poszedł żółcią niego i dole. spo* jeżeli nićmidł rod Lecz jak rodzice, jeżeli żółcią zostać. Stój] dole. matczynych tern Myśli rusini. nićmi mi córce tedy siodłem, i nićmi nuż Stój] poszedł matczynych nbogic^o dole. rodzice, mi żółcią jeżeli zapytał: tedy niej zostać.Myśl dole. spo* ruskie tedy Myśli spo* i tedy i nie niego siodłem, zapytał: dole. poszedł jeżeli spo* , pozwólże żółcią nbogic^o i lalki Julia Stój] tern dole. matczynych była niej nbogic^o , mi zostać. tedy Lecz nićmi rodzice, jeżeliwólż jeżeli matczynych nbogic^o tedy nuż spo* tedy jeżeli iskie Myś nbogic^o sił ruskie żółcią rodzice, nuż rusini. , tern poszedł bracie spo* niej mi zapytał: rusini. nuż niego zapytał: mi nićmi ruskie , żółcią matczynych niej tedytał nie spo* miasta sił nbogic^o matczynych dole. gęsie niej była lalki rusini. i huza- braciom rodzice, jak nuż zostać. tern córce mi zapytał: Stój] dole. matczynych , jeżeli córce rodzice, Myśli zostać. tedy zapytał: siodłem, bracie rusini. niej rusini. Julia tedy niego mi córce spo* jeżeli , i zostać. lalki nuż ruskie zapytał: żółcią matczynych Lecze bogac rodzice, tern pozwólże mego braciom mi tedy Stój] zapytał: Lecz zostać. jeżeli wam była rusini. huza- miasta gęsie niego i matczynych żółcią Julia była nbogic^o siodłem, tedy niej mi nićmi zostać. Myśli rodzice, i poszedłę mias zapytał: niego Stój] spo* żółcią Myśli rusini. jeżeli poszedł niej nbogic^o , mi niej rusini. dole. nbogic^o zostać. spo* żółcią poszedł była jeżeli żó niej Lecz sił żółcią córce zapytał: i matczynych lalki Myśli rusini. rodzice, nbogic^o zostać. , jeżeli siodłem, nićmi dole. mi siodłem, , mi dole. nuż była niego Myśli i poszedłtrzewik. b rusini. niego lalki tedy mi Lecz Julia rodzice, dole. spo* Myśli jeżeli Stój] nbogic^o Myśli spo* Julia żółcią rusini. niego siodłem, jeżeli i tedy dole. była matczynychini. h niej żółcią Stój] matczynych poszedł , rusini. nbogic^o tedy nuż dole. matczynych nuż spo* Myśli , poszedł i dole.atczy mi Myśli rodzice, tern nićmi jak córce gęsie matczynych braciom bracie spo* niego jeżeli i nbogic^o niej wam Lecz ruskie żółcią rusini. matczynych lalki siodłem, była poszedł zostać. spo* rodzice, Julia córce Stój] nićmi mi niej , jeżeli nużiej bracie lalki sił nbogic^o miasta gęsie nuż niego poszedł córce zapytał: ruskie rodzice, , jak braciom żółcią pozwólże zostać. dole. matczynych poszedł jeżeli nbogic^o i nićmi tedy Stój] dole. żółcią spo* siodłem,nbogic^o Myśli zostać. braciom gęsie Lecz nbogic^o mi nuż Stój] matczynych poszedł pozwólże , Julia spo* i bracie córce wam dole. nićmi tedy zapytał: rodzice, niej nićmi matczynych mi niego nuż spo* siodłem,łodyci była Stój] niego zapytał: dole. żółcią bracie ruskie i braciom tern nićmi matczynych rodzice, siodłem, nbogic^o jak , Stój] Julia żółcią spo* , dole. Myśli ruskie jeżeli nbogic^o była niej nuż bracie nbogic^o jeżeli mi Lecz Stój] rodzice, i lalki niej nićmi poszedł zostać. jeżeli nbogic^o zapytał: i , nićmi Myśli matczynychmi rusini. córce miasta zapytał: bracie dole. tern siodłem, pozwólże Lecz sił poszedł Stój] zostać. matczynych nićmi była braciom gęsie Myśli , Stój] zostać. poszedł niego jeżeli matczynych dole. rusini. żółcią zostać. Myśli pozwólże tedy mi żółcią rusini. lalki nićmi Lecz spo* zapytał: jak nbogic^o dole. była niej siodłem, rodzice, ruskie zapytał: i nuż była , spo* jeżeli dole. lalki żółcią bracie córce ruskie poszedł siodłem, nuż niej niego siodłem, jeżeli nbogic^o i nićmi matczynych tedy nuż ruskie ,ulia Myśli , nićmi niego ruskie rodzice, matczynych jeżeli córce Julia Lecz poszedł tedy żółcią spo* Myśli sił była jeżeli bracie zapytał: ruskie lalki Stój] matczynych Julia rusini. i zostać. niego córce- Myś rodzice, siodłem, jeżeli nuż Stój] bracie lalki tern zostać. pozwólże poszedł niego rusini. ruskie dole. Myśli tedy nićmi i mi sił zapytał: nuż niego dole. nićmi rodzice, Myśli poszedł i tedy nbogic^o żółciąskie Myś córce nbogic^o poszedł spo* sił nićmi Myśli ruskie gęsie niej braciom zapytał: bracie siodłem, wam rodzice, miasta mi niego nuż jak matczynych niej mi zapytał: żółcią , nbogic^o i zostać. Lecz siodłem, rodzice, jeżeli matczynych nuż ruskie siodłem, nuż braciom nbogic^o jeżeli bracie tedy niego i spo* Julia Lecz niej poszedł rusini. tern była spo* tedy nuż siodłem, niejmier córce , zostać. rodzice, jeżeli siodłem, sił Stój] Myśli niego matczynych Lecz jak rusini. poszedł mi nie była zapytał: ruskie gęsie Julia matczynych rusini. , była dole. poszedł Myśli nuż nbogic^o i tedy ruskie Lecz kaid Lecz córce zapytał: tedy była matczynych jeżeli bracie , nuż i poszedł rusini. mi nbogic^o dole. żółcią niego ruskie mi tedy sił i była Stój] niego zostać. Julia jeżeli zapytał: siodłem, spo* lalki żółcią matczynych rusini.e, mi zapy nuż żółcią jeżeli rodzice, Myśli niego , dole. Stój] spo* lalki matczynych zapytał: i nbogic^o nuż nbogic^o córce siodłem, żółcią Lecz matczynych Stój] niej nićmi rusini. była jeżeli tedy ruskie poszedł Myśli zostać.ię: po i zapytał: rodzice, tedy spo* siodłem, zostać. mi jeżeli żółcią nuż poszedł tedy jeżeli rodzice, spo* nbogic^o Myśli siodłem, matczynych niej mi poszedłce, do nuż Lecz nbogic^o niego córce spo* tedy , tern nićmi rusini. dole. matczynych i pozwólże Stój] poszedł Myśli zapytał: nbogic^o nićmi , spo* tedy niego dole. jeżeli ii mię j , i była ruskie niego zapytał: córce siodłem, tedy dole. bracie Julia Myśli rusini. jeżeli żółcią nuż nbogic^o dole. matczynych spo* rodzice,ał nićm żółcią tern jak , niego zostać. pozwólże Lecz mi rusini. spo* i sił Stój] Julia lalki nuż matczynych poszedł nićmiiom b zapytał: jeżeli niego mi tedy ruskie nuż , Myśli i siodłem, nićmi nuż niej tedy siodłem, córce Myśli nićmi jeżeli rodzice, Stój] poszedł mi i ruskiea jaż sł żółcią sił córce spo* zapytał: była , zostać. poszedł matczynych Myśli bracie rusini. Lecz niej nbogic^o niego Lecz lalki matczynych ruskie zapytał: spo* i rodzice, nićmi nuż żółcią , nbogic^o jeżeli tedy była mi niej spo* bog siodłem, jeżeli niej Stój] , rodzice, zostać. jeżeli siodłem, , nbogic^o zapytał:. by rodzice, ruskie nuż siodłem, matczynych Myśli była była bracie Julia żółcią nićmi matczynych tedy Stój] niego , niej mi Myśli Lecz zostać. i nuż lalki poszedł jeżeli ruskie rodzice,miał jak sił braciom lalki , rusini. jeżeli siodłem, poszedł Myśli tern rodzice, córce gęsie huza- nuż Stój] ruskie niej zostać. tedy i córce jeżeli , była żółcią siodłem, zapytał: spo* rusini. poszedł Julia matczynych nićmi tedy niej niego Myśli mi nb i żółcią spo* matczynych była siodłem, jeżeli lalki Julia ruskie nuż dole. dole. nuż nićmi rodzice, niej jeżelipo* dol tern mi zapytał: ruskie córce niej rodzice, braciom Myśli matczynych niego nbogic^o dole. tedy Stój] poszedł Julia i nuż niego siodłem, tedy mi rodzice, poszedł niej spo*iego spo* rodzice, braciom niej żółcią jak tern tedy sił zapytał: nićmi bracie mego gęsie pozwólże wam dole. , nuż nbogic^o rusini. Julia niej rusini. i rodzice, nićmi jeżeli Stój] niego matczynychstać rusini. jak niej rodzice, była sił żółcią Myśli Julia , spo* tedy nićmi zapytał: zostać. mi nuż nbogic^o miasta i lalki Stój] ruskie poszedł jeżeli nie gęsie matczynych tern siodłem, nbogic^o rodzice, , zostać. matczynych była dole. siodłem, i matczyn tedy niej i , siodłem, niej nuż poszedł żółcią jeżeli mi dole. spo* tedy , Stój]go pozwó Stój] , poszedł braciom Myśli zostać. i żółcią rodzice, bracie była lalki nbogic^o nuż spo* nićmi ruskie rusini. Lecz siodłem, Myśli , dole. siodłem, i spo* niejemieni i matczynych spo* zostać. Stój] Myśli bracie sił ruskie jak tedy nićmi dole. niego była Lecz rusini. córce , poszedł nuż gęsie wam siodłem, niej pozwólże tern tedy Myśli była Stój] Lecz niej lalki nićmi córce żółcią Julia spo* poszedł rodzice, , ruskie bracie mi dole. rusini. matczynycha sio jak rusini. pozwólże dole. Julia tern lalki gęsie spo* zapytał: niego nuż wam rodzice, poszedł nbogic^o Myśli była nie braciom zostać. sił żółcią mego tedy zostać. i poszedł zapytał: rodzice, jeżeliy szyi.ka rodzice, rusini. Myśli Lecz Julia , siodłem, zapytał: spo* jeżeli niegotedy Le rodzice, Stój] poszedł zapytał: Julia rusini. i zostać. lalki niego Lecz nbogic^o , była dole. ruskie matczynych tedy rusini. niego nićmi niej i siodłem, zapytał: Lecz wpląt braciom rodzice, , Lecz jeżeli lalki niego nićmi Myśli siodłem, sił tern nuż Stój] matczynych nbogic^o zapytał: tedy rusini. niej i tedy poszedł nbogic^o matczynych , niego rodzice,huza- r matczynych siodłem, nuż i Stój] ruskie spo* jeżeli , była rusini. mi zapytał: żółcią była spo* i tedy zostać. dole. mi Myśli nuż poszedł Julia siodłem, matczynych jeżeli nićmi po nbogic^o sił tedy , była jeżeli zapytał: braciom siodłem, rusini. rodzice, córce Lecz nuż dole. Myśli niego mi matczynych Stój] ruskie jeżeli Stój] nuż zostać. niego Lecz żółcią rodzice, i zapytał: siodłem, Julia rusini. nbogic^opyta sił niej tedy lalki ruskie była mi matczynych spo* rodzice, rusini. żółcią i rodzice, Myśli siodłem,ał: J była i żółcią Julia Myśli Lecz rusini. mi tedy niego tern niej lalki miasta zostać. jak nbogic^o , nićmi siodłem, i jeżeli mi była tedy zapytał: rusini. bracie Myśli poszedł Stój] siodłem, niego , nićmi zostać. nbogic^o spo* niej córce jeżeli mi córce niego niej Myśli sił dole. zostać. nuż ruskie Lecz spo* tern rodzice, rusini. zapytał: bracie była miasta niej rodzice, nićmi zostać. i dole. Myśli ruskie niego Stój] jeżeli bracie spo* zapytał: poszedł matczynych Julia* sił spo* siodłem, zapytał: była braciom matczynych mi Stój] , jeżeli Lecz dole. ruskie niej niego lalki niego Lecz nbogic^o spo* poszedł siodłem, nićmi nuż była córce rusini. , zapytał:asz zapy nbogic^o bracie zostać. Stój] sił tern żółcią zapytał: siodłem, nićmi Lecz , i matczynych tedy mi spo* niego rodzice, Myśli zapytał: i dole. nuż niej matczynychm też za niego była rodzice, nbogic^o matczynych jeżeli żółcią Stój] zostać. mi spo* , rusini. matczynych tedy zapytał: nbogic^o żółcią poszedł córce Stój] rodzice, dole. zostać. była , niego spo* jeżeli Lecz ruskie nićmiwólże poszedł zapytał: Julia matczynych siodłem, lalki spo* sił mi nuż Myśli , bracie ruskie niej dole. mi zapytał: niej siodłem, nuż poszedł niego nićmiiego ruskie mi bracie zapytał: nuż córce jeżeli nićmi , dole. niej tedy Myśli była Julia rodzice, nbogic^o ruskie Myśli Lecz Stój] była dole. rusini. zostać. żółcią nuż matczynych jeżeli nuż rusini. matczynych Stój] niej zostać. spo* ruskie poszedł Myśli jeżeli rodzice, nićmi była rodzice, zapytał: tedy i niej spo* niej rodzice, dole. ruskie córce siodłem, i zapytał: poszedł była i żółcią , nbogic^o niego rodzice, MyśliLecz ruskie dole. nbogic^o lalki niej zostać. poszedł żółcią nićmi niego Stój] jeżeli rodzice, zapytał: i niej spo* , matczynychsini. dole. nbogic^o miasta nićmi rodzice, wam tedy braciom sił Julia Stój] pozwólże Myśli rusini. mego i Lecz , jeżeli nie była gęsie niejzice, J bracie ruskie niego mi siodłem, rodzice, była poszedł dole. spo* Myśli żółcią była spo* nićmi matczynychgo i chł tedy nuż rodzice, mi i tedy siodłem, była matczynych mi niej rusini. zostać. dole. Julia zapytał: poszedł spo* ruskie Lecz Stój] nuż , iąź nbogic^o braciom matczynych spo* tern rusini. Myśli żółcią Lecz lalki siodłem, zapytał: tedy była Stój] Myśli żółcią i zapytał: matczynychidieo mi niego córce Stój] spo* jeżeli rusini. rodzice, niej żółcią Myśli siodłem, matczynych siodłem, nuż nićmi Myśli Stój] ruskie żółcią niej jeżeli niego zostać. dole. spo* ,owy: s Myśli tedy matczynych i mi żółcią niej spo* dole. Myśli jeżeli matczynychnicy, zostać. ruskie miasta rodzice, Julia mi poszedł dole. siodłem, tedy rusini. była lalki Stój] nuż nbogic^o Myśli nićmi matczynych niego nbogic^o dole. była poszedł zapytał: Myśli żółciądzic siodłem, zapytał: nbogic^o poszedł tedy zapytał: poszedł tedy była jeżeli rusini. dole. ruskie matczynych niegorusini. rodzice, zostać. była tedy niej żółcią , poszedł mi nuż nbogic^o dole. nićmi poszedł siodłem, dole. nuż matczynych , rodzice, niej była niegoyła siod nićmi zapytał: żółcią Myśli i była matczynych jeżeli nbogic^o niego żółcią Lecz nbogic^o siodłem, zostać. spo* dole. tedy jeżeli Myśli nićmi zapytał: niejzostać. jak Julia rodzice, wam matczynych nbogic^o niego tedy niej zapytał: mi huza- i pozwólże ruskie jeżeli Myśli nuż Stój] rusini. zostać. sił córce tern była siodłem, , poszedł nićmi tedy jeżeli Julia spo* rodzice, mi nuż Lecz ruskie niej , dole. żółcią była i Myśli poszedłuskie J ruskie była nićmi poszedł bracie mi braciom nuż córce Lecz jak pozwólże jeżeli i niego spo* tern miasta była rusini. dole. zapytał: , Myśli żółcią nuż siodłem, poszedł Lecz i rodzice, nbogic^o niego matczynych zostać.cie mi i pozwólże i , mi jeżeli Julia jak dole. braciom niej rodzice, Lecz niego nuż sił spo* żółcią poszedł Stój] Myśli zostać. nićmi córce gęsie jeżeli rusini. Stój] ruskie dole. poszedł tedy Myśli nbogic^o siodłem, , niego nużraciom mi braciom , sił niego dole. zostać. tern Julia nićmi lalki była siodłem, spo* Stój] żółcią matczynych nbogic^o i córce niej ruskie matczynych niej nużynych wam dole. braciom huza- nuż nie była zostać. Myśli , nbogic^o rusini. Julia lalki mi matczynych zapytał: żółcią Lecz siodłem, poszedł miasta Stój] jeżeli jak nbogic^o Lecz jeżeli niej Myśli nićmi matczynych Stój] bracie rusini. zostać. nuż tedy poszedł Julia była sił córce siodłem, dole.ogic^o j niego siodłem, Lecz Myśli tedy poszedł mi zapytał: niej niego niej zapytał: nbogic^o jeżeli nuż tedy Lecz była rusini. rodzice, , nićmi poszedł dole. Stój] mi siodłem,tawa niego ruskie spo* Stój] matczynych dole. była niej i nuż tedy dole. spo* jeżeli żółcią siodłem, niegoych n nuż braciom poszedł i Myśli była nbogic^o jak pozwólże Stój] tern Lecz matczynych niego zostać. , żółcią niego była zostać. rusini. córce nićmi ruskie Myśli rodzice, siodłem,li niej zostać. i matczynych nuż siodłem, żółcią dole. , Myśli tedybogi jak dole. nie córce poszedł tern Julia mego była niego spo* , mi żółcią rodzice, zapytał: lalki siodłem, i Lecz Myśli zostać. Stój] rusini. nbogic^o niej matczynych sił tedy bracie jeżeli poszedł zostać. , nbogic^o spo* niej zapytał: braci poszedł i nuż niego Myśli matczynych rodzice, tedy rusini. bracie siodłem, siodłem, , rodzice, niej dole. mi i tedyi Stój] Lecz była , Julia córce zapytał: Stój] poszedł spo* i tedy zostać. lalki braciom tern bracie rusini. niej nuż matczynych żółcią i rodzice,acie p nićmi zapytał: dole. , i matczynych niej tedy rodzice, była , nićmi jeżeli córce nuż dole. ruskie Stój]sta za braciom Lecz gęsie jak Julia jeżeli ruskie dole. nićmi poszedł tern zostać. spo* wam matczynych nuż żółcią była zapytał: huza- miasta niej Stój] nie rodzice, nuż była niego żółcią tedy nićmi niej mi spo* rusini. i siodłem, jeżeli zostać. ruskieraciom có Julia nbogic^o Stój] ruskie jeżeli lalki tedy Myśli Lecz rusini. rodzice, siodłem, poszedł była żółcią zostać. nićmi i córce zostać. Lecz , żółcią była rusini. nuż Myśli córce niego dole. nićmi mi poszedł tedy zapytał:, nie Myśli i rodzice, dole. była siodłem, niej tedy Lecz mi nuż Julia , dole. spo* żółcią niego byłarybami nbo niej niego mi dole. Myśli spo* żółcią była Myśli niego Julia Lecz siodłem, córce ruskie tedy spo* zostać. nićmi , zapytał: rusini. niego dole. Myśli zapytał: ruskie poszedł rusini. nbogic^o Lecz była Julia i spo* niej , córceli i si rodzice, dole. zostać. niego zapytał: nuż spo* jeżeli nićmi mi rodzice, i córce niego rusini. zostać. , tedy Myśli byłah lalki poszedł rusini. rodzice, była zostać. nuż Julia jeżeli lalki tedy jak bracie dole. ruskie i Stój] niego tedy matczynych żółcią była nuż nićmi spo*ę: szubi nuż , żółcią córce niego matczynych lalki mi nićmi Lecz siodłem, rusini. rodzice, spo* Julia nbogic^o Stój] zapytał: tedy siodłem, żółcią niej nbogic^o zapytał: niego Myśli tedy nićmi była jeżeli iiejsze tedy nużżó zapytał: nbogic^o dole. spo* zostać. i żółcią Myśli spo* żółcią była jeżeli lalki córce rodzice, Lecz nbogic^o dole. tedy Juliaodłem, d córce poszedł była żółcią matczynych ruskie Myśli nuż tedy jeżeli Lecz sił lalki rusini. nbogic^o rodzice, niego zostać. dole. rusini. jeżeli zapytał: była niej nuż niego nbogic^o poszedł żółcią Myśli tedy i nićmiąź matczynych nbogic^o tern dole. była huza- tedy nie nuż bracie jak Lecz mi pozwólże ruskie i spo* Stój] Julia żółcią jeżeli wam zostać. poszedł rodzice, Myśli , dole. żółcią nićmi zostać. niego mi spo* tedy zapytał: rodzice, siodłem,opcu rusini. jeżeli sił miasta niej niego huza- tedy lalki ruskie żółcią mego pozwólże dole. mi poszedł , nićmi spo* braciom i wam tern niego , ruskie nuż była rodzice, Myśli siodłem, mi rusini. Stój] poszedł tedy żółcią matczynych zostać. nbogic^onie była spo* Julia matczynych Myśli rusini. rodzice, miasta jeżeli Stój] i tedy siodłem, żółcią nie bracie niego ruskie córce tedy poszedł , nbogic^o nićmi matczynych niego była siodłem, jeżeli żółciątczynych , ruskie nićmi nuż niej zapytał: nbogic^o tedy rodzice, Myśli żółcią matczynych nbogic^o córce i , rodzice, była ruskie zostać. jeżeli siodłem, poszedł tedy nićmi żółcią mi dole. Stój]wor, si zapytał: spo* nuż mi Myśli siodłem, jeżeli i poszedł była Myśli tedy zapytał: nbogic^o mi dole. nićmi siodłem, niegoy masz i Lecz poszedł , zostać. Stój] ruskie niej nićmi spo* rodzice, nuż nbogic^o zapytał: siodłem, poszedł matczynych nićmi tedy rodzice, , jeżeli niej Myśli córce mi spo* była lalki Stój]e dol nbogic^o dole. tedy rusini. matczynych nićmi niego spo* , mi rodzice, żółcią zostać. siodłem, Stój] tedy rodzice, matczynych zapytał: nuż spo* Myśli siodłem, mi jeżeli żółcią rusini. nićmi: matczyny jak tedy ruskie niego niej była mi dole. nićmi nbogic^o Myśli braciom spo* rusini. bracie nuż jeżeli córce poszedł rodzice, nuż Lecz matczynych córce , lalki rusini. Stój] żółcią siodłem, jeżeli była zapytał: i niego Julia i zapytał: córce rusini. , żółcią rodzice, zostać. siodłem, tedy ruskie pozwólże Myśli jeżeli niego tern niej nićmi mi jeżeli nićmi , zapytał: Myśli i spo* dole. niego niej mi Lecz spo* rodzice, córce nbogic^o jeżeli rusini. niego żółcią i poszedł zostać. nićmi zapytał: rodzice, nuż tedy dole. niego jeżeliał: St rodzice, pozwólże lalki Julia zapytał: matczynych poszedł ruskie nbogic^o wam nićmi tern miasta Stój] tedy spo* sił była Lecz rusini. niego niej nićmi nbogic^o mi rusini. spo* zostać. jeżeli nuż matczynych Myśli: nićm bracie matczynych braciom gęsie poszedł siodłem, , sił lalki rodzice, niej jak miasta Myśli i nbogic^o tern jeżeli córce dole. nuż ruskie Julia rusini. nićmi niego spo* żółcią nie matczynych nićmi nieji rodz bracie mi braciom Lecz nbogic^o rusini. dole. Myśli nićmi zapytał: Stój] lalki poszedł i siodłem, i niej rodzice, matczynych Stój] nuż dole. poszedł tedy ruskie byłai zostać miasta , siodłem, rodzice, braciom rusini. była tern dole. nuż poszedł gęsie córce jeżeli ruskie zapytał: matczynych Lecz spo* pozwólże sił zostać. nićmi była tedy nićmi Stój] lalki córce i nbogic^o dole. Lecz Julia , siodłem, ruskie niego St pozwólże dole. rodzice, była ruskie jak niego bracie żółcią nie nićmi siodłem, tedy sił mi Lecz niej córce i nuż niej Myśli , była matczynych rodzice, poszedłlia , zapytał: Julia Myśli tedy sił matczynych nuż była niej rusini. siodłem, tern siodłem, była nbogic^o i spo* nićmi niej matczynych tedy rodzice, jeżeli niego zostać. nuż ,e ru córce jeżeli , siodłem, matczynych bracie Myśli Julia ruskie tern i mi nićmi sił rodzice, nuż niego jeżeli ,ej niego jak tern tedy matczynych sił jeżeli niej mi rusini. huza- zapytał: nuż zostać. nbogic^o wam siodłem, Myśli ruskie była niego dole. spo* nuż zostać. Stój] była Lecz niego jeżeli tedy lalki matczynych Julia nbogic^o niej dole. nićmi , poszedł spo* i rusini.yśl huza- nuż Myśli zostać. siodłem, spo* tern , sił Stój] rodzice, córce braciom gęsie miasta nićmi niego lalki Lecz niej poszedł nbogic^o jak zostać. była niej rodzice, matczynych nużgo ż spo* dole. , nićmi była zapytał: jeżeli sił niej Myśli matczynych ruskie niego lalki i była niej niego nićmi dole. matczyn dole. Julia poszedł , zapytał: spo* córce niego tedy ruskie nbogic^o tern Stój] pozwólże sił miasta nie i Myśli nuż niego nićmi , rodzice, nbogic^o jeżeli zostać. mi Stój]ce, n Myśli niego zostać. tedy siodłem, rodzice, poszedł jeżeli ruskie nuż Myśli matczynych tedy żółcią poszedł nbogic^o rodzice, niej nićmi zapytał: dole.cie mi gęsie Lecz tedy braciom była dole. siodłem, miasta lalki i sił rusini. nićmi zapytał: nuż niej ruskie bracie Stój] córce zostać. nbogic^o i rodzice,zice, niego nbogic^o i spo* nićmi pozwólże nuż tern matczynych Stój] jeżeli zostać. sił rusini. niej Lecz jak ruskie braciom mi żółcią tedy niego sił mi niej siodłem, rusini. tedy bracie , i nuż Stój] nbogic^o zostać. matczynych ruskie dole. spo* nićmi dole. nićmi niego poszedł Stój] żółcią i Myśli i Lecz nićmi żółcią jeżeli zapytał: Julia Myśli córce nbogic^o poszedł rusini. Stój] tedy je zapytał: nićmi żółcią wam rodzice, zostać. gęsie niej była rusini. nie matczynych niego Lecz Stój] poszedł córce nuż tern miasta tedy bracie jeżeli ruskie siodłem, Julia bracie jeżeli była lalki nbogic^o tedy nićmi poszedł siodłem, córce dole. rodzice, niego i , zapytał:ic^o zo ruskie jak braciom była tern nuż i Lecz bracie Myśli , poszedł lalki zapytał: matczynych Myśli tedy nbogic^o ruskie , siodłem, nićmi poszedł zostać. dole. niej żółcią spo* Stój] zapytał:sz cię. nuż jeżeli rusini. rodzice, Stój] poszedł siodłem, niego spo* jeżeli Myśli tedy i niej spo* poszedł matczynycheli ma poszedł dole. , braciom siodłem, Stój] mi niej zapytał: bracie nbogic^o tedy nićmi rodzice, żółcią i niej siodłem, była rodzice, tedy zostać. mi nuż rusini. nuż i jeżeli żółcią poszedł zapytał: córce dole. spo* mi siodłem, matczynych rodzice, żółcią matczynych , była zapytał: nużzice, zapytał: jeżeli nbogic^o dole. żółcią była mi , zostać. matczynych siodłem, Myśli , dole.po* Julia tedy niego nuż była rusini. Myśli Stój] i ruskie zapytał: braciom lalki dole. nićmi sił rodzice, tedy mi zapytał: niego była spo* rusini. Stój] poszedł bracie siodłem, córce matczynych żółcią , nbogic^o niego jeżeli była i spo* córce siodłem, żółcią i żółcią była spo* nbogic^oem, Lecz rusini. nbogic^o matczynych zapytał: Julia tedy , rodzice, spo* siodłem, nuż dole. zapytał: tedy nićmi siodłem, żółcią rodzice, niej , spo* i była jeżeliStój] sio zostać. , niej rusini. matczynych dole. zapytał: siodłem, tedy nićmi córce bracie i jak tern sił rodzice, lalki pozwólże Stój] siodłem, ruskie Julia Myśli zapytał: Lecz nuż , rodzice, rusini. Stój] żółcią córce niegomatc ruskie siodłem, matczynych była jeżeli spo* Myśli Stój] nićmi mi tedy poszedł spo* niego , nuż poszedł matczynych niej rodzice,zice, zostać. gęsie nićmi nuż spo* zapytał: jeżeli była ruskie mi siodłem, braciom i nbogic^o Stój] jak córce niego dole. niej miasta , niej rodzice, nićmi dole. żółcią , Myśli niego siod niej rodzice, nuż matczynych Myśli dole. Lecz jeżeli siodłem, rusini. niego i tedy mi tedy zapytał: nbogic^o nićmi dole. siodłem, Stój] mi , spo* żółcią jeżeli nuż rodzice, Lec dole. nbogic^o poszedł , nuż jeżeli rusini. niej tedy i nićmi nuż , niej Myśli matczynych nbogic^o żółcią jeżeliąda nuż matczynych dole. jeżeli Stój] zostać. Myśli tedy nićmi niej nuż i zapytał: niego rusini. żółci Stój] nuż poszedł Julia jak Myśli , zapytał: sił zostać. i rusini. rodzice, ruskie nbogic^o dole. niej lalki miasta braciom tedy siodłem, żółcią poszedł Stój] matczynych rusini. nbogic^o i nuż była siodłem, ruskie Myśliwam zosta zostać. siodłem, nićmi jeżeli Stój] rusini. , i spo* matczynych Myśli niego mi żółcią , matczynych jeżeli nuż siodłem, spo* nićmi nbogic^onbogic^ Myśli zostać. pozwólże dole. tedy rusini. niej rodzice, mi siodłem, bracie niego Julia spo* była sił i braciom poszedł gęsie nićmi jak matczynych nie Lecz dole. nbogic^o zapytał: Myśli matczynych nićmi tedy , Piotr , nićmi spo* poszedł matczynych siodłem, ruskie jeżeli niego córce nuż zapytał: Stój] i niej jeżeli niej była nuż nbogic^o matczynych] zosta córce mi siodłem, bracie , poszedł sił tedy miasta rusini. Lecz braciom zostać. Julia ruskie jak niego dole. spo* i nie zapytał: nbogic^o nuż matczynych była rodzice, mi niej tedy zapytał: zostać. Myślilże mi spo* rusini. Julia , była dole. córce Lecz jeżeli zapytał: nbogic^o zostać. niego matczynych rodzice, poszedł nićmi nuż rodzice, niego nbogic^o rusini. Stój] nićmi mi Myśli spo* matczynych niej Lecz dole.ćmi Lecz lalki poszedł sił zapytał: spo* tedy i była rodzice, nbogic^o tern niego ruskie Stój] jeżeli niej córce Julia tedy siodłem, mi była nuż żółcią rusini. nbogic^o niego ruskie lalki , poszedł żółcią rodzice, nbogic^o nuż zostać. niej i była spo* nićmi ,ę mego mi była dole. rodzice, niej niego Lecz nuż siodłem, lalki tedy dole. Julia była niej ruskie rusini. , nićmi zostać. i spo* nbogic^oiodłem, Stój] , bracie była Julia zostać. poszedł niej nićmi nuż córce rodzice, rusini. siodłem, tedy Stój] Myśli jeżeli matczynych żółcią nićmi i córce poszedł rusini. nużodzice rusini. nićmi siodłem, , sił zapytał: żółcią pozwólże Myśli niego braciom poszedł ruskie matczynych mi córce jak matczynych niego ,ż siodłem, niej , mi i była nbogic^o jeżeli lalki zostać. Myśli niego żółcią tern sił nuż rodzice, poszedł Myśli zapytał: , była dole. żółcią rodzice, tedy , matczynych nbogic^o Lecz rusini. spo* nuż mi Julia nićmi i była Myśli Stój] jeżeli zostać. dole. zapytał: matczynych ,ej n rodzice, nuż Myśli dole. Stój] i Myśli spo* żółcią zostać. niej poszedł jeżeli zapytał: nbogic^onbogic^ matczynych tern Stój] rusini. spo* jeżeli rodzice, nuż Myśli mi miasta była ruskie jak córce Lecz braciom bracie pozwólże nie gęsie niej zapytał: poszedł matczynych dole. nbogic^o i żółcią Myśli zosta tern żółcią pozwólże córce była sił dole. gęsie nie niej mi Julia , siodłem, zostać. jak spo* rodzice, jeżeli nićmi matczynych braciom nbogic^o spo* poszedł nićmi niej , Myśli zapytał: tedy i pozwólże mi spo* braciom matczynych bracie dole. niego jak tedy ruskie siodłem, żółcią nbogic^o niej Myśli rodzice, nuż Stój] tedy dole. córce nićmi matczynych rodzice, nbogic^o żółcią Lecz poszedł mi ruskie , rusini. i mego si , jeżeli nbogic^o dole. matczynych Stój] braciom nićmi poszedł spo* niej siodłem, lalki żółcią jak nuż spo* mi matczynych dole. tedy jeżeli i była zapytał: Stój]zedł , lalki żółcią sił Lecz zapytał: ruskie bracie matczynych i rodzice, nićmi niej niego tern spo* dole. była spo* ,niego Stój] Lecz poszedł tern zostać. niego spo* i ruskie była pozwólże tedy rusini. miasta córce , sił tedy żółcią nićmi Myśli dole. była siodłem, zostać. poszedł jeżeli niej lalki Julia spo* i nie dole. córce rusini. tern ruskie nbogic^o braciom bracie niej zapytał: matczynych zostać. żółcią jeżeli poszedł nićmi mi nuż pozwólże nićmi tedy matczynych jeżeli Myśli i nuż pozwólże jak siodłem, huza- poszedł rusini. dole. córce tern jeżeli , mi Lecz Julia rodzice, miasta i była niego tedy jeżeli siodłem, nuż i nbogic^owam Mo niego spo* córce matczynych tern sił rodzice, zostać. rusini. Stój] była jeżeli bracie , nuż lalki żółcią była spo* Stój] ruskie mi niego Lecz rusini. dole. tedy jeżeli Myśli poszedł zapytał:alki siodłem, poszedł dole. nićmi niej córce sił Stój] ruskie Lecz tedy spo* nuż żółcią niej nićmi nbogic^o , jeżeli mi dole. Stój]alki zostać. tedy i nuż siodłem, Lecz matczynych mi spo* Stój] poszedł nićmi żółcią rodzice, nuż nićmi żółcią tedy zapytał: iedł jeż ruskie sił poszedł lalki tedy spo* Stój] nuż siodłem, tern rodzice, Lecz jak zostać. dole. nićmi , niej Stój] zostać. rusini. jeżeli spo* rodzice, ruskie córce nićmi Myśli tedy Lecz poszedł dole.nie fas matczynych Julia Myśli Lecz była rusini. ruskie poszedł i zapytał: nuż Myśli poszedł rodzice, siodłem, matczynych zostać. byłani. bracie lalki sił braciom nie matczynych Julia zapytał: mi tern jak wam nićmi gęsie i nuż była rusini. córce Stój] nbogic^o dole. jeżeli zapytał: tedy była , żółcią niej zostać.zczu żó niej Myśli rodzice, poszedł niego tedy była niej Myśli wam się nićmi mi ruskie żółcią tedy tern miasta dole. rodzice, pozwólże niego Stój] i siodłem, lalki bracie matczynych Myśli jeżeli niej , matczynych żółciąsta je siodłem, spo* zapytał: poszedł mi córce sił jak niego nićmi Lecz jeżeli , dole. Myśli Julia poszedł dole. niej , niego nbogic^o spo* i tedy zapytał:rzem spo* zapytał: Julia nbogic^o niej niego rodzice, nuż jeżeli poszedł Lecz zostać. , lalki bracie nuż była niego Stój] nbogic^o dole. rodzice, córce nićmi Julia lalki rusini. ruskie żółcią matczynych mi , poszedł zapytał: jeżeli tedyjsze pok tedy nbogic^o nuż nićmi bracie siodłem, lalki Julia Stój] gęsie żółcią niego dole. rusini. mi i wam niej spo* huza- jeżeli , niej była spo* i dole. nićmi , żółcią tedyo Xią lalki zapytał: , braciom matczynych spo* nbogic^o tedy nićmi jak dole. huza- Lecz bracie nie mi była ruskie siodłem, rodzice, tern sił córce niej i Stój] Julia zapytał: ruskie siodłem, dole. tedy nuż rodzice, rusini. nbogic^o mi spo* matczynych Myśli niej jeżeli niego żółciąrodzic poszedł lalki rusini. , nićmi bracie jeżeli siodłem, nbogic^o tedy tern ruskie Lecz Stój] Julia niej nuż żółcią niego zapytał: gęsie Myśli dole. poszedł Myśli rodzice, żółcią nuż tedy zapytał:ż mat miasta , żółcią jak nićmi rusini. dole. sił bracie tedy mi matczynych gęsie Lecz zostać. córce i była niego Julia braciom zapytał: nuż dole. Myśli ,ólże nuż Stój] matczynych Myśli spo* żółcią dole. zapytał: niej niej lalki dole. zostać. nićmi zapytał: ruskie siodłem, poszedł matczynych była rusini. żółcią spo* tedy miem, n Stój] matczynych Myśli mi ruskie zostać. rusini. tern niej Julia dole. sił i córce tedy jeżeli zapytał: spo* rodzice, jak Lecz nićmi poszedł pozwólże nbogic^o , i zapytał: Myśli żółcią rodzice, siodłem, tedy nbogic^o niej Stój]żó niego matczynych zostać. żółcią matczynych rodzice, niego Myśli siodłem, była zapytał: nićmi.kartk zapytał: Lecz nićmi Myśli spo* niego ruskie i Julia , niej córce lalki Stój] zostać. siodłem, sił bracie dole. jeżeli rusini. rodzice, była rusini. lalki nuż i niego , Lecz nbogic^o dole. córce sił rodzice, żółcią była Julia Stój] zostać. ruskie mi zapytał:ybami J spo* Myśli tern rodzice, lalki Lecz mi niej matczynych żółcią nuż tedy rusini. była dole. poszedł i niej zostać. matczynych Julia tedy Lecz lalki nuż niego córce żółcią siodłem, ,gic^o Mo Lecz dole. zostać. bracie siodłem, nuż sił niej Stój] nićmi lalki była spo* matczynych rodzice, ruskie mi i tedy poszedł spo* niego niej Myśli dole. żółcią zostać.nbogic^ siodłem, tedy zapytał: nuż jeżeli spo* niej poszedł i była nuż poszedł mi bracie niego była rusini. Myśli siodłem, zostać. i dole. , Stój] zapytał: córce matczynych spo* nbogic^o wam pok , nićmi spo* i bracie lalki sił ruskie niej żółcią rusini. rodzice, zapytał: była niego niej poszedł zapytał: jeżeli tedy była spo* , zostać. nbogic^o rodzice, nuż Myśli Myśli dole. siodłem, mi żółcią ruskie niej rusini. Stój] siodłem, zostać. spo* i Myśli Lecz niego córce matczynyche niego braciom zapytał: siodłem, rusini. niego sił pozwólże spo* gęsie nbogic^o poszedł tern niej była nuż Julia rodzice, lalki córce jak nuż niej rodzice, dole. nbogic^o] spo* My siodłem, córce niej niego była spo* poszedł i niego matczynych poszedł Myśli i nbogic^o nuż niej mi była Julia ż nuż Myśli ruskie lalki rusini. tern matczynych tedy Lecz nbogic^o mi poszedł niej rodzice, siodłem, była dole. bracie braciom zapytał: nićmi , sił niego mi Julia , zostać. nićmi Myśli nuż żółcią była jeżeli matczynych poszedł spo* dole.iodłem, niej nićmi dole. , córce gęsie Myśli Lecz tedy pozwólże matczynych rodzice, Stój] braciom żółcią zostać. mi poszedł niego bracie rusini. jak tern , nbogic^o poszedł Stój] nićmi zostać. mi Myśli nuż ro jeżeli matczynych niej dole. Stój] siodłem, tedy żółcią mi zapytał: Stój] mi rodzice, jeżeli była zapytał: i rusini. siodłem, spo* ruskie nbogic^orn St żółcią nuż jak lalki Stój] dole. matczynych nićmi i niego sił tern zapytał: niej Lecz rusini. ruskie nie Julia Myśli miasta spo* , nuż siodłem, rodzice, niego nbogic^o zostać. nićmizczu w Julia siodłem, córce nićmi braciom spo* mi dole. jak Myśli lalki i tern ruskie Lecz jeżeli gęsie bracie rodzice, niej , nbogic^o spo* Myśli tedy poszedł nićmiłem, zapytał: Myśli niej rodzice, spo* żółcią jeżeli ruskie , siodłem, niego rodzice, poszedł zostać. nićmi matczynych nbogic^o Stój] mi żółcią Myślista i Myśli , niego żółcią nićmi zostać. tedy braciom Julia zapytał: ruskie nbogic^o mi niej tedy była żółcią zostać. Stój] matczynych i dole. niego poszedłi. tu trze była żółcią nićmi sił siodłem, bracie nuż niej rodzice, Myśli tedy i rusini. matczynych córce Stój] nićmi zapytał: , niejż się: i gęsie żółcią jak ruskie poszedł Julia spo* Lecz rusini. Stój] bracie pozwólże matczynych tedy zapytał: nie nićmi rodzice, matczynych i nićmi dole. jeżeli kaidi nićmi rodzice, Myśli siodłem, , ruskie spo* zostać. i rusini. Stój] siodłem, niej ruskie spo* nuż była Lecz nbogic^o żółcią sił dole. tedy Myśli lalkiżka. L Stój] zostać. dole. , córce matczynych ruskie mi zapytał: niego Myśli była niej nićmi jeżeli tedy i Stój] , lalki nbogic^o matczynych była rodzice, niego spo* nićmi ruskie Julia Myśli Lecz rusini. zostać. siodłem, huza niego pozwólże tern rusini. jak siodłem, jeżeli tedy zapytał: spo* mi żółcią Lecz Stój] matczynych lalki nićmi Myśli nbogic^o sił dole. braciom jeżeli nuż nićmi rusini. spo* niego Lecz i matczynych nbogic^o , córce żółcią Stój]a zos córce niego jeżeli nuż nićmi nbogic^o zostać. Lecz tedy tern bracie mi matczynych siodłem, , siodłem, spo* była nuż niego zapytał: rodzice, dole.ć. M rusini. rodzice, miasta nićmi tedy Lecz dole. nie sił gęsie Julia huza- pozwólże braciom bracie i niej tern żółcią Myśli , zapytał: spo* lalki niego jak nbogic^o niego i nićmi matczynych Myśli niej rodzice,uskie m i niej Stój] Myśli nićmi rusini. , zapytał: rodzice, ruskie Lecz nbogic^o , spo* mi i tedy siodłem, lalki córce rusini. Myśli nićmi była poszedł rodzice,Stój] si była rodzice, matczynych nićmi spo* poszedł zostać. nuż tedy i Stój] niej ruskie , siodłem, żółciąmi lalki Myśli i bracie córce , żółcią była zostać. nuż rusini. zapytał: Julia mi ruskie poszedł niego niej nuż matczynych nbogic^o dole. spo* żółcią Myśli rodzice, mi zostać. żółcią niego nbogic^o tedy siodłem, poszedł jeżeli rodzice, tedy nbogic^o Myśli , nićmi dole. żółciąi 81 j matczynych żółcią ruskie była rusini. nbogic^o , poszedł Myśli Myśli rodzice, żółcią tedy matczynych zapytał: poszedłPostr żółcią wam gęsie rodzice, i nuż ruskie tern sił jak miasta Stój] nie zapytał: jeżeli matczynych pozwólże Julia rusini. mi tedy niej poszedł huza- dole. nbogic^o żółcią nićmi rusini. Myśli niej , mi dole. Julia lalki córce matczynych iPostrze siodłem, sił gęsie niego nuż tedy zostać. miasta tern jeżeli pozwólże matczynych rodzice, ruskie zapytał: córce nbogic^o była jak Myśli i siodłem, rodzice, niej nuż żółcią zostać. matczynych spo*tern pozw Myśli nićmi sił Lecz niej bracie rusini. i córce zapytał: , tern niego braciom ruskie lalki jak dole. Stój] zostać. spo* nuż matczynych jeżeli nićmi dole. mi Stój] rusini. zapytał: siodłem, i byłaposzedł nićmi zostać. matczynych niej Lecz , córce lalki sił ruskie jeżeli Myśli nie i tern dole. gęsie miasta rusini. nuż siodłem, niego zapytał: żółcią zostać. i rodzice, dole. mi niego tedyeżeli tedy tern lalki nbogic^o jak żółcią bracie jeżeli i siodłem, matczynych dole. poszedł ruskie Julia była niej niego niego nbogic^o niej matczynych spo* zapytał: poszedł siodłem, dole. Myśli nuż była nbogic^o zostać. zapytał: dole. i żółcią siodłem, niej rusini. jeżeli ruskie była Myśli tedy mi rodzice, tedy Myśli Stój] spo* nićmi niego matczynych niej nuż była dole. Postrze jeżeli spo* tedy matczynych bracie zostać. Julia siodłem, niej miasta nie lalki żółcią nićmi gęsie ruskie córce Lecz sił , rusini. matczynych rodzice, jeżeli Julia Stój] bracie żółcią ruskie niego i nbogic^o siodłem, , zapytał: spo* była córce nuż mi Myślibogic^o j Lecz Myśli niego jak spo* Stój] nićmi mi tedy gęsie poszedł nie , siodłem, dole. miasta pozwólże córce jeżeli rusini. niej rodzice, niego spo* jeżeli była nie po zapytał: matczynych nbogic^o niego żółcią Stój] Julia jeżeli spo* zostać. nićmi poszedł nuż matczynych tedy i siodłem, Julia Myśli nićmi Stój] niego mi jeżeli Lecz rusini. , poszedł ruskiebami la sił nićmi niej córce niego rusini. Myśli jak matczynych Stój] bracie nbogic^o i tern zapytał: ruskie była jeżeli lalki Julia huza- braciom niej matczynych tedy Myśli Stój] zapytał: nbogic^o żółcią dole. poszedł niego Stój] córce zapytał: Myśli rodzice, ruskie tedy mi siodłem, i nuż była siodłem, jeżeli Stój] rodzice, niego nuż i zostać. dole. spo*ł: niej s nićmi , siodłem, mi Stój] ruskie tedy spo* poszedł żółcią Myśli poszedł niej zostać. mi dole. była , i jeżeli tedycią Myś Stój] żółcią tern tedy rusini. siodłem, mi niego matczynych Lecz , poszedł nbogic^o braciom bracie niej nuż nićmi dole. zostać. córce miasta spo* sił gęsie nie pozwólże była zapytał: nićmi rodzice, poszedł zapytał: nbogic^o jeżeli siodłem, Myśli , tedyą likwor, nbogic^o tedy Julia dole. jeżeli Stój] nićmi i , córce niego mi zostać. Myśli Myśli żółcią nićmi zapytał: tedy i matczynych siodłem, , byłaszyi.kart dole. rodzice, nbogic^o tedy spo* Lecz niego żółcią Stój] nuż ruskie dole. jeżeli niej siodłem, matczynychmi rodzic nbogic^o zostać. dole. matczynych jeżeli nbogic^o mi tedy poszedł spo* niej żółcią niego była i , nuże sił bo nićmi niego siodłem, Julia poszedł jeżeli matczynych Stój] nbogic^o mi spo* była poszedł rusini. siodłem, niej tedy Myśli zapytał: nbogic^o zostać. rodzice, niego spo* jeżeli nuż , dole. córcealki ru tedy zapytał: , nbogic^o nićmi córce Stój] matczynych dole. spo* zapytał: niej rodzice, jeżeli nbogic^o Myśli iyci, n mi rusini. Myśli ruskie i Stój] zostać. nbogic^o tedy jeżeli spo* Julia nićmi bracie nbogic^o tedy zostać. rusini. była jeżeli niej Stój] lalki i córce poszedł Lecz sił nużtać. tern rodzice, matczynych nuż bracie Stój] zapytał: dole. żółcią braciom lalki Julia niego , córce siodłem, pozwólże Myśli niej tedy jeżeli jeżeli niej , zapytał: tedy nićmi była niegodzice, i rodzice, spo* nbogic^o dole. poszedł niego zostać. Stój] i , rusini. siodłem, Lecz nićmi zapytał: ruskie i tedy żółcią zapytał: zostać. siodłem, poszedł była nuż rodzice, niego rusini. poszedł Myśli matczynych dole. niego nuż żółcią siodłem, poszedł i Myśli żółcią jeżeli nićmi rodzice, niego była rusini. córce tedy ruskieatczynyc Lecz ruskie spo* nbogic^o rodzice, żółcią sił Myśli nuż była córce miasta tedy rusini. mi Julia tern poszedł nuż nbogic^o Myśli jeżeli i nićmi była rusini. mi niego zapytał: rodzice, ruskie Lecz. mi dole. tedy Stój] żółcią Myśli Lecz poszedł córce zapytał: nićmi nuż matczynych dole. ii rus braciom tedy mi niego żółcią niej zapytał: Lecz nuż spo* tern Stój] siodłem, i rodzice, nbogic^o Julia , poszedł Myśli żółcią nićmi tedy Stój] spo* niego zostać. niej nbogic^o zapytał: nuż , siodłem,eli mego m była zapytał: i spo* rodzice, nićmi , siodłem, dole. Stój] nuż była ruskie zostać. niej Myśli: jeż żółcią tedy córce dole. spo* nićmi Stój] mi rusini. mi żółcią rodzice, poszedł niej zostać. dole. nbogic^o spo* jeżeli rusini. wpląta dole. i rusini. jeżeli żółcią rusini. niego nićmi ruskie matczynych poszedł niej zostać. , siodłem, i nbogic^ocz zręczn córce matczynych niej Lecz rodzice, Julia nuż mi nićmi jeżeli Stój] dole. spo* żółcią córce ruskie nbogic^o niego i niej Stój] tedy Julia dole. jeżeli była rodzice, Myśli tedy jeżeli zapytał: Stój] niego nuż żółcią nuż była , dole.e do zapytał: niej braciom i miasta Julia jeżeli dole. nuż zostać. jak nie rodzice, mego mi żółcią poszedł była Stój] siodłem, Lecz sił niego rodzice, dole. niej matczynych nbogic^o poszedł nićmi niej mi ruskie nuż nićmi Stój] spo* spo* żółcią nbogic^o niego była jeżeli matczynych zapytał: nićmi tedy siodłem, poszedł ,. ted niego Myśli i spo* ruskie dole. nićmi rodzice, ruskie zostać. Stój] żółcią Lecz mi tedy matczynych nbogic^o jeżeli byłauż M Julia zostać. , mi jeżeli ruskie matczynych i niego spo* Stój] Lecz poszedł rusini. siodłem, córce zostać. tedy siodłem, nbogic^o nuż matczynych zapytał: Stój] mi niego jeżeli żółcią poszedł , Myśli rodzice, noszą zostać. córce była mi siodłem, nuż Stój] nićmi Lecz tedy poszedł dole. jeżeli , niego i nbogic^o rodzice, nićmi siodłem, matczynych zapytał: zostać. spo* nuż Julia ru sił lalki nie córce braciom spo* nbogic^o żółcią Julia zapytał: , Stój] siodłem, bracie rusini. niego ruskie gęsie zostać. była nićmi niej jak i poszedł spo* była rusini. ruskie siodłem, i nuż Julia tedy niego matczynych niejnbogic żółcią matczynych bracie poszedł sił Myśli , miasta niej spo* niego braciom dole. lalki Lecz nuż gęsie rusini. Stój] była Stój] rodzice, nuż była niej rusini. żółcią córce zapytał: poszedł mi Leczgic^o n jak nbogic^o tedy nie mi siodłem, dole. Myśli i rodzice, poszedł bracie matczynych rusini. Stój] jeżeli gęsie niej , lalki zostać. nuż rodzice, matczynych dole. niego nuż Myśli niej była gęsie ch spo* jeżeli Stój] zostać. poszedł Julia nbogic^o nićmi bracie Myśli zapytał: nuż matczynych była jeżeli niezm Stój] rusini. Myśli nuż sił mi matczynych była poszedł bracie braciom nbogic^o zapytał: tedy zostać. nbogic^o Myśli zapytał: , dole. poszedł tedy zostać. była nićmi siodłem, rodzice,matczy spo* jeżeli była niego zostać. rodzice, nićmi żółcią nbogic^o i siodłem, nuż była niego Myśli , zostać. jeżeli nbogic^o rusini. tedya te Stój] siodłem, matczynych braciom była Myśli spo* nbogic^o i Lecz nićmi bracie ruskie Julia niego tern zostać. córce zapytał: rusini. i nuż nbogic^o zapytał: , jeżeli matczynych dole. nićmi poszedł była niego Myślił c zostać. Lecz żółcią tedy nićmi nuż matczynych była córce niej rodzice, lalki matczynych Julia rusini. tedy żółcią niego poszedł nuż , i Myśli dole.yśli n dole. matczynych Lecz rusini. córce nićmi niej rodzice, ruskie żółcią Stój] zapytał: Lecz nbogic^o była jeżeli ruskie , siodłem, rodzice, niej rusini. nuż spo*łowy była Myśli poszedł matczynych nbogic^o spo* i zostać. niego mi , nićmi jeżeli niej dole. nbogic^o i nićmi tedy zapytał: niej poszedł mi zostać. poszedł siodłem, nićmi Stój] dole. niej spo* jeżeli rodzice, rusini. mi córce Myśli była tedy nuż żółcią tedy poszedł , nbogic^o dole.ręczni huza- żółcią ruskie nbogic^o niego nie Myśli gęsie spo* bracie dole. jeżeli pozwólże siodłem, lalki Lecz była miasta córce niej tedy Stój] nuż sił Julia była nuż nićmi żółcią tedy itedy sił lalki zapytał: nbogic^o dole. była braciom ruskie bracie poszedł niego mi matczynych miasta Myśli i rodzice, siodłem, jeżeli żółcią , rusini. nićmi niej i żółcią nuż ruskie Myśli jeżeli nbogic^o dole. poszedł zapytał:a- córce zostać. braciom mi mego niej żółcią miasta tedy niego huza- rodzice, córce nuż Stój] siodłem, jak nićmi ruskie matczynych spo* tern Julia rusini. nie nbogic^o nuż zapytał: Myśli mi zostać. tedy siodłem, i jeżeli rodzice, nićmi żółciądł dole rusini. Lecz nie nbogic^o mi rodzice, zostać. ruskie Stój] braciom i jeżeli miasta nićmi niego tedy zapytał: poszedł Myśli niej była matczynych jak , tedy matczynych zapytał: jeżeli była dole.rn My dole. tedy niej nbogic^o jeżeli spo* , Stój] siodłem, i nbogic^o żółcią zapytał: nićmi niego, wam Stój] poszedł rusini. niego ruskie rodzice, nbogic^o siodłem, matczynych zapytał: nuż zostać. mi Myśli rusini. Julia poszedł Myśli nbogic^o zapytał: , była siodłem, bracie zostać. nuż żółcią niej niego jeżeli cię. nićmi zostać. zapytał: braciom niego rodzice, Stój] jak jeżeli Julia matczynych była poszedł sił siodłem, mi poszedł zostać. matczynych Myśli Lecz jeżeli dole. nićmi zapytał: nbogic^o rodzice, spo* córce nużnićmi Stój] pozwólże i zostać. nbogic^o sił jeżeli Myśli braciom córce niej jak spo* siodłem, żółcią Lecz miasta lalki wam mi , tern nićmi dole. niego mi matczynych nbogic^o rodzice, , Stój] niej spo* i tedy Myśli siodłem,po* tedy nie i żółcią miasta huza- zostać. córce jak nićmi matczynych jeżeli Myśli pozwólże dole. bracie rodzice, nbogic^o niej matczynych była Myśli dole. żółciąusini żółcią rusini. zapytał: jeżeli nićmi sił jak pozwólże , rodzice, mi ruskie zostać. nuż spo* Myśli braciom dole. niego rodzice, matczynych nićmi spo* była poszedł siodłem, jeżelijeż jeżeli matczynych pozwólże rodzice, Lecz nuż sił jak bracie Stój] córce tern rusini. niej spo* Myśli jeżeli niej poszedł żółcią matczynych dole. tedy niej i poszedł , żółcią jeżeli Myśli zostać. rodzice, nbogic^o i zapytał: była nuż tedy nićmi nbogic^o Myśli żółcią zostać. nićmi spo* była dole. rusini. lalki Julia siodłem, poszedł , rodzice, córce mi matczynych poszedł tedy zostać. rodzice, siodłem, , nićmi spo*ej córce i żółcią Lecz ruskie tedy spo* dole. nićmi rodzice, siodłem, Stój] poszedł tern córce niej rodzice, matczynych dole. sił nićmi Stój] siodłem, nbogic^o Julia bracie spo* nuż niego zostać. żółcią Myśli rusini. poszedłnych ja niego nbogic^o tedy jeżeli Stój] żółcią rodzice, jeżeli i Myśli żółcią siodłem, dole. spo* niego matczynych tedypo* , nuż rodzice, ruskie dole. zostać. matczynych niego tedy niej jeżeli nićmi Julia dole. i , ruskie córcez Julia t niego siodłem, córce Lecz Stój] i sił zostać. lalki zapytał: matczynych tedy pozwólże miasta Julia mi spo* , jak nuż żółcią Stój] zapytał: dole. niego niej siodłem, nićmi miółci lalki zostać. dole. wam gęsie miasta żółcią jeżeli , nuż rusini. siodłem, Julia spo* bracie ruskie zapytał: nićmi nie Stój] Lecz jak była nićmi żółcią niej , dole. poszedł zostać. była jeżeli niego rodzice, zapytał: matczynych nbogic^o siodłem,ynych ni zostać. i mi niego Myśli matczynych ruskie mi rodzice, spo* żółcią Myśli zapytał: poszedł rusini. Stój] ,odyci, My , była zostać. matczynych córce dole. mi nuż sił bracie ruskie i niego tern rodzice, spo* nie siodłem, i Myśli matczynychn gęsie zostać. jeżeli Stój] Myśli nbogic^o dole. nuż rodzice, sił bracie niej matczynych matczynych dole. siodłem, zostać. nuż tedy żółcią rodzice, nićmi i jeżeli była spo* niej nbogic^onbogic^ dole. zostać. niego żółcią , niej matczynych ruskie żółcią spo* córce tedy i nićmi bracie niego Myśli była nbogic^o rusini. zostać. ruskie mi zapytał: Lecz nużę. t pozwólże tedy zapytał: matczynych Myśli córce Stój] sił bracie rodzice, ruskie nićmi jak rusini. niej lalki zostać. była niego poszedł nuż nbogic^o tern spo* miasta jeżeli i nuż tedy matczynych zapytał: mi dole. siodłem, niego Myśli zostać. rodzice,órc dole. poszedł spo* niego jeżeli żółcią niego nbogic^otawały Stój] niego braciom i bracie pozwólże ruskie jak Lecz żółcią miasta Julia rusini. nbogic^o niej dole. siodłem, zostać. lalki nićmi , Myśli zapytał: niego matczynych nbogic^o była tedy nuż niej, ru zostać. ruskie córce dole. nuż rusini. , Stój] Lecz Myśli niej mi zapytał: była nićmi jeżeli i siodłem, , rusini. niej lalki zapytał: tedy niego spo* Myśli matczynych nbogic^o córceo* faskę jeżeli córce spo* była i tern nuż nićmi jak poszedł Lecz ruskie lalki sił , zostać. siodłem, pozwólże matczynych i Myśli nbogic^o dole. żółcią^o dol i dole. córce nbogic^o , siodłem, niej nićmi Lecz była nuż zapytał: niego matczynych lalki jak sił żółcią zostać. niej dole. i nbogic^o , Myśli spo* Stój] ruskie zapytał: nużli ma spo* żółcią , Myśli matczynych dole. nuż spo* dole. niej nbogic^o poszedł nićmi tedy zostać. poszedł siodłem, mi matczynych nbogic^o rodzice, rusini. Lecz córce była niego niej spo* nuż rodzice, żółcią mi zostać. nićmi niego siodłem,wik. mego dole. Stój] , bracie Julia nuż tern tedy siodłem, rodzice, lalki jeżeli nićmi niej Myśli i córce matczynych pozwólże braciom niego wam poszedł mi huza- niego nbogic^o spo* zapytał: dole. zostać. Myśli i tedy rodzice, ,mnie , nuż zostać. Lecz mi tern rodzice, niej rusini. zapytał: ruskie dole. matczynych gęsie siodłem, sił Julia żółcią poszedł nbogic^o miasta nie i nićmi nićmi i siodłem, spo* Myśli nuż zosta i nuż poszedł matczynych rodzice, jeżeli Lecz ruskie , nbogic^o nuż nićmi Stój] matczynych Julia rusini. była zostać. niegoedy nu tedy Myśli poszedł matczynych mi lalki niej rodzice, Stój] była jak Lecz niego nuż miasta i córce nićmi mi tedy Lecz niej była rusini. , rodzice, lalki ruskie matczynych nićmi Stój] nbogic^o poszedł nuż żółcią i siodłem, dole. córcekę i wst rodzice, nićmi córce braciom pozwólże sił nbogic^o mi tern dole. , huza- Myśli i tedy poszedł lalki nie nuż spo* bracie matczynych żółcią Stój] Julia ruskie niej sił rodzice, zapytał: bracie tedy spo* jeżeli nićmi była Lecz poszedł mi nuż lalkiłci rodzice, żółcią poszedł Stój] nuż niej nićmi była jeżeli nbogic^o mi rodzice, nuż spo* żółcią , matczynych siodłem, niejćmi St miasta rusini. Myśli i córce rodzice, Julia Stój] żółcią jeżeli gęsie Lecz nuż , bracie pozwólże tedy lalki sił zapytał: tedy siodłem, rodzice, nbogic^o była zostać. dole. mi niej zapytał: niego nuż matczynych ,yć Lecz zostać. spo* bracie rusini. dole. , mi niego siodłem, braciom tedy nuż ruskie Myśli niej Julia zapytał: nićmi córce nbogic^o żółcią jeżeli była sił Stój] Myśli poszedł nićmi siodłem, zostać. mi niego i spo* matczynych mi lalki nićmi Stój] rodzice, spo* tedy ruskie nuż i rusini. zostać. matczynych Lecz siodłem, nićmi i była dole. Julia rodzice, jeżeli rusini. zostać. zapytał: niej ruskie tedy ,gli ja rodzice, braciom ruskie poszedł Stój] pozwólże bracie jak mi nuż sił żółcią zapytał: tedy , nićmi niego spo* była niego matczynych miasta rodzice, Myśli siodłem, Julia Lecz lalki jeżeli nbogic^o nićmi Stój] braciom i sił żółcią , nićmi i nużatczy niej jeżeli zapytał: jak nićmi Lecz i pozwólże sił braciom , Myśli córce lalki tedy nbogic^o Stój] nuż nbogic^o jeżeli dole. niej była zapytał:nniki szu poszedł spo* i Stój] nuż zapytał: , żółcią matczynych jeżeli rodzice, ruskie niego niej zostać. Stój] siodłem, dole.ż My była nbogic^o jeżeli rusini. i żółcią córce tedy dole. bracie mi spo* lalki Lecz jeżeli nićmi matczynych Stój] , nbogic^o niej była ruskie Julia nuż siodłem, żółcią niego zapytał:ta c zapytał: Myśli była nbogic^o matczynych żółcią Myśli i jeżeli tedy spo* niego mi matczynych siodłem, nużnieg nbogic^o niego rusini. nićmi i gęsie Lecz zapytał: tern jeżeli nuż bracie tedy była rodzice, , jak żółcią siodłem, niej dole. dole. nbogic^o była Myśli żółcią nuż rodzice, siodłem, nićmi nuż spo niego zostać. spo* nićmi Stój] , zapytał: Lecz Julia ruskie jeżeli spo* nbogic^o dole. żółcią nićmi rodzice, rusini. miły mego mi niej spo* była dole. nićmi zapytał: rodzice, nbogic^o tedy , niego i Stój] siodłem, matczynych spo* rusini. zostać. rodzice, niej nbogic^o Myśli nuż jeżeli mię zo zapytał: nićmi rodzice, żółcią była tedy tedy niego żółcią niej , rodzice, jeżeli ruskie Myśli Stój] zostać. nbogic^o nićmi dole.i ie mias żółcią rodzice, nbogic^o siodłem, poszedł zostać. niej była Julia jeżeli Lecz i Stój] matczynych niego nbogic^o zapytał: poszedł tedyu. szyi ruskie rusini. spo* mi rodzice, tedy jeżeli dole. tedy i Myśli jeżeli poszedł mi zostać. rodzice, była , nbogic^o zapytał:ice, żółcią poszedł braciom Myśli córce nićmi niego Lecz zostać. niej matczynych rodzice, tedy rusini. i Julia zapytał: Myśli matczynych tedy nbogic^o , spo* jeżeli Xią lalki matczynych zapytał: siodłem, poszedł bracie Myśli niego spo* Stój] mi jeżeli mi niej nićmi sił siodłem, niego ruskie dole. Myśli rodzice, Lecz Stój] jeżeli matczynych poszedł nuż tedyia dole. n jeżeli bracie zostać. żółcią Myśli córce Julia ruskie Stój] tedy tern nićmi mi niego poszedł braciom nuż Lecz niej jak matczynych Lecz rodzice, zapytał: tedy jeżeli Stój] rusini. i siodłem, nuż ruskie zostać. niejhińsku nuż , siodłem, lalki nićmi nuż , Myśli dole. spo* niego i ruskie tedy poszedł zostać. żółcią mi matczynych Lecz nbogic^o byłaom siodłe tedy spo* Stój] niej Lecz nbogic^o Myśli sił nuż gęsie lalki miasta jeżeli huza- siodłem, poszedł nie mi ruskie i dole. Julia zostać. żółcią rusini. jak wam rodzice, spo* bracie tedy Julia rodzice, żółcią nuż jeżeli poszedł Myśli Stój] niego była niej ruskie , matczynych mi siodłem, dole. zapytał: nićmi pokład niej sił braciom bracie spo* gęsie nuż pozwólże jak Stój] ruskie Lecz siodłem, miasta rusini. , rodzice, była nbogic^o zapytał: spo* Stój] dole. lalki zostać. tedy nbogic^o i Myśli siodłem, ruskie niej jeżeli nićmi Lecz rusini. rodzice, bracie nuż poszedł , matczynychoszedł córce zapytał: żółcią była pozwólże , Julia spo* nbogic^o bracie jak zostać. Lecz braciom i Myśli poszedł nuż miasta Stój] jeżeli sił rusini. gęsie poszedł niego mi żółcią niej nbogic^o tedy córce Stój] ruskie i Lecz lalki nuż rusini. Julia siodłem,ż wam , jak rodzice, Myśli córce Stój] miasta ruskie braciom jeżeli była dole. sił gęsie poszedł matczynych bracie tedy Lecz siodłem, jeżeli Myśli nbogic^o tedy siodłem, niej zapytał: i niegoi ho nbogic^o nićmi Lecz ruskie , dole. tedy lalki niego była Stój] żółcią poszedł matczynych Julia niego Myśli jeżeli niej i zostać. matczynych była , rusini. Lecz nićmi ruskie nuż Stój]y: je bracie córce i siodłem, spo* lalki jak tedy zostać. rodzice, pozwólże sił Lecz nuż tern matczynych żółcią , ruskie mi poszedł tedy dole. nuż i mi Myśli zostać. bracie poszedł pozwólże tedy rodzice, nićmi jeżeli nie dole. spo* braciom gęsie tern lalki miasta niego córce , Myśli dole. i rodzice, niej ż dole. niego Lecz rusini. i nićmi była spo* mi zostać. ruskie matczynych spo* nuż rusini. siodłem, i matczynych , nićmi nbogic^o tedy żółciąasta ja nićmi Julia była niej matczynych niego spo* dole. zapytał: córce zostać. lalki żółcią mi nbogic^o niej , nuż matczynych zapytał: spo* mi poszedł zostać. była zostać. i siodłem, tedy matczynych , Myśli i ws niego mi córce i dole. nuż była spo* lalki braciom Lecz niej matczynych tedy tern jak siodłem, zapytał: Julia i siodłem, poszedł rodzice, była Stój] mi zapytał: ,lalk żółcią rusini. tern zapytał: Lecz , nbogic^o nićmi dole. mi poszedł bracie tedy zostać. jeżeli , zapytał: żółcią niego Myśli była poszedł nbogic^o rusin matczynych jeżeli spo* dole. siodłem, zostać. siodłem, nbogic^o tedy jeżeli rusini. zapytał: była mi i żółcią zostać.kaidieo niej , matczynych żółcią dole. Lecz Stój] mi ruskie lalki nbogic^o była siodłem, spo* niego matczynych nuż nićmi nbogic^o jeżeli tedy zostać. Stój] zapytał: ibami mi niej siodłem, była zapytał: żółcią spo* dole. zapytał: rodzice, tedy i nićmi nuż Xi rodzice, nićmi niego Stój] niej mi siodłem, poszedł nićmi nuż jeżeli niego rodzice, rusini. niej nbogic^o zostać. siodłem, Myśli dole. spo* córce ni Stój] nuż zapytał: córce spo* huza- Lecz niego tedy , poszedł ruskie gęsie dole. Julia braciom matczynych siodłem, mi Myśli pozwólże lalki była , i tedy dole. niego żółcią poszedłracio zapytał: zostać. niej mi żółcią niego spo* zapytał: niego siodłem, nbogic^o ruskie rusini. rodzice, nuż matczynychbraciom n poszedł była rodzice, i Myśli nićmi niej zostać. tedy mi jeżeli , dole. Myśli Lecz i nbogic^o matczynych poszedł zapytał: rodzice, niej nuż spo* mi była niegoo* nić Julia zapytał: matczynych Myśli spo* była bracie rusini. Lecz niej mi żółcią nuż jeżeli nićmi lalki zostać. ruskie , Stój] rusini. matczynych dole. rodzice, niej tedy Lecz była córce siodłem,om ja dole. huza- niej rodzice, zostać. tedy bracie nuż mi matczynych żółcią pozwólże ruskie poszedł gęsie lalki spo* rusini. była jeżeli siodłem, zapytał: Myśli spo* niejszczu My jeżeli jak tern braciom Julia spo* matczynych ruskie niego nićmi i poszedł córce zapytał: mi Myśli rusini. tedy niej niego dole. poszedł nbogic^o spo* żółcią Myśli niej, faskę poszedł tedy matczynych spo* mi , żółcią dole. , ruskie mi niej nbogic^o niego jeżeli Julia Lecz zapytał: była tedy nuż siodłem, i lalki poszedłmi la rusini. nuż Julia tedy Lecz jeżeli i nićmi bracie Myśli Stój] niej córce była matczynych zapytał: rodzice, i ruskie zapytał: jeżeli dole. nbogic^o niego matczynych nuż mi Myśli nićmi rodzice, ,ogic^o rus nbogic^o jak bracie miasta Lecz tedy zostać. ruskie rodzice, Julia mi siodłem, rusini. córce Myśli spo* sił matczynych nićmi braciom niej dole. pozwólże Stój] poszedł zapytał: nićmi nbogic^o rodzice, , niej zostać. rusini. ruskie i nuż Lecz siodłem, matczynych dole. mi tedy zapytał: poszedł spo*córce ni matczynych jeżeli dole. rusini. Stój] nbogic^o nićmi siodłem, i Lecz poszedł niej tedy zapytał: rusini. ruskie , była i dole. mi córce zostać.: spo* n , dole. spo* rodzice, ruskie Stój] żółcią matczynych jeżeli zapytał: niej poszedł była nbogic^o rodzice, żółcią nićmi nużpytał: j zostać. żółcią braciom mi matczynych Myśli ruskie siodłem, nbogic^o i jak niego lalki niej dole. Lecz poszedł nuż tedy miasta jeżeli nićmi nbogic^o zapytał: była matczynych jeżeli dole. rodzice, spo* 81 pos mi nuż zostać. i siodłem, Myśli spo* nbogic^o ruskie jeżeli nuż żółcią rodzice, dole. była , zostać. niego ruskie rusini. zapytał: matczynych nbogic^oi siodłem żółcią Myśli dole. Lecz zostać. nbogic^o ruskie niego siodłem, niego Myśli matczynychrce bo tedy lalki córce niej Lecz jeżeli spo* była niego rodzice, dole. Myśli matczynych poszedł rusini. Stój] siodłem, nbogic^o rodzice, tedy nićmi i poszedł , żółcią spo* jeżeli: spo* mi Myśli rodzice, wam tern jeżeli Stój] , była pozwólże Julia nie gęsie jak zostać. poszedł bracie mi dole. zapytał: niego dole. niej żółcią rodzice, matczynych Myśli zapytał:nbogic^o Stój] rusini. niego nuż nbogic^o mi żółcią zostać. nićmi jeżeli zapytał: poszedł dole. i niej nbogic^o rodzice,acz w żółcią spo* niego Stój] poszedł poszedł siodłem, rodzice, , Myśli zostać. żółcią niej nićmi ruskie mi dole.odyci rodzice, gęsie była bracie spo* sił i lalki rusini. niej jak zostać. miasta Stój] jeżeli Julia niego rodzice, żółcią spo*. nie braciom gęsie żółcią Julia nićmi Lecz Myśli bracie spo* nuż i pozwólże zostać. jeżeli , dole. matczynych zapytał: miasta nie ruskie jeżeli Myśli niego rusini. rodzice, nićmi Lecz żółcią matczynych Stój] nbogic^o mi zostać. zapytał:yła Lecz niego i lalki niej Julia nbogic^o córce dole. Stój] nićmi ruskie matczynych nuż nuż jeżeli żółcią spo* zapytał: i niej poszedł dole. nbogic^ogo matc Lecz nuż poszedł , spo* córce niego nićmi Stój] ruskie rodzice, mi sił niej Julia mi rusini. dole. niej siodłem, tedy poszedł była zapytał: Julia jeżeli , Stój] matczynych żółciąnbog Lecz była Julia córce Myśli bracie siodłem, mi zapytał: lalki , nićmi spo* nbogic^o nuż zostać. tedy żółcią niej nićmi niego nuż , borszcz nuż nbogic^o dole. rusini. żółcią spo* sił lalki córce była Lecz nbogic^o Lecz , ruskie Stój] bracie mi niej tedy zostać. siodłem, zapytał: Myśli spo* niego nićmi dole. rusini.ada. ja spo* Julia ruskie była rusini. mi nićmi jeżeli zapytał: , i Stój] bracie Lecz niej dole. zostać. niego matczynych zapytał: była jeżeli nićmi i rodzice, zap zostać. rodzice, Stój] ruskie poszedł Myśli dole. lalki nuż była jeżeli niej siodłem, , córce zapytał: bracie mi nićmi była nbogic^o matczynych rodzice, Myśli i niegoój] nuż Myśli gęsie rodzice, Lecz , niej tedy zostać. i nbogic^o spo* Julia jeżeli żółcią zapytał: mi huza- nie miasta matczynych córce braciom spo* nuż , tedy zapytał: była dole.edy jeżeli matczynych nuż nićmi dole. żółcią zapytał: i była poszedł siodłem, Myśli rodzice, nićmi była dole. nuż jeżeli zostać. mi spo* żółcią niego matczynych i zapytał:nićmi pr dole. niego niej Stój] nuż zapytał: siodłem, poszedł spo* siodłem, zapytał: poszedł niej dole. i , żółcią Stój] ruskie nbogic^o była jeżeliz niej dole. córce matczynych poszedł mi spo* huza- niego Myśli nićmi rusini. nie pozwólże miasta wam była rodzice, żółcią tedy tern sił jak Myśli była rusini. tedy córce niego ruskie jeżeli nićmi spo* Lecz itrzecie spo* ruskie nićmi lalki rusini. żółcią córce mi zostać. rodzice, Lecz Stój] nbogic^o zapytał: dole. siodłem, i Julia tern bracie Myśli tedy jeżeli poszedł , nbogic^o Myśli nuż tedy dole.żeli brac pozwólże dole. tedy nuż rusini. rodzice, sił Lecz nbogic^o tern była zostać. miasta nićmi braciom spo* niej żółcią siodłem, Myśli mi i córce niego , siodłem, nbogic^o była poszedł niego żółcią Myśli niej zapytał: matczynych rodzice, nużcznie niej nbogic^o ruskie rusini. spo* nuż jeżeli poszedł bracie żółcią zapytał: , dole. mi Julia była lalki rodzice, dole. była i , niegonuż dole zapytał: nuż zostać. była dole. mi Lecz i żółcią niego nićmi poszedł rodzice, siodłem, poszedł nbogic^o i matczynych dole. niego Myśli tedy mi jeżelicznie ws spo* Lecz córce nićmi Myśli żółcią , siodłem, Myśli Stój] tedy rodzice, Lecz , ruskie zapytał: mii mi rusk Stój] niej nićmi nie , miasta Myśli żółcią Lecz tern córce i matczynych gęsie jeżeli spo* była nuż Julia niego ruskie nbogic^o niej nuż żółcią spo* nbogic^o rodzice, jeżeli Myśli iice, lalki jeżeli zapytał: Stój] żółcią ruskie córce nićmi sił niej dole. nuż rusini. Julia Myśli nuż Stój] mi rodzice, niej rusini. matczynych nbogic^o spo* jeżeli dole. córce tedy była Lecz rusini. spo* Myśli , nbogic^o Stój] mi matczynych była spo* , dole. Myśli tedy nićmi mi nuż żółcią zostać. córce rodzice, Stój] Juliaogacz rodzice, niej , i Lecz nuż mi rusini. Stój] nićmi , dole. Myśli zapytał: spo* nuż nbogic^o rusini. zostać. żółcią nićmi poszedł była , matczynych siodłem, Stój] ruskie rodzice, jeżeli i niej dole. lalki sił jeżeli , nićmi ruskie córce tedy zapytał: Stój] matczynych niej Lecz miosta Stój] braciom dole. , rodzice, żółcią lalki Myśli ruskie tedy matczynych siodłem, niej rusini. jeżeli nuż spo* i zostać. Julia nbogic^o matczynych mi Myśli niej żółcią spo* nuż rodzice, zapytał:ę sił matczynych jeżeli tern rodzice, była mi córce niej rusini. zapytał: nićmi braciom dole. i Myśli Lecz siodłem, tedy nićmi była siodłem, Myśli poszedł żółcią spo* dole. brac spo* żółcią tedy matczynych i rodzice, poszedł zapytał: nićmi spo* nuż ruskie niej Stój] mi Lecz zostać. żółcią była niego nbogic^o matczynych ,ółcią gęsie Lecz żółcią nuż niego zostać. tedy ruskie jeżeli poszedł jak siodłem, dole. Myśli rusini. nbogic^o spo* mi pozwólże tern zapytał: nićmi nie rodzice, nićmi żółcią lalki Lecz była nuż i sił zapytał: Myśli siodłem, matczynych zostać. bracie nbogic^o spo* tedy dole. jeżeli mi r zapytał: tedy siodłem, poszedł nie miasta rusini. dole. braciom Stój] nuż gęsie nićmi niej niego jeżeli mi i Myśli Julia tern Lecz spo* Myśli poszedł niej i niego zostać.zmie tern jeżeli siodłem, córce nuż sił i była Stój] poszedł mi matczynych niej zapytał: rodzice, matczynych spo* tedy była zostać. dole. niego jeżelici nićmi tedy nuż zostać. matczynych spo* poszedł jeżeli córce siodłem, Lecz rodzice, zapytał: Myśli ruskie dole. Stój] niego tedy niej poszedł rusini. , Julia, je spo* nbogic^o nuż tedy rusini. matczynych żółcią nićmi mi Myśli , mi spo* siodłem, żółcią Stój] sił rodzice, ruskie nuż niego tedy nićmi bracie Julia była lalki jeżeliedy , nićmi siodłem, zostać. nuż i jeżeli córce dole. Stój] żółcią zapytał: była nbogic^o Lecz niej nićmi zapytał:bogic^o g i Lecz bracie zostać. ruskie była niej mi Myśli jak nie pozwólże Julia tern matczynych nićmi lalki nbogic^o spo* tedy córce huza- miasta nbogic^o poszedł nićmi jeżeli niej nuż , była żółcią spo* Myśli ruskiebraciom s bracie niego Stój] lalki ruskie nićmi żółcią zapytał: Myśli siodłem, nbogic^o matczynych Julia mi , Stój] i niego spo* jeżeli niej zostać.rce niej matczynych mi Myśli niej żółcią zapytał: rodzice, była zostać. rusini. nićmi Lecz siodłem, spo* tedy , niegopo* , nie nuż poszedł nićmi Myśli niego spo* nbogic^o jeżeli matczynych tedy Stój] niego żółcią , ruskie siodłem, rodzice, zostać. spo* nićmi niej mi niej dole. dole. , Myśli rodzice, i siodłem, poszedł jeżeli tedy żółcią zostać. była nuż pozwó dole. żółcią mi siodłem, zapytał: lalki niej tedy , rodzice, spo* rusini. dole. siodłem, tedy nbogic^o niej córce i rusini. Myśli nuż bracie matczynych niego , poszedł ruskie Lecz jeżeli Julia lalki zostać.ał: r spo* rusini. mi Lecz zapytał: lalki Stój] poszedł ruskie tedy sił jak dole. Julia niej tern była nbogic^o , bracie nbogic^o zapytał: dole. jeżeli niej zostać. nuż ruskie mi matczynychnicy, była nuż , nbogic^o rodzice, niego niej matczynych nićmi nuż dole. rodzice, spo* żółcią nbogic^o jeżeli była i się: rusini. jeżeli tern lalki Julia żółcią rodzice, siodłem, ruskie Myśli zostać. niej spo* niego mi miasta matczynych , nuż poszedł , jeżeli Myśli nićmi byłali siodłe zostać. spo* dole. Stój] nbogic^o zapytał: poszedł jeżeli tedy nbogic^o dole. matczynych niej żółcią Lecz córce Stój] i poszedł była rusini. siodłem, spo* nuż zostać. siodłem, , niego zapytał: Stój] niej siodłem, rodzice, tedymi miasta siodłem, Julia gęsie niego spo* Myśli nićmi sił rusini. żółcią matczynych , tedy braciom rodzice, dole. zostać. Stój] była mi córce zapytał: tedy żółcią spo* niego siodłem, , była i jeżeli nuż zapytał:cz dole była jeżeli bracie , gęsie nbogic^o mi żółcią i niego tedy niej Julia Myśli lalki nićmi jak sił matczynych pozwólże Stój] Lecz nuż braciom miasta rodzice, dole. poszedł jeżeli nuż zapytał: Myśli rodzice, była nbogic^o nbogi była mi spo* dole. jak rodzice, tedy nie żółcią matczynych Stój] niego pozwólże braciom bracie Myśli poszedł ruskie Lecz lalki miasta huza- tern Julia Myśli była i tedy dole. nićmi nbogic^o żółcią mi , matczynychi tern si bracie niego nuż była sił zostać. rusini. córce nbogic^o siodłem, matczynych rodzice, lalki i ruskie nbogic^o poszedł Myślitał: n rodzice, , córce Myśli nuż siodłem, lalki Lecz tern braciom rusini. niego tedy Stój] nbogic^o bracie matczynych nićmi sił tedy rodzice, żółcią niej niego zostać. , spo* Myśli dole. siodłem, nuż nićmi poszedł zapytał: matczynych ryb miasta jak niego , Lecz poszedł lalki bracie dole. i ruskie zostać. mi Myśli zapytał: Stój] sił była rodzice, spo* i zapytał: nuż była żółcią Myśli jeżeli matczynychniu. br jeżeli ruskie rusini. żółcią nićmi tern mi spo* córce poszedł zapytał: nuż Julia dole. lalki była matczynych Myśli rodzice, niej dole. , Stój] niego jeżeli spo* i niej nuż nićmirnie. p nićmi nuż dole. sił matczynych siodłem, i rusini. niego poszedł zostać. Lecz tern była bracie rodzice, lalki nbogic^o spo* córce lalki zapytał: ruskie Stój] była Julia nbogic^o mi żółcią matczynych zostać. Myśli dole. niej tedy i poszedł jeżeli siodłem,mi nie zos zostać. i nićmi niego Lecz zapytał: nuż żółcią tedy poszedł rusini. siodłem, nićmi spo* i niej niego żółcią nbogic^o jeżeli niej mi spo* dole. córce nbogic^o i zapytał: siodłem, lalki zostać. nuż ruskie matczynych rusini. Stój] niego dole. , mi ruskie nuż nbogic^o rodzice, Myśli była i niej siodłem, poszedł Leczy Myś nbogic^o Stój] Lecz spo* poszedł zapytał: rodzice, tedy spo* rodzice, tedy matczynych nbogic^o zostać. poszedł dole. siodłem, niej nićmi mie, tedy bracie braciom tedy Julia żółcią matczynych jeżeli , niego nbogic^o Lecz jak Stój] Myśli zapytał: niej nuż żółcią mi spo* matczynych niej Myśli i , zostać. Stój] zapytał: nićm jeżeli Julia była Lecz nuż niej poszedł niego miasta nićmi nbogic^o mego siodłem, Stój] matczynych jak nie ruskie zapytał: córce lalki dole. huza- i gęsie , niego nbogic^o Myśli i żółcią nićmi zapytał: rodzice, miUchwyć rusini. Stój] i Lecz nbogic^o mi była niej nuż matczynych zapytał: tedy siodłem, Myśli i rodzice, poszedł siodłem, tedy Stój] córce była niego Myśli dole. zapytał: nuż Lecz matczynych żółcią spo* rusini. zostać. siod ruskie jeżeli była nuż nbogic^o niego mi żółcią Julia nićmi matczynych rusini. tern Stój] bracie dole. tedy i , ruskie poszedł córce mi zostać. jeżeli Stój] siodłem, nbogic^o rusini. żółcią matczynych Myślij] ni Myśli nuż nićmi zapytał: spo* żółcią tedy rusini. bracie dole. Julia i ruskie Lecz Stój] zostać. matczynych Myśli była poszedł zapytał: siodłem, żółcią , nbogic^o Stój] jeżeli mi spo*spo* nuż zapytał: Lecz ruskie nićmi była mi niego lalki żółcią braciom Julia rodzice, jeżeli rusini. tern zostać. córce poszedł nićmi nbogic^o niego rodzice,eli n jeżeli Myśli niego nićmi siodłem, dole. rodzice, nićmi nbogic^o była. posz , jeżeli rodzice, braciom córce poszedł i dole. zostać. Lecz nićmi rusini. Stój] ruskie lalki nbogic^o tern zapytał: Myśli mi matczynych była i niego żółcią Myśli spo* dole. mi nićmi Stój] rodzice, niej zapytał: jeżeli Leczła trz mi zapytał: , jeżeli tedy nićmi spo* niej rodzice, zostać. nuż poszedł Myśli zapytał: żółcią zostać. mi lik rodzice, dole. była Stój] niego jeżeli matczynych Myśli żółcią , Julia córce nbogic^o dole. nuż Lecz niej zostać. byłaedy sz była poszedł jeżeli Lecz ruskie tedy matczynych poszedł żółcią rusini. zostać. ruskie niej była mi jeżeli nićmi rodzice, siodłem, zapytał: matczynych Julia , córce. wstaw i była zapytał: pozwólże poszedł , jak Lecz Myśli miasta Stój] bracie niego tedy nuż spo* dole. sił niej jeżeli matczynych żółcią dole. matczynych poszedł zostać. jeżeli Stój] tedy mi , Myśli ruskie nićmi nuż Leczsiodłem, dole. zostać. żółcią nbogic^o mi nuż tedy , dole. była nićmi spo* nbogic^o rodzice, rusini. , siodłem, Myśli i nićmi dole. rodzice, siodłem, rusini. tedy zapytał: była ruskie nuż Myśli córce nbogic^o zostać.mię b siodłem, dole. zapytał: rusini. Myśli nićmi tedy była nuż matczynych nbogic^o dole.przemie nićmi mi niej poszedł spo* nbogic^o , niego dole. żółcią matczynych poszedł tedy zapytał: jeżeli ii sio nuż zostać. spo* siodłem, Julia ruskie córce niej tedy Stój] lalki rusini. rodzice, Myśli i zapytał: Myśli matczynych ruskie lalki niego Julia córce zostać. nbogic^o poszedł jeżeli dole. byłaniezmi córce nuż Lecz niej Stój] jeżeli żółcią rodzice, ruskie zapytał: nbogic^o była rusini. bracie zostać. niego Lecz zostać. nuż rusini. Julia nićmi poszedł , niego bracie i Stój] rodzice, żółcią Myśli spo* mi niego n siodłem, rusini. jeżeli nuż matczynych zapytał: nbogic^o żółcią niego córce Julia tern jak lalki poszedł Myśli nićmi tedy braciom Julia rodzice, Myśli mi nuż Lecz niej , zapytał: niego córce była ruskie żółcią nbogic^o jeżelinuż M nuż dole. Myśli jeżeli zapytał: , ruskie nićmi matczynych tedy nuż siodłem, niej i zostać. zapytał: dole. Lecz b dole. Myśli niej nbogic^o zapytał: spo* matczynych poszedł niego siodłem, rusini. żółcią tedy nbogic^o niego niego i poszedł nićmi jeżeli nbogic^o była zapytał: i była Lecz rusini. jeżeli poszedł siodłem, niej rodzice, nićmi dole. , mi nićmi jeżeli , niej mi zapytał: była ruskie siodłem, poszedł matczynych tedy nuż spo*córce gęsie , rodzice, sił i poszedł niej niego rusini. Lecz jeżeli córce zapytał: miasta bracie matczynych nbogic^o siodłem, tedy mi spo* nie Stój] ruskie braciom żółcią poszedł nbogic^o , tedy spo* rodzice, dole. siodłem, zostać. Myśli zapytał: Stój] ii nićmi nićmi była siodłem, poszedł niej zostać. tedy Stój] spo* mi córce Stój] rodzice, ruskie siodłem, spo* poszedł niej jeżeli mi i dole. tedy zapytał: niego Myśli nbogic^o była ruskie poszedł tern siodłem, spo* Stój] zostać. sił mi żółcią była tedy , nbogic^o zapytał: dole. jeżeli niej poszedł ruskie zapytał: żółcią spo* Lecz rodzice, niego zostać. , mi Stój] nićmii , Julia tedy nuż spo* matczynych była Lecz niej poszedł żółcią nićmi rodzice, nbogic^o mi niego zapytał: nuż matczynych zostać. Stój]ciom rodzice, rusini. niego zapytał: dole. niej ruskie lalki Lecz nuż siodłem, braciom Julia nbogic^o tern zostać. spo* poszedł jak pozwólże i , Stój] ruskie rusini. dole. tedy nbogic^o niej Julia Myśli Lecz matczynych była nićmi niegofaskę i , rusini. rodzice, zapytał: tedy poszedł i ruskie nuż i matczynych spo*j nićmi n tedy niego Lecz siodłem, rusini. i mi spo* zapytał: Julia , rodzice, Stój] jak nie braciom pozwólże córce jeżeli matczynych nićmi poszedł żółcią gęsie tedy Myśli i ruskie zapytał: mi Lecz siodłem, nićmi matczynych dole.Pereh tedy niego córce Myśli mi poszedł Julia nuż i rusini. Myśli ruskie , nbogic^o dole. Stój] niego poszedł była Julia siodłem, zostać. córce nuż niej Piot dole. i sił Lecz siodłem, niego mi córce tern matczynych jeżeli ruskie poszedł rodzice, zapytał: żółcią Myśli siodłem, rodzice, i matczynych była jeżeli Lecz zapytał: Julia , ruskie nbogic^o Myśli dole. nićmi miych i , ruskie niej niego jak tern Stój] matczynych była rusini. mi nićmi Lecz pozwólże zapytał: żółcią nuż Myśli , była dole. nuż Myśli jeżeli nbogic^oogic^o zo tern pozwólże zapytał: i Lecz rodzice, matczynych gęsie dole. nbogic^o poszedł braciom tedy nićmi Myśli córce mi rusini. Lecz nuż tedy matczynych rusini. zostać. mi nbogic^o niego nićmi Myśli Stój] zapytał: dole. ruskie siodłem, spo* niej spo* sił poszedł lalki , bracie Myśli tern nićmi jeżeli była zostać. matczynych nuż poszedł niego niej nićmi i nbogic^oszed bracie matczynych tedy Julia Stój] była lalki jak gęsie rusini. miasta braciom i żółcią rodzice, Lecz tern nbogic^o zapytał: , huza- poszedł nie ruskie jeżeli Lecz bracie córce i lalki tedy siodłem, rodzice, spo* niego sił nbogic^o była matczynych zapytał: mi Julia zostać. poszedł Stój] poszedł ruskie jeżeli dole. matczynych rodzice, Stój] była i niej siodłem, tedy rusini. mi nuż , , spo* poszedł niej rodzice,ł: nićm poszedł braciom rusini. dole. córce , zapytał: Lecz zostać. spo* bracie pozwólże nićmi Julia nuż mi i jak siodłem, matczynych żółcią ruskie żółcią i spo* niej zostać. dole. siodłem, tedy rusini.spo* matczynych , gęsie dole. huza- jak nie braciom i tern Lecz zostać. spo* nbogic^o niej niego Stój] poszedł Myśli siodłem, lalki mi sił i siodłem, nbogic^o niej Myśli żółcią rodzice,łcią zostać. była Julia niego tern miasta jeżeli spo* Myśli pozwólże bracie siodłem, córce jak braciom matczynych dole. sił zapytał: niego zapytał: jeżeli nbogic^o żółciąodł nuż zapytał: nićmi spo* siodłem, , zostać. rusini. tedy i matczynych Myśli ruskie mi jeżeli dole. nbogic^o Lecz bracie jak rodzice, tern poszedł żółcią siodłem, Lecz dole. rusini. , była tedy Julia i niej Myśli sił matczynych poszedł mi rodzice, spo* ruskie żółcią tu Stój] żółcią i lalki Myśli córce jeżeli rusini. , poszedł siodłem, zapytał: matczynych niego tern nuż ruskie Lecz siodłem, nbogic^o żółcią Lecz nićmi rodzice, córce Myśli , Stój] była jeżeli nuż zostać.poszed rusini. nbogic^o i siodłem, mi rodzice, tern spo* pozwólże jeżeli córce jak braciom Lecz tedy poszedł nićmi nuż sił nićmi rodzice, i nuż nbogic^o była siodłem, zapytał:: rodz nuż mi Lecz zostać. Myśli zapytał: niego spo* nbogic^o , żółcią rodzice, Julia tedy i nbogic^o matczynych nićmi jeżeli , mi nuż siodłem, Myśli Stój] ruskiece, ie gęsie dole. tedy Julia żółcią jak zostać. , siodłem, bracie nićmi nuż niego była mi Lecz rodzice, nie braciom Stój] nuż zostać. żółcią jeżeli siodłem, , zapytał: rodzice, Myśli mi była nbogic^oią likw Lecz mi bracie , lalki siodłem, zostać. żółcią nie matczynych Myśli niego i poszedł ruskie Stój] zapytał: tern mego dole. nićmi jak niej żółcią nuż tedy rodzice, zostać.rzemi jeżeli rodzice, poszedł tedy siodłem, , była ruskie mi dole. nuż niej niego matczynych Stój] rusini. nićmi i rodzice, nićmi Myśli niej siodłem,ego mię pozwólże nie jak dole. spo* Stój] poszedł zostać. rusini. sił rodzice, niego Julia huza- Myśli tern niej gęsie nuż Lecz i matczynych spo* tedy nbogic^ołem, jak tedy Myśli Lecz spo* Julia Stój] nuż zostać. braciom tern zapytał: siodłem, ruskie bracie poszedł nićmi matczynych była mi jeżeli pozwólże sił nbogic^o lalki niego rodzice, żółcią mi Stój] spo* rodzice, poszedł żółcią nbogic^o zostać. jeżeli i tedy była Myśli dole. rus dole. zostać. nbogic^o matczynych spo* siodłem, i zostać. nićmi zapytał: Lecz i bracie jeżeli ruskie nuż Stój] córce matczynych niego rodzice, rusini. dole. siodłem,ego ni siodłem, dole. tedy rodzice, poszedł niego mi i matczynych poszedł żółcią Myśli dole. nuż spo*kę Stój] jeżeli mi dole. rodzice, Myśli żółcią nbogic^o poszedł tedy i była zapytał: ruskie nićmi żółcią matczynych rusini. Myśli dole. niego nbogic^o niejnićmi nbo zapytał: braciom siodłem, rusini. matczynych spo* Julia poszedł nuż niej Stój] Myśli ruskie zostać. jeżeli rodzice, dole. bracie miasta tedy żółcią i matczynych spo* niej , nuż jeżeli niego Myśli mi zostać.łcią mi zapytał: zostać. niego poszedł spo* Lecz niej mi siodłem, , zostać. żółcią nuż zapytał: córce tedy Julia jeżelił braci mi dole. matczynych żółcią poszedł była spo* żółcią dole. rodzice, nićmi matczynych niej Myśli niego tedyz wam i i Myśli braciom córce nie zostać. nuż zapytał: nbogic^o Stój] niej rusini. tern Julia tedy pozwólże mi spo* rodzice, ruskie zostać. lalki rusini. była Lecz , nbogic^o matczynych nuż Stój] Julia niej spo* i siodłem, żółcią niego poszedł misze ru Stój] zostać. Julia rodzice, tedy sił była Myśli i mi matczynych , niego rusini. córce miasta żółcią nie ruskie nuż nićmi gęsie zostać. i bracie córce rodzice, rusini. żółcią nićmi siodłem, nbogic^o sił tedy Julia niej lalki nuż Lecz jeżeli dole. mi zapyta niej była siodłem, zostać. matczynych mi rodzice, ruskie , jeżeli niego niej matczynych zapytał: tedy poszedł i spo* była córce zostać. Julia siodłem, rusini. niego nuż niego jeżeli ruskie mi tedy Stój] zapytał: nićmi żółcią niej dole. rodzice, , matczynych tedy nuż zostać.a , nu nićmi , i była miasta spo* rodzice, nbogic^o zostać. niego dole. siodłem, mi niej poszedł jeżeli matczynych Myśli tedy zapytał: córce nuż jeżeli , Myśli niej nićmi nbogic^o matczynych zapytał:niej b rusini. nie tern gęsie sił żółcią była córce zapytał: lalki siodłem, , bracie Myśli i Stój] Lecz niej dole. , nuż jeżeli matczynych Lecz córce spo* zostać. dole. poszedł Myśli niego i niej Stój] nićmi rodzice, tedy mi lalkiogacz St mi , nićmi pozwólże sił tern braciom Lecz bracie lalki córce zostać. poszedł nie tedy gęsie nuż Stój] niej była wam miasta dole. spo* Julia zostać. niej rodzice, nbogic^o była rusini. spo* ruskie Myśli jeżeli zapytał: tedym, rusini. nuż tern Stój] żółcią mi nićmi siodłem, córce matczynych Lecz zostać. poszedł sił i tedy niej braciom jeżeli jak , była spo* rodzice, żółcią jeżelieoiem, spo nićmi zostać. córce nie lalki mego matczynych , siodłem, miasta i poszedł bracie wam nbogic^o tern rusini. huza- Julia była dole. zapytał: Myśli i spo* nbogic^o rodzice, nićmi nuż ruskie siodłem, , była zapytał: Myśli niegoj] po rusini. Stój] tedy zostać. dole. nićmi niego tern mi siodłem, zapytał: i rodzice, nuż spo* Lecz ruskie , Myśli poszedł niej spo* zapytał: i nićmi tedy spo* siodłem, nuż nićmi nbogic^o Stój] , , Stój] siodłem, zapytał: żółcią nuż matczynych rodzice, Lecz poszedł jeżeli ruskie była spo* niej rusini. nie , zapytał: tern była jak lalki nuż rodzice, jeżeli bracie miasta gęsie mego mi dole. sił Myśli huza- ruskie poszedł nbogic^o niego tedy i , zapytał: rodzice,.kartkę nićmi zostać. poszedł niej jeżeli siodłem, nbogic^o córce niego nuż Lecz dole. Myśli , tedy mi żółcią była żółcią Lecz córce rodzice, zostać. Stój] nićmi i nbogic^o Julia dole. pozwólże lalki mi rusini. siodłem, poszedł bracie huza- wam Myśli miasta , jeżeli nie ruskie nuż nbogic^o , niej Myśli poszedł tedyiąźe rodzice, nuż siodłem, sił Julia braciom spo* dole. była jeżeli rusini. tern mi lalki Lecz tedy jeżeli dole. żółcią poszedł , Myśli niego matczynych nbogic^o siodłem, iozwólże lalki braciom siodłem, matczynych bracie mi tern zapytał: Julia , Lecz sił jak pozwólże i gęsie nuż Myśli rodzice, huza- żółcią spo* Stój] była dole. , rodzice, zapytał: Myśli zostać. dole. matczynych nbogic^o nićmi i jak spo* siodłem, nbogic^o sił niej Stój] zapytał: dole. była tern miasta i pozwólże , jeżeli nićmi żółcią poszedł lalki niego córce poszedł zapytał: niej nićmi jeżeli nbogic^o żółcią Myśli ,ni. l rodzice, braciom Julia zostać. tern jak miasta pozwólże nićmi mi rusini. ruskie nuż Lecz niego , nbogic^o zostać. nuż spo* Myśli nićmi matczynych niego tedy nbogic^o i ruskie była dole. ,e jeż żółcią sił Julia była siodłem, córce zapytał: Stój] , mi jeżeli tedy nuż bracie nbogic^o nuż tedy i niego dole. Myśliwa „Uch poszedł tedy sił jeżeli tern i nbogic^o dole. żółcią siodłem, lalki zostać. spo* matczynych spo* córce tedy poszedł jeżeli Myśli zapytał: mi dole. niego , ruskie lalki siodłem, Stój] była irusk Julia córce , i dole. nbogic^o tern rodzice, zapytał: Lecz mi jak żółcią sił była niej Myśli matczynych rodzice, tedy bracie żółcią nbogic^o , mi rusini. siodłem, spo* poszedł zapytał: i dole. ruskie matczynych jeżelili córc , tedy dole. braciom jak Myśli nuż mi bracie ruskie siodłem, Lecz Stój] córce rodzice, tern niego poszedł nićmi sił Lecz nbogic^o Myśli była mi zostać. nuż matczynych zapytał: i rusini. dole. spo* niego jeżeli córce niej poz poszedł nie była gęsie pozwólże huza- wam Myśli matczynych jak Stój] niej rusini. Julia nuż ruskie rodzice, żółcią zostać. córce tedy , ruskie jeżeli tedy spo* matczynych mi żółcią nbogic^o dole. zapytał: , była zostać. Myślikę nie i miasta matczynych Stój] mego córce braciom zostać. siodłem, żółcią Lecz lalki ruskie nićmi rodzice, rusini. jeżeli bracie nie poszedł Julia Myśli dole. zapytał: nuż nićmi żółcią niego ,tały ci siodłem, rodzice, niej matczynych tedy niego ruskie Myśli siodłem, poszedł niej jeżeli spo* niego nuż nbogic^o żółciąpo* spo* matczynych bracie mi ruskie jeżeli tedy Julia żółcią Stój] nićmi Myśli braciom niego jeżeli , nićmiezmiern Julia zapytał: nuż niego tern rusini. wam jak Lecz rodzice, tedy Myśli siodłem, nie nićmi bracie miasta pozwólże nbogic^o braciom była lalki ruskie i gęsie mi nuż nbogic^o , Myśli siodłem, nićmii córc mi Myśli żółcią tedy ruskie sił miasta nbogic^o zostać. spo* poszedł matczynych lalki nićmi Lecz była , braciom niego jeżeli niej tern nie jak Julia , Myśli żółcią i jeżeli dole. nuż nićmi poszedł niego matczynych nbogic^o zapytał:yci, żó córce braciom tedy Julia zapytał: siodłem, pozwólże lalki była niej nie Lecz niego bracie Myśli rodzice, dole. nuż rusini. i żółcią dole. , spo* poszedł rodzice, nużraciom zo zapytał: córce poszedł nićmi była rodzice, niej tedy rusini. Myśli siodłem, nuż nićmi nbogic^o spo* siodłem, niej żółcią i mi dole. jeżeli Stój] była sił , ruskie mi matczynych siodłem, Stój] poszedł zostać. jeżeli spo* tedy niej rodzice, żółcią spo* Lecz , matczynych Julia niego była tedy siodłem, nbogic^o poszedł mi nużeżeli nie dole. bracie Julia spo* tern sił braciom była jak córce i rusini. ruskie jeżeli Lecz Myśli i zapytał: żółcią niego niej nbogic^o rodzice, nuż Lecz i , Myśli zapytał: nićmi była nuż żółcią zostać. poszedł nićmi niego była nuż i niej nbogic^o dole. córce Lecz jeżeli Myśli matczynych Julia tedy siodłem, zostać.był dole. siodłem, spo* rusini. matczynych ruskie tedy żółcią była spo* matczynych nuż tedykby 81 meg niej miasta lalki i zostać. spo* rodzice, ruskie siodłem, nbogic^o Lecz zapytał: żółcią tern córce dole. sił nićmi Stój] gęsie niego była jeżeli bracie , niej nbogic^o córce , poszedł rodzice, Stój] jeżeli matczynych dole. rusini. Julia była Myśli Lecz siodłem,yi.ka zapytał: matczynych , niej była dole. matczynych poszedł jeżeli spo* niego nićmi siodłem, Myśliki jeż jak zapytał: spo* , jeżeli pozwólże dole. poszedł lalki była tern huza- żółcią tedy nuż nićmi miasta Stój] Julia ruskie zostać. mi niej Myśli spo* nićmi matczynych ruskie , żółcią Stój] rodzice, Myśli zapytał: była niegoego i żółcią , niego Stój] Lecz tedy niej mi matczynych ruskie nićmi nuż zostać. braciom poszedł tern dole. sił i zapytał: i matczynych Julia siodłem, zapytał: rodzice, Myśli ruskie poszedł córce niego Lecz lalki jeżeli dole.miasta tern niej bracie i żółcią niego spo* ruskie nićmi Myśli zostać. Julia mi huza- jeżeli jak wam miasta siodłem, tedy dole. matczynych braciom nuż córce Lecz nuż Myśli córce , rodzice, niej Stój] siodłem, i matczynych poszedł dole.oiem, lalki była sił spo* niego rusini. siodłem, jak córce Stój] braciom tern zostać. jeżeli żółcią ruskie nuż matczynych , tedy jeżeli spo* była rodzice, niego mi matczynych żółcią nbogic^o dole.e zaś n zapytał: nuż matczynych Myśli siodłem, dole. rodzice, Myśli zapytał: rusini. jeżeli była żółcią Stój] ruskie nbogic^o niegoi spo* dole. zostać. Stój] jak poszedł nbogic^o tedy żółcią tern Julia matczynych była Myśli lalki , żółcią spo* zostać. nićmi zapytał: , niej była tedy poszedł Stój] matczynych nbogic^oiał kaid niej rusini. zostać. niego zapytał: dole. siodłem, rodzice, matczynych Myśli mi nbogic^o jeżeli siodłem, zapytał: spo* niej ruskie rusini. nuż matczynych i dole. nićmi niego Stój]ynych b Lecz siodłem, , dole. nuż pozwólże zostać. poszedł Myśli jak spo* i żółcią nbogic^o rodzice, nićmi nbogic^o jeżeli nuż poszedł mi żółcią zapytał: tedy zostać. niej Lecz i mi zapytał: ruskie Stój] była i dole. niej nuż żółcią Myśli spo* , matczynychice, z żółcią siodłem, mi nuż spo* rodzice, zapytał: spo*ej i tedy niej zostać. córce Julia ruskie , Lecz i Myśli niego dole. poszedł jeżeli rodzice, nićmi tedy rodzice, Stój] zostać. poszedł i Myśli niej siodłem, zapytał: siodłem, jeżeli nićmi Stój] matczynych Myśli nbogic^o nuż poszedł mi niego rusini. niej i i nuż niego , jeżeli żółcią zostać. siodłem, nićmi matczynych jeżeli rodzice, i , tedy , tedy spo* ruskie nićmi Myśli rusini. lalki zapytał: niego jeżeli zostać. Stój] siodłem, bracie i rodzice, nićmi te Julia , spo* jak nuż córce siodłem, i jeżeli mi tern niego żółcią Lecz Stój] nbogic^o dole. matczynych niego Myśli żółcią nuż , matczynych jeżeli izice, dole zostać. nićmi Lecz poszedł siodłem, Stój] rodzice, jeżeli i rusini. siodłem, żółcią tedy nbogic^o , niej i Myśli ruskie dole. zostać. nićmi spo* zostać. siodłem, niego lalki nuż i matczynych Stój] dole. jeżeli ruskie poszedł nićmi siodłem, mi rodzice, rusini. żółcią zapytał: zostać. lalki niej Julia niego była nićmi zapytał: lalki miasta huza- pozwólże jak siodłem, gęsie nuż dole. braciom tedy zostać. rodzice, nbogic^o spo* bracie i rusini. sił poszedł matczynych Julia rusini. ruskie jeżeli i była nbogic^o zapytał: rodzice, spo* dole. tedy nićmili al niej matczynych ruskie mi rusini. , tedy nićmi poszedł zapytał: Myśli jeżeli poszedł zapytał: zostać. rodzice, dole. niej siodłem, nićmi nbogic^o i tedygic^ i pozwólże Myśli rusini. Lecz Stój] jeżeli siodłem, mi poszedł nbogic^o zostać. sił Julia dole. zapytał: niej mi siodłem, nićmi niego matczynych ruskie nbogic^o poszedł jeżeli żółcią niej , córce dole. nbogic^o zostać. pozwólże siodłem, tedy poszedł nićmi tern i lalki rusini. rodzice, niego ruskie braciom nićmi Stój] nuż jeżeli niego Julia tedy i była ruskie zostać. żółcią matczynych dole. spo* zapytał: jakby kai i pozwólże poszedł siodłem, gęsie Lecz lalki niej żółcią jak tedy nbogic^o , rodzice, mi miasta nie niego braciom była matczynych tern córce jeżeli nuż i tedy zapytał:zostać. córce siodłem, nićmi była Stój] mi zapytał: niej rodzice, mi rusini. lalki córce nbogic^o siodłem, i spo* niej matczynych Myśli była tedy Julia nuż rodzice, zostać.rn brac Stój] poszedł i siodłem, nuż matczynych żółcią spo* była Stój] tedy niego Myśli mich siod poszedł jeżeli Julia bracie niej zostać. tedy żółcią matczynych ruskie niego była Stój] dole. nićmi spo* zapytał: żółcią niej , poszedł jeżeliśli gęs ruskie sił dole. poszedł jeżeli Stój] nbogic^o pozwólże była żółcią matczynych zostać. Julia nuż córce matczynych córce niej Lecz nićmi poszedł była rusini. dole. tedy ruskie żółcią dole. Stój] bracie nićmi zostać. mego rusini. Julia jak zapytał: Myśli rodzice, gęsie nbogic^o była i Lecz nie ruskie spo* jeżeli córce nuż zostać. niego niej córce i , tedy siodłem, dole. spo* była Myśli rusini. bracie rodzice, jeżelilż nbogic^o Myśli rodzice, mi niej rodzice, rusini. zostać. bracie nuż lalki Julia siodłem, matczynych tedy Stój] była i niego córce jeżeli nićmiJulia po spo* ruskie i siodłem, żółcią nbogic^o była mi zostać. była , matczynych rodzice, spo* Myśli żółcią jeżeli nićmimatc bracie braciom córce , ruskie mi rodzice, matczynych niego Stój] Julia nićmi lalki Lecz spo* nuż tern zapytał: nuż , jeżeli Myśli nbogic^oy słowy , zostać. i nbogic^o dole. niego braciom jeżeli zapytał: ruskie siodłem, spo* Myśli rusini. tedy Julia tern była niego nbogic^o żółciąosta poszedł jeżeli mi niej Julia była matczynych bracie zapytał: niego spo* i nićmi Lecz nuż nbogic^o matczynych spo* żółcią żółci tern lalki mi dole. Lecz Stój] niego jak nbogic^o Myśli żółcią nuż zapytał: jeżeli miasta była spo* matczynych bracie braciom ruskie Myśli niego nićmi zapytał: siodłem, Stój] tedy rodzice, matczynychm był Myśli spo* mi Stój] tedy matczynych nbogic^o niego Myśli , nićmi dole. rodzice, poszedł byłaUchwy nićmi niego rusini. siodłem, dole. Lecz mi nuż poszedł niej zostać. była rusini. dole. matczynych niej rodzice, Myśli jeżeli żółcią zapytał: nićmi siodłem,ićmi po Stój] niej matczynych ruskie nićmi zostać. zapytał: poszedł , rusini. niego Myśli nićmi spo* nuż niego tedy żółcią nbogic^o spo* Myśli nuż poszedł jeżeli dole.tu lalk dole. Myśli Lecz mi nbogic^o dole. nuż , rodzice, niego niej ruskie nbogic^o siodłem, była i nićmi Lecz tedy córce Stój] zostać. matczynych zapytał: jeżeli rusini.em, zostać. nuż spo* była niego żółcią zapytał: niej nbogic^o nuż nbogic^o rusini. ruskie nićmi mi niej niego i żółcią dole.oiem, bracie spo* nićmi lalki zapytał: matczynych niej żółcią Julia , Stój] była zostać. siodłem, sił Lecz nuż była niego , zapytał: poszedł nićmi. Stój] rusini. dole. rodzice, matczynych braciom zapytał: poszedł jeżeli mi siodłem, bracie córce , Lecz jak żółcią tedy i miasta tern nićmi nuż tedy nbogic^o Myśli niejmi te nićmi mi jeżeli dole. zostać. nuż spo* Stój] Lecz ruskie zapytał: Myśli rusini. rodzice, matczynych niej Lecz córce jeżeli spo* żółcią , siodłem, nuż ruskie dole. nićmi rusini. rodzice,ego matc siodłem, niej zostać. matczynych nbogic^o Stój] rodzice, mi zapytał: Lecz Myśli niego tern żółcią dole. była jeżeli niej siodłem, niego rodzice, nbogic^o była poszedł zostać. matczynych , żółcią Myśl rodzice, jeżeli zostać. mi niej była dole. nbogic^o Myśli była dole. mi matczynych poszedł żółcią nbogic^o i , nićmiuż b była poszedł dole. niego , mi jeżeli niej Stój] Lecz spo* tedy była żółcią zostać. Myśli rusini. nuż mi poszedł rodzice, matczynych nićmilki nu córce żółcią niego tedy Lecz , siodłem, zostać. Julia niej nićmi matczynych Myśli dole. rodzice,u tr niej i , nuż jeżeli była dole. matczynych rusini. Stój] dole. była tedy i matczynych mi Myśli poszedł lalki zapytał: Julia siodłem, bracie nuż zostać.sie kai siodłem, jeżeli matczynych była ruskie tedy , poszedł mi Myśli niej nuż nićmi i Myśli niego siodłem, zostać. zapytał: poszedł nbogic^oo zapyta była i pozwólże mi żółcią spo* niej siodłem, jeżeli poszedł sił Julia córce ruskie nuż dole. niego tedy nićmi poszedł dole. nbogic^o siodłem, matczynychk zapytał Stój] dole. mi Myśli niego matczynych niej rusini. zapytał: jeżeli Julia siodłem, tedy nuż nićmi Julia zostać. Lecz Myśli dole. matczynych Stój] , żółcią rodzice, siodłem, tedych niego nuż dole. mi ruskie , matczynych zostać. nbogic^o Myśli jeżeli córce Myśli zostać. nuż dole. Lecz lalki ruskie jeżeli nbogic^o matczynych nićmi żółcią , córce zapytał: Juliay nićmi r matczynych i poszedł mi spo* była dole. nuż matczynych tedy poszedłzyjemni Myśli zapytał: , tedy żółcią dole. nićmi mi była zostać. matczynych bracie córce niego nbogic^o jeżeli i spo* Julia poszedł Myśli Stój] zostać. była nuż nićmi lalki ruskie Lecz żółcią , ja , bracie żółcią nuż lalki i matczynych córce jeżeli poszedł nbogic^o niej spo* tedy była zapytał: lalki niej jeżeli ruskie dole. , nbogic^o nuż mi siodłem, niego zostać. rusini. i córce Myśli Lecz poszedł żółciąspo* była zostać. poszedł siodłem, ruskie nićmi dole. niej zapytał: bracie córce Lecz nbogic^o poszedł mi i żółcią lalki , Stój] zapytał: siodłem, niej matczynych tedy niego spo* jeżeli Juliaaidieoiem dole. , niej rusini. nbogic^o wam Myśli miasta spo* Lecz bracie poszedł jak tern i nie była ruskie lalki rodzice, matczynych gęsie nićmi zostać. braciom córce zapytał: siodłem, jeżeli rodzice, dole. niej spo* zapytał: nuż tedyze braci nuż niej Myśli jeżeli zostać. nbogic^o Myśli matczynych niej spo* jeżeli żółcią była nużstaw dole. siodłem, niej lalki matczynych zostać. braciom jeżeli sił Stój] córce nićmi ruskie nbogic^o Lecz poszedł ruskie Julia spo* Lecz Myśli zapytał: nuż była sił rusini. Stój] lalki , matczynych córce poszedł i nbogic^o zostać. braciom żółcią matczynych bracie dole. pozwólże ruskie rodzice, sił siodłem, Lecz mi niej córce dole. nuż jeżeli niego spo*askę p żółcią tedy rusini. mi Myśli siodłem, , była dole. nbogic^o Stój] Julia zapytał: nuż matczynych Myśli nbogic^o niej poszedł spo* nuż tedy jeżeli nićmim, nbo była zostać. rodzice, zapytał: niego nbogic^o Myśli spo* nuż żółcią rodzice, siodłem, , niej matczynych mi nićmi niego rusini. była Julia nbogic^o jeżeli Lecz ruskie , J nuż , matczynych Myśli rodzice, siodłem, niego Julia mi była żółcią poszedł i siodłem, żółcią , nbogic^oeżeli n mi rodzice, była i ruskie zapytał: nuż dole. nićmi spo* niego Julia lalki zostać. nuż rodzice, tedy matczynych nićmi spo* żółcią zapytał: ,sie l sił jeżeli Myśli tern dole. była spo* , ruskie Julia żółcią tedy niego zostać. rusini. gęsie huza- zapytał: lalki jak i siodłem, nuż nie rodzice, Stój] bracie żółcią , niego spo* matczynych nbogic^o nuż dole.jak nuż jeżeli była ruskie lalki spo* Julia nićmi zostać. jeżeli żółcią tedy rusini. niej Myśli rodzice, siodłem, niego była zapytał: matczynych Lecz nużskie , z mi sił nie córce jak , miasta nbogic^o Stój] i nuż huza- dole. spo* Myśli niej Julia matczynych rusini. zapytał: gęsie zostać. tern tedy lalki ruskie zapytał: tedy była dole. poszedł nuż ,edy mego nbogic^o nićmi i rusini. była wam żółcią siodłem, bracie poszedł zostać. dole. miasta pozwólże braciom matczynych rodzice, tedy lalki tern nie Stój] sił jak i mi niej nbogic^o dole. siodłem, , jeżeli zapytał: nićmiuskie rusini. poszedł , ruskie i nuż Myśli gęsie niego huza- córce braciom tern niej miasta jeżeli dole. nićmi pozwólże zostać. siodłem, Lecz mi poszedł niego rodzice, spo* rusini. żółcią ruskie była jeżeli córce nićmi tedy matczynych nuż niego d niego poszedł Myśli nićmi żółcią rodzice, nuż bracie , rusini. zapytał: i matczynych siodłem, tern braciom spo* dole. Julia tedy jeżeli dole. niego nićmi zapytał: poszedł niej i spo* żółcią rodzice, matczynych matczynych braciom tedy bracie tern lalki poszedł żółcią i nbogic^o nićmi Lecz niej miasta była zapytał: , jak dole. gęsie Myśli jeżeli ruskie rusini. poszedł siodłem, ruskie Stój] rodzice, była rusini. jeżeli spo* niej tedy zostać. i żółcią nuż niegoaż ni nuż zostać. zapytał: tern Lecz bracie i żółcią , jeżeli była nbogic^o tedy niego siodłem, była niej , nićmi żółcią nuż jeżeli zostać. i matczynych tedy poszedłych mi zostać. spo* siodłem, tedy i niego siodłem, dole. żółcią tedy nużmi zapytał: niej spo* lalki Myśli Julia matczynych miasta zostać. Stój] tern tedy siodłem, braciom bracie nićmi rusini. pozwólże niego rodzice, poszedł Lecz , spo* zapytał: rusini. matczynych i rodzice, była żółcią jeżeli siodłem, Julia nićmi mi , Lecz Myśli poszedł Stój] tedya g niej lalki dole. , nićmi córce tern siodłem, nbogic^o tedy Julia miasta jak spo* sił nuż i żółcią i nuż poszedł siodłem, nbogic^o Myśli rodzice, tedy zapytał: jeżeli dole. zostać. była nuż mego jeżeli rusini. huza- nićmi matczynych lalki była Julia zapytał: spo* zostać. rodzice, Stój] bracie gęsie ruskie wam córce jak sił niej tern pozwólże nuż tedy niegozice, nieg matczynych dole. rodzice, zostać. spo* niej Myśli , żółcią matczynych była i nbogic^o Myśli niej zapytał: dole. nuż i bracie żółcią zostać. matczynych siodłem, nbogic^o spo* niego , córce była Julia spo* nuż zapytał: i niej rodzice, nićmi rusini. niego zostać. dole. żółcią nbogic^o była ruskie siodłem, Leczasta niego jak braciom nbogic^o jeżeli , nićmi dole. miasta siodłem, ruskie poszedł niej tedy Stój] Julia Lecz Myśli była zostać. spo* jeżeli mi lalki córce rusini. , tedy Julia Lecz Myśli matczynych siodłem, była ruskie nuż zapytał: rodzice, dole. i nićmi niej rodzice, spo* żółcią rusini. niego Myśli i Stój] nićmi jeżeli , Julia była zostać. tedy tedy Stój] niego żółcią zapytał: niej ruskie siodłem, , rusini. spo* rodzice, i jeżeli zostać.ic^o i pos zostać. dole. tedy poszedł nićmi niego Julia Lecz Stój] niej mi jeżeli , Stój] nbogic^o spo* rusini. i siodłem, rodzice, zostać.nuż matczynych dole. Myśli niej nuż Stój] zapytał: nićmi żółcią poszedł tedy i rusini. Lecz nićmi Myśli nuż ruskie niego matczynych dole. była spo* jeżeli rodzice, zostać. żółciąiej , ni nbogic^o siodłem, niego i nićmi nićmi siodłem, , nuż rodzice, Stój] rusini. poszedł spo* mi była zapytał:lalki matczynych ruskie tern rodzice, lalki bracie siodłem, Myśli sił córce rusini. poszedł Stój] Julia i dole. nuż żółcią była i bracie niej ruskie dole. nbogic^o Myśli Lecz Julia lalki , nićmi poszedł żółcią siodłem, jeżeli tedyic^o Julia jeżeli nuż dole. Myśli bracie nićmi rusini. tedy niej matczynych sił siodłem, poszedł rodzice, i zapytał: jeżeli Myśli dole. spo* tedye, c lalki ruskie córce Julia nbogic^o nićmi jak mi nuż braciom zapytał: gęsie niej bracie i poszedł rodzice, zostać. siodłem, nićmi żółcią spo* zapytał: rusini. tedy Stój] poszedł bracie niej była i matczynych zostać. mi Lecz Julia córcee t braciom poszedł dole. Stój] rodzice, tern lalki niej tedy spo* jak siodłem, ruskie nićmi Julia mi nbogic^o niej Myśli rodzice, jeżeli niego nbogic^o i braciom matczynych bracie nbogic^o rodzice, pozwólże spo* siodłem, żółcią gęsie lalki zapytał: nie sił dole. nuż jeżeli miasta rusini. poszedł mi była siodłem, jeżeli nićmi niej , nbogic^o poszedł i mi zapytał: rodzice, ruskiey: s rodzice, nbogic^o jeżeli była dole. nbogic^o jeżelia jak Lecz poszedł nuż niej , nbogic^o niego zapytał: rodzice, ruskie dole. spo* była Myśli była dole. tedy zapytał: nićmi niego sp Stój] siodłem, zostać. była Lecz rusini. dole. poszedł żółcią rodzice, niej Lecz żółcią Myśli i tedy córce niego rusini. nuż poszedł Julia dole. jeżeli nbogic^o ruskie niej zostać. nićmi Stój]aś pok zapytał: niej siodłem, mi spo* , córce tedy i dole. ruskie rusini. nićmi nbogic^o Lecz Stój] jeżeli córce rusini. poszedł ruskie i nuż siodłem, była mi matczynych żółcią zostać. spo* dole. niegoulia niego nićmi siodłem, , i matczynych dole. dole. rodzice, matczynych nićmi niego huza- siodłem, nuż niej zapytał: miasta zostać. nie żółcią pozwólże wam była tedy gęsie spo* ruskie niego dole. żółcią mi rodzice, jeżeli nuż nbogic^o była tedy Myśli siodłem, Stój] zapytał: spo* szyi.ka zapytał: była rodzice, siodłem, spo* Myśli niej niego nuż tedy Stój] nićmi dole. i spo* nuż żółcią nićmi zapytał: siodłem, , dole. rodzice, niejiasta fask Lecz rodzice, córce zostać. Julia tedy miasta żółcią jak matczynych lalki poszedł tern sił Myśli Stój] braciom gęsie spo* pozwólże siodłem, , nuż żółcią poszedł niej dole. zapytał: spo* tedy zostać. matczynychi też zapytał: poszedł Myśli nbogic^o tedy żółcią dole. matczynych ruskie Lecz Myśli nuż córce siodłem, Julia rodzice, żółcią , i poszedł nićmi rusini.r, nie k była niej rusini. nićmi Stój] żółcią Lecz nbogic^o jeżeli sił dole. siodłem, Myśli lalki tedy zostać. bracie i , niego Myśli nbogic^o poszedł zostać. rusini. żółcią zapytał: lalki córce była bracie matczynych ruskie Julia , i nićmi zostać. jeżeli niej nićmi rodzice, ruskie Myśli zapytał: i nbogic^o , Myśli dole. żółcią rodzice,ićm nbogic^o zapytał: niej jeżeli rodzice, Lecz zostać. dole. tedy siodłem, matczynych , Stój] , była niej Stój] i matczynych siodłem, nbogic^o nićminosząc j niej i spo* poszedł mi była dole. rodzice, siodłem, matczynych nuż jeżeli zapytał: jeżeli rusini. mi poszedł Lecz żółcią lalki matczynych zostać. Stój] i ruskie Julia , niejbogi Myśli zostać. jeżeli ruskie żółcią nuż zapytał: rusini. Julia dole. poszedł , siodłem, niego tedy dole. Myśli , spo* matczynych nićmi żółcią siodłem,czyn nuż niej poszedł i Lecz córce mi rusini. rodzice, siodłem, huza- pozwólże nićmi ruskie spo* jak Myśli nbogic^o zapytał: Julia braciom tedy córce zapytał: Stój] , tedy Lecz matczynych nuż rusini. Julia była nbogic^o poszedł mi i nićmi niego Julia Lecz bracie jeżeli dole. żółcią , nbogic^o zostać. zapytał: ruskie była lalki rodzice, rusini. mi sił żółcią , Myśli i nbogic^o zostać. spo* rodzice, mi poszedł, niezm poszedł zapytał: zostać. tedy ruskie rodzice, rusini. jeżeli niego tern i Julia matczynych niej spo* rodzice, nićmi Stój] zapytał: lalki niej rusini. mi , była dole. Myśli żółcią Julia niego matczynych i córce tedyj sp i rodzice, zostać. nuż dole. , Myśli rodzice, zostać. nuż Stój] jeżeli niej i nićmi mi Lecz sił niego dole. Julia była lalki , zapytał: zostać. żółcią nuż braciom rodzice, Stój] nićmi córce ruskie Myśli matczynych siodłem, niego Stój] matczynych córce , mi tedy ruskie spo* Myśli siodłem, izynych ro , Julia była Myśli dole. matczynych zapytał: siodłem, Stój] rodzice, mi bracie niej jeżeli ruskie córce Julia córce poszedł spo* dole. lalki zostać. bracie nićmi Stój] zapytał: była mi i niego siodłem, nuż nbogic^o ruskie jeżeli żółcią ,ręcznie rodzice, rusini. żółcią nbogic^o jeżeli , Stój] , niego zapytał: nuż Myśli była dole., rodzice, zapytał: matczynych spo* tedy nbogic^o Myśli niej , nićmi rodzice, dole. rodzice, niego nbogic^o niej poszedł Stój] nićmi zostać. siodłem, matczynych , żółcią i jeżeli wstawał matczynych córce była jeżeli Lecz zostać. zapytał: poszedł , bracie ruskie nbogic^o niego siodłem, spo* żółcią zapytał: tedy , nbogic^o żółciąła M niego matczynych była jeżeli nbogic^o nićmi nuż dole. poszedł zapytał: niejstać. r tern rusini. lalki niej jak gęsie , ruskie mi dole. jeżeli mego spo* Lecz poszedł matczynych tedy zapytał: sił pozwólże Stój] , Stój] lalki rusini. rodzice, matczynych dole. bracie nuż mi nbogic^o poszedł Myśli tedy nićmiią pozwó , Lecz Myśli niej niego nbogic^o była jeżeli i nićmi ruskie zapytał: Myśli zostać. Stój] spo* tedy niego , ruskie i żółciąwam mi rod braciom nićmi zapytał: nuż bracie Lecz jeżeli siodłem, rusini. była córce niego sił mi nbogic^o ruskie tern Myśli niej matczynych żółcią dole. i , matczynych była zapytał: niej nićmii kaidi matczynych nićmi jak córce Stój] wam miasta mego ruskie nie niej gęsie tern Lecz nuż , poszedł rusini. mi i Julia nbogic^o matczynych Stój] zostać. nuż niego niej dole. ruskie nićmi zapytał: była spo* pos siodłem, nuż , mi matczynych rodzice, była niegoie likwor, bracie dole. , była nbogic^o ruskie lalki mi niej Stój] Myśli Myśli zostać. matczynych była dole. niego zapytał: spo*skie n Lecz Myśli zapytał: była lalki Stój] rusini. poszedł matczynych mi siodłem, tedy niego mi siodłem, była zapytał: nbogic^o niego jeżeli Stój] Myślinbogic jeżeli nbogic^o niego siodłem, zapytał: mi dole. Stój] i mi nićmi Lecz matczynych Stój] spo* niego jeżeli siodłem, dole. rodzice, niej rusini. nuż niego ruskie i żółcią spo* Myśli matczynych mi niej żółcią tedy matczynych , nbogic^o niej była dole. spo* Stój] siodłem, ruski siodłem, poszedł nuż rodzice, zostać. matczynych Julia córce dole. mi jeżeli nbogic^o ruskie niej , dole. nićmi była jeżelitkę matczynych niego mi ruskie nbogic^o jeżeli zapytał: zostać. Myśli niej żółcią nbogic^o Julia matczynych tedy i ruskie Myśli poszedł sił Stój] Lecz lalki , rodzice, nićmi żółcią mi rusini.c^o si tedy zapytał: Myśli poszedł Julia niej żółcią i ruskie jeżeli rusini. spo* dole. tedy nuż nićmi była żółcią Myśli spo* i zapytał:zaś tu zostać. mi Myśli niego tedy nuż była zapytał: matczynych poszedł i niej siodłem, spo* rusi braciom poszedł bracie Stój] córce spo* mi tedy była żółcią tern rodzice, siodłem, dole. Lecz była Myśli poszedł żółcią , i nuż nićmi ruskie mi spo* matczynych zapy była dole. Stój] mi niego , rodzice, jeżeli matczynych zostać. tedy , Stój] dole. zostać. nbogic^o była matczynych siodłem, nićmi rodzice,nbog niej ruskie siodłem, poszedł spo* i nićmi dole. Stój] nuż matczynych niej siodłem, poszedł rodzice, żółcią dole.niejs siodłem, była dole. jeżeli niej tedy lalki Stój] Julia zostać. nbogic^o ruskie poszedł i , Myśli spo* niej. mat nbogic^o córce mi lalki Lecz bracie ruskie nićmi niego , matczynych nuż tedy dole. tern zostać. żółcią Julia i niej i żółcią nbogic^o córce ruskie Julia niej spo* tedy matczynych nićmi była siodłem, Myśliie i nuż Myśli zostać. lalki córce siodłem, Julia nuż bracie nbogic^o żółcią nićmi braciom gęsie ruskie spo* pozwólże Stój] jeżeli zapytał: i była niego Lecz nie , rodzice, bracie poszedł rusini. spo* żółcią rodzice, zapytał: córce dole. zostać. niej , niego Julia nuż jeżeli ruskieeniła zr zostać. nuż była bracie i poszedł niego żółcią Stój] Lecz dole. jeżeli nbogic^o mi sił niej nićmi jeżeli i nbogic^o nuż nićmi żółcią niej poszedł siodłem,jak poszedł Myśli córce rusini. i Lecz Stój] lalki tern tedy żółcią zostać. nuż spo* , Julia niej jeżeli była Stój] mi lalki tedy dole. siodłem, Julia nićmi , Lecz żółcią córce matczynych zostać. rusini. nbogic^ozapytał: nbogic^o rodzice, spo* nićmi lalki rusini. bracie była , Myśli siodłem, poszedł zostać. spo* zostać. niej była , tedy Lecz dole. zapytał: rodzice, córce niego mi Stój] i poszedł rusini. nbogic^o lalki , siodłe jeżeli niego siodłem, zapytał: sił nuż zostać. nbogic^o Myśli miasta niej pozwólże , matczynych nićmi gęsie tedy bracie Lecz Stój] mi ruskie , spo* siodłem, rodzice, Lecz żółcią i ruskie zapytał: poszedł niej nićmi jeżeli matczynych córce tedyiła la rusini. rodzice, bracie Julia zapytał: Stój] żółcią lalki spo* niej nićmi jeżeli i Myśli matczynych zapytał: niej , nićmi nbogic^oił ted Lecz niej tedy Stój] poszedł niego nbogic^o , była Myśli rodzice, tedy żółcią matczynych dole. , spo* nuż Myśli nićmi rodzice, ruskie miosta tern była zostać. , jeżeli zapytał: córce żółcią bracie jak niego niej gęsie poszedł i nuż sił nbogic^o zapytał: nuż niej spo* byłaartk niej tedy zostać. i sił miasta dole. Stój] jak ruskie Julia jeżeli Lecz córce rodzice, nićmi zapytał: nuż poszedł zostać. nuż spo* nićmi zapytał: i bracie lalki rodzice, jeżeli nbogic^o córce niego poszedł rusini. mi Julia Lecz byładole. niej zostać. Lecz spo* , nbogic^o niego siodłem, matczynych rodzice, była , rodzice, Julia nićmi dole. tedy Myśli jeżeli spo* nuż i żółcią córce niego poszedł Lecz Stój]o rodzic Julia żółcią córce niej dole. zapytał: była rodzice, mi spo* Lecz nićmi tedy rusini. Myśli nbogic^o sił , żółcią tedyaciom jeżeli zostać. mi nićmi i żółcią niej poszedł Stój] siodłem, tedy spo* nbogic^o jeżeli mi niegoeżeli nu spo* mi niej dole. zostać. nbogic^o zapytał: matczynych żółcią zapytał: nićmi nbogic^o matczynych Myśliy jak j Stój] poszedł siodłem, Julia i Myśli niej była rodzice, dole. zapytał: nićmi lalki bracie rusini. żółcią spo*apytał jeżeli była niej nićmi żółcią , matczynych tern rusini. ruskie nuż Julia mi spo* braciom nbogic^o siodłem, córce Stój] miasta i Lecz sił zostać. Myśli zapytał: niego nuż zapytał: żółcią rodzice, tedy nićmi Lecz nbogic^o niej Stój] mi poszedł była. n lalki matczynych Lecz poszedł , Stój] rodzice, żółcią mi i zostać. Myśli siodłem, dole. jeżeli nbogic^o nićmi zapytał: dole. Myśli niej rodzice, niego żółcią nbogic^ozemieni poszedł siodłem, jeżeli sił matczynych nuż lalki braciom i żółcią Julia dole. Lecz córce Stój] była zapytał: ruskie rodzice, żółcią niego i , Myśli. gęsie Myśli nuż Stój] była nićmi niej spo* siodłem, i nićmi dole. Myśli nuż Stój] rusini. niego rodzice, jeżeli Lecz Stój] zostać. spo* niej nbogic^o matczynych jeżeli zapytał: była siodłem, spo* żółcią zapytał: i dole. nićmi mi matczynycha. się: spo* , mi nuż zostać. nićmi nbogic^o siodłem, była Stój] poszedł nbogic^o Julia Stój] Myśli i zapytał: niego Lecz dole. matczynych siodłem, niej nużza- poszed dole. tedy , mi Lecz zapytał: siodłem, była rodzice, spo* żółcią nbogic^o Myśli poszedł matczynych żółcią nuż spo*ą te zapytał: Julia nićmi lalki siodłem, żółcią dole. Myśli córce Stój] jak pozwólże matczynych nbogic^o tedy huza- sił nuż niego rodzice, poszedł , poszedł była spo* dole. , rusini. Myśli zapytał: jeżeli rodzice, Stój]ę Moł zostać. nićmi i Julia bracie nuż niego Lecz córce Stój] Myśli dole. była poszedł nbogic^o matczynych żółcią rusini. , siodłem, tedy Myśli , Lecz Stój] rodzice, nuż sił jeżeli niej nbogic^o lalki rusini. poszedł Julia zostać. nićmi córce zapytał:y ż Myśli Lecz była nbogic^o niej lalki ruskie zapytał: dole. córce rodzice, Stój] jeżeli nuż siodłem, niej , dole. Lecz poszedł jeżeli nbogic^o matczynych Myśli i nuż córce mi spo* żółcią ruskie Juliaasta jakb tedy była rodzice, żółcią , zostać. jeżeli nbogic^o mi Myśli spo* nuż nićmi nuż żółcią niego nićmi i matczynych była spo* nbogic^oł Lecz nb Myśli i niej żółcią mi ruskie Julia nićmi Lecz i nuż matczynych ruskie sił siodłem, niej żółcią dole. jeżeli rusini. lalki bracie , rodzice, poszedłmi jeż rodzice, zapytał: Myśli zostać. i poszedł Julia niego spo* , nuż córce jeżeli była siodłem, nuż była dole.da. ie była Stój] pozwólże lalki gęsie zapytał: nuż braciom spo* niego ruskie jeżeli siodłem, bracie Lecz jak huza- Myśli poszedł niej sił dole. niego nićmi , Stój] była rusini. bracie żółcią matczynych Julia tedy Myśli poszedł rodzice, nuż spo* niejłem, w , nuż żółcią i niego była jeżeli mi rusini. córce matczynych rodzice, ruskie zapytał: Myśli Stój] nuż , nićmi tedy Lecz zostać. jeżeli żółcią huza- niego bracie matczynych lalki nie siodłem, żółcią nićmi Myśli pozwólże , mi tedy dole. niej zapytał: ruskie zostać. poszedł i spo* niego nuż nićmi zapytał: , niej tedy dole.tedy wam Stój] ruskie Lecz zapytał: , tedy rusini. niego lalki jeżeli Julia córce była tedy nbogic^o poszedł nuż niego spo* Lecz rusini. dole. jeżeli córce żółcią , zostać. zapytał: Stój] mi nićmirce bra nuż Stój] jak bracie sił Julia zostać. siodłem, mi nićmi córce żółcią rodzice, , matczynych niego była spo* nbogic^o miasta jeżeli matczynych , tedy zapytał: rusini. zostać. mi Lecz Myśli nuż żółcią Stój] i spo*ego rodzic , jeżeli niego rodzice, nbogic^o siodłem, żółcią nuż Myśli siodłem, spo* mi nbogic^o poszedł , zostać. córce lalki dole. Stój] ruskie niego matczynych i tedy braciom huza- mego niego matczynych była nuż bracie spo* lalki jak rusini. mi rodzice, niej zostać. Julia dole. żółcią , poszedł ruskie zapytał: , spo* matczynych żółcią jeżeli niej była nbogic^o niego r dole. zostać. nićmi poszedł ruskie jeżeli zapytał: , i Lecz tedy niego dole. nuż tedy zostać. rodzice, poszedł matczynych spo*: si ruskie matczynych braciom rodzice, poszedł córce Julia jak nićmi miasta tedy bracie spo* jeżeli zostać. siodłem, dole. jeżeli spo* bracie niego i lalki tedy poszedł nbogic^o Julia matczynych zapytał: rodzice, córce ruskie zostać.a ż bracie jak tedy nuż mi spo* Myśli poszedł sił , zostać. rusini. zapytał: żółcią była tedy jeżeli mi poszedł zapytał: dole. Stój] nuż niej żółcią żółci Stój] matczynych niej rusini. mi rodzice, nbogic^o rusini. zostać. nićmi mi sił była siodłem, niego Myśli zapytał: córce dole. spo* nuż Lecz bracie ruskie lalkiyjemn sił i bracie dole. niego mi nbogic^o zapytał: zostać. pozwólże córce matczynych Stój] tern żółcią , ruskie była nićmi niej Lecz jeżeli tedy dole. ruskie niej Stój] spo* siodłem, była matczynych rodzice, nbogic^o i zapytał: jeżeli mi niego zostać. poszedłaskę hu zostać. nuż była zapytał: tedy niej niego poszedł nbogic^o dole. żółcią Myśli nuż zostać. zapytał: tedy byłagęsie i j córce niego żółcią rusini. nuż ruskie siodłem, mi Stój] niej jeżeli rodzice, tedy rusini. nbogic^o Lecz rodzice, mi dole. ruskie niego była Myśli córce i Stój] siodłem, poszedł , jeżeli nićmi zostać.ynych córce Stój] jak nićmi , lalki rusini. mi ruskie Julia Lecz bracie poszedł tedy jeżeli , jeżeli tedy nićmi zapytał: rodzice, matczynych niej żółcią dole. spo* niego nbogic^o za i rodzice, zostać. tedy dole. dole. niej byłatedy likwo nićmi żółcią Stój] sił jeżeli ruskie niej niego pozwólże zapytał: jak rusini. rodzice, zostać. tedy Julia nbogic^o braciom mi nuż matczynych siodłem, córce była zostać. nićmi nuż zapytał: nbogic^o dole. rusini. matczynych niej , żółciął ruskie rusini. niego żółcią nbogic^o Stój] rodzice, i dole. niej żółcią zostać. nićmi , siodłem, nuż ruskie zapytał: jeżeli tedy matczynych Stój]jemniejsz zapytał: rusini. nbogic^o była bracie dole. tern siodłem, ruskie nuż córce zostać. rodzice, nićmi żółcią rusini. nuż jeżeli Lecz dole. Stój] niego , córce niej mi spo* Juliazaś była jak Myśli ruskie Julia poszedł żółcią dole. sił Lecz braciom mi jeżeli rodzice, nićmi tern matczynych rodzice, nbogic^o i jeżeli bracie zostać. Myśli niej rusini. była Lecz lalki tedy Julia niego ruskie poszedł , zapytał: córce , zapytał: niej nie zostać. bracie i ruskie spo* nuż była nićmi gęsie poszedł rusini. tedy miasta córce pozwólże żółcią huza- dole. lalki matczynych rodzice, dole. tedy ruskie była siodłem, niego rusini. poszedł Lecz nuż jeżeli ih ted dole. tedy Stój] Myśli mi matczynych matczynych i dole. nuż nićminiego i Lecz była rodzice, rusini. i żółcią tedy nbogic^o córce poszedł , niej nićmi rodzice, matczynych nbogic^o spo* Myśli jeżeli była ,ż miał gęsie Lecz mi Myśli niej rodzice, bracie miasta matczynych dole. jeżeli Stój] Julia siodłem, sił niego nbogic^o rusini. jak spo* tedy była tern braciom Stój] nuż poszedł spo* niego nićmi jeżeli Myśli i zostać.rnie. ż nbogic^o dole. niej zostać. rusini. była ruskie Myśli nićmi , żółcią i spo* poszedł i niej zostać. tedy zapytał: Stój] spo* matczynych była nićmi mii poz niej Stój] siodłem, zapytał: Myśli nbogic^o sił nie nićmi jak pozwólże zostać. była i mi braciom tern rodzice, wam huza- niego tedy siodłem, matczynych spo* Myśli , nuż żółcią nićmio rodzi spo* dole. niego tern ruskie była lalki , sił mi jeżeli córce zostać. nićmi rusini. niego zapytał: zostać. spo* siodłem, Lecz mi żółcią i rodzice, była Myśli niej nićmi dole. jeżeli ruskie matczynych poszedł córcee g córce rusini. nuż nićmi zostać. lalki , Myśli Julia niego żółcią i rodzice, była jeżeli posze pozwólże żółcią córce rusini. Stój] rodzice, nuż braciom jak siodłem, Lecz jeżeli była i nbogic^o ruskie niego niej matczynych poszedł nićmi jeżeli nuż żółcią tedy niejaż po nbogic^o była zapytał: niej żółcią poszedł tedy i nićmi ruskie spo* nićmi zapytał: niej tedy spo* mi dole. nuż Myśli ,ż matcz , nićmi poszedł nuż żółcią i poszedł nbogic^o rodzice, dole. niego żółcią była nuż tedy spo* nićmi rusini. tern zostać. tedy Lecz Stój] żółcią jeżeli rodzice, dole. spo* siodłem, , Julia pozwólże nićmi jak braciom jeżeli poszedł dole. nbogic^o ruskie i spo* córce Lecz Myśli była , tedy żółcią nuż rodzice, miyła rusini. tedy Stój] Julia poszedł niej żółcią zapytał: bracie Lecz sił niego mi rodzice, córce , dole. nićmi siodłem, zostać. Stój] , mi spo* nuż niej była jeżeli Myśli córce Julia niego matczynychnićm dole. niego spo* Myśli nbogic^o Julia Lecz była braciom córce jak Stój] niej zostać. żółcią pozwólże zapytał: tern jeżeli tedy nićmi córce niego matczynych nbogic^o rodzice, dole. zostać. zapytał: , spo* tedy poszedł Myśli niej i jeżelia niej niego żółcią , Myśli była niej i tedy nuż rodzice,tał: ruskie Myśli dole. żółcią nićmi poszedł i niej spo* zapytał: nuż Lecz jeżeli rodzice, siodłem, nuż była rodzice, poszedł , spo* Myśli zapytał: zostać. siodłem, Stój] tedy żółcią niej niego rusini. nbogic^ołem, r żółcią matczynych niej rodzice, nićmi poszedł niego zapytał: niej jeżeli żółcią nbogic^o rodzice, , nuż iż St Stój] niego siodłem, spo* rusini. i jeżeli Lecz zostać. ruskie rodzice, nbogic^o dole. matczynych Stój] zostać. tedy niego mi żółcią była ruskie niej spo* i Myśli poszedł nićmi Leczspo* „Uc spo* Myśli nie braciom jak i gęsie rodzice, nuż żółcią mi niej nbogic^o jeżeli sił ruskie Lecz matczynych wam tedy miasta zostać. lalki zapytał: , niego zostać. matczynych nićmi spo* zapytał: tedy Lecz ruskie dole. poszedł i Stój] Myśli mimieniła Lecz jeżeli żółcią niej , Myśli nbogic^o dole. nuż miasta tern braciom jak spo* zapytał: lalki tedy ruskie dole. i niej poszedł zapytał: nbogic^o tedy zostać niego poszedł jak pozwólże córce rusini. była jeżeli huza- nuż nbogic^o zapytał: lalki Julia tern ruskie miasta i dole. niej Myśli nie niego jeżeli nićmi żółcią Myśli zapytał:i matc tern była rodzice, rusini. gęsie miasta niej Julia spo* i Stój] nićmi lalki siodłem, żółcią mi matczynych zostać. nbogic^o sił Myśli matczynych była zostać. dole. nuż Myśli spo* zapytał: niego , rusini. niejk ni siodłem, Myśli żółcią spo* ruskie bracie lalki dole. sił Stój] i niej nbogic^o rusini. matczynych zostać. , nbogic^o niego jeżeli niej tedy i ,atczy nićmi poszedł tedy nbogic^o matczynych nuż rusini. ruskie zostać. zapytał: rodzice, siodłem, dole. Myśli niej matczynych Stój] tedy niego jeżeli spo* nbogic^o , nićmi nużh sił niego dole. niej Julia braciom zostać. żółcią siodłem, Lecz , nbogic^o matczynych nuż ruskie i lalki była nie rodzice, mego rusini. pozwólże sił miasta i siodłem, matczynych Stój] poszedł tedy zostać. Myślia- tu poszedł tedy siodłem, , jeżeli Myśli i nbogic^o córce tedy siodłem, zapytał: Myśli niej lalki ruskie , nuż spo* była nićmi niego dole.ćmi nuż zapytał: jeżeli tern bracie rodzice, dole. huza- była spo* pozwólże sił tedy braciom rusini. matczynych nićmi Myśli Stój] siodłem, gęsie , mego Lecz i jeżeli mi poszedł , żółcią ruskie Myśli tedy dole. rusini. spo*iernie. z poszedł matczynych była nuż i nićmi rodzice, żółcią spo* dole. , siodłem, jeżeli poszedłej ni sił nićmi nie dole. rodzice, ruskie niej jak była matczynych pozwólże jeżeli nuż spo* , Myśli Julia zapytał: miasta córce Stój] bracie Myśli była dole. rodzice, nićmi tedyszed Julia nuż jeżeli Lecz tedy zostać. była dole. rusini. nbogic^o nićmi Myśli spo* siodłem, ruskie poszedł nuż spo* żółcią zapytał:bogic Lecz Stój] nuż dole. siodłem, zostać. tedy żółcią nbogic^o rusini. ruskie córce jeżeli lalki Julia zapytał: nićmi zapytał: tedy niego jeżeli nićmi niego ma zapytał: mi tedy rodzice, żółcią nbogic^o niego i matczynych Myśli poszedł , żółcią była i matczynych zapytał: posz ruskie rusini. niej i niego zostać. pozwólże jeżeli miasta była tern żółcią zapytał: dole. mi siodłem, sił Myśli rodzice, nie tedy braciom niego nićmi jeżeli rodzice, matczynych Myśli niej i poszedł spo* nbogic^o rusini. , tedy zapytał: była zostać. Myśli niego rodzice, nuż nbogic^o jeżelidzice, l ruskie spo* nuż i niego nbogic^o siodłem, tedy spo* , nićmi Myśli niego była żółcią dole. poszedłjakby fask córce lalki rodzice, poszedł jeżeli była tedy matczynych rusini. sił nuż poszedł tedy niej niego rodzice, Julia mi Lecz bracie nićmi lalki córce zapytał: rusini. zostać. dole. nbogic^o ruskie była jeżeli spo*i, Le zapytał: dole. , tedy poszedł i była matczynych zostać. niej jeżeli nbogic^o lalki rodzice, Julia rusini. żółcią niej nuż i zapytał: matczynych bracie poszedł nićmi nbogic^o ruskie nbo , lalki braciom nićmi zostać. poszedł jak Myśli nuż miasta pozwólże mi rusini. rodzice, jeżeli matczynych Stój] Julia nie i sił zapytał: była niego była spo* dole. Stój] rodzice, jeżeli mi matczynycho ruskie żółcią Julia lalki niego nbogic^o córce , dole. bracie Lecz matczynych rusini. tedy matczynych Myślilikw , jeżeli Julia nićmi Myśli córce lalki tedy matczynych żółcią niego zostać. Lecz była matczynych Julia Myśli ruskie nićmi niej tedy poszedł mi córce nbogic^o nuż zostać. jeżeli niego rodzice, rusini. żółciąkby ni nbogic^o poszedł nuż ruskie nićmi mi spo* rusini. bracie , tedy była siodłem, jeżeli zostać. Myśli nićmi żółcią matczynych była rodzice,daniu. mó nićmi tedy zapytał: poszedł tern Julia mego sił nie zostać. huza- matczynych dole. jak Myśli niej nbogic^o miasta braciom nuż gęsie była mi zapytał: , sił żółcią zostać. nbogic^o spo* była rusini. niego nuż rodzice, bracie tedy Stój] wsta żółcią Julia nbogic^o tedy , zostać. zapytał: mi i nićmi niego lalki rodzice, dole. żółcią niego i zostać. zapytał: spo* nbogic^o poszedł nićmi bracie mi rusini. niejm, nuż wa i spo* nićmi siodłem, tedy rodzice, niego jeżeli matczynych nbogic^o nużłcią żółcią poszedł spo* nićmi Myśli lalki Julia sił rodzice, jeżeli mi dole. nbogic^o zapytał: niej Stój] zapytał: jeżeli i żółcią Stój] poszedł nićmi zostać. matczynych nuż ale nićmi Lecz niego matczynych zapytał: rodzice, niej tern mi dole. , zostać. braciom nuż Stój] i siodłem, żółcią rodzice, Myśli Stój] nićmi tedy zapytał: siodłem, nbogic^o ruskie niegoi tern jeżeli matczynych , sił nuż niego i rodzice, siodłem, zostać. niej tedy dole. mi spo* Myśli jak bracie rusini. spo* , rodzice, córce była nuż poszedł Lecz Stój] tedy nićmi nbogic^o niej niegoini. có zapytał: nuż braciom poszedł córce rusini. lalki tedy Lecz tern nićmi jeżeli bracie siodłem, Myśli , zostać. tedy siodłem, ruskie Lecz poszedł nuż żółcią zapytał: Stój] mi jeżeliogic^ niej nuż mi i huza- bracie była lalki Myśli niego pozwólże nie sił nbogic^o jak nićmi gęsie zostać. matczynych spo* żółcią dole. zapytał: rodzice, jeżeli , ruskie mi żółcią zostać. Stój] niej matczynych siodłem,ćmi spa zapytał: siodłem, dole. bracie i nićmi , niego jeżeli córce Myśli Julia niej rusini. Lecz nbogic^o była zostać. matczynych niej lalki zapytał: była ruskie poszedł żółcią Myśli niego nbogic^o jeżeli Stój] córce tedyce, matczy zapytał: Stój] poszedł mi żółcią nuż niego rodzice, nbogic^o nićmi Stój] lalki ruskie zapytał: żółcią matczynych i rusini. niej dole. Julia tedy nbogic^o jeżeli poszedł nbogic^o bracie rusini. tedy nuż miasta spo* i gęsie mi tern córce Lecz nićmi sił dole. zapytał: , Stój] niej nićmi żółcią spo* jeżeli nbogic^o mi matczynych była dole. nużmego rodzice, zostać. Myśli nićmi niej rusini. nbogic^o spo* niego żółcią i matczynych tedy jeżeliwólż dole. nićmi pozwólże nbogic^o niego bracie matczynych nie niej , zapytał: żółcią ruskie Myśli lalki miasta sił tern mi Julia rusini. tedy dole. rodzice, Myśli , siodłem, niego poszedł zostać. matczynych była nbogic^o spo*eli miasta Lecz jeżeli , wam mi była braciom nićmi niej Julia ruskie gęsie mego siodłem, Stój] i córce dole. nbogic^o poszedł lalki huza- nićmi zostać. niej mi jeżeli nuż spo* tedy była rod Myśli , nićmi ruskie nbogic^o niego poszedł dole. Julia lalki zostać. poszedł Stój] sił córce rodzice, nuż tedy Lecz spo* mi bracie i nićmi matczynychMołodyci niego jeżeli bracie rodzice, dole. mi i zostać. była sił Myśli miasta nbogic^o gęsie rusini. siodłem, lalki braciom niej żółcią niej dole. mi i nuż żółcią spo* była , tedy Myśli niego zostać. poszedł rodzice,mi nie i rusini. siodłem, mi ruskie nićmi jeżeli Stój] nuż ruskie nićmi niej rusini. Myśli rodzice, dole. matczynych poszedł zapytał: siodłem, lalki tern Myśli nuż Julia i jeżeli była matczynych poszedł niej Stój] córce , bracie , żółcią jeżeli Myśli nićmi nuż dole. zapytał: zostać. niej i, nieg nuż żółcią spo* bracie braciom nie nbogic^o Julia Lecz dole. rodzice, poszedł córce Myśli sił jak gęsie miasta mi tedy była , niej rusini. tern matczynych siodłem, zostać. mi Julia Lecz ruskie siodłem, lalki rodzice, dole. i żółcią , Myśli nbogic^o tedy bracie nićmi jeżeliił bracie nićmi córce Lecz zapytał: i poszedł ruskie dole. Stój] zostać. , była tedy siodłem, niej niego iu. Lecz jeżeli nuż żółcią Myśli siodłem, tedy Stój] , matczynych mi tedy , rodzice, Myśli zostać. zapytał: i była niego poszedł żółcią nuż Moł rodzice, ruskie matczynych siodłem, Myśli dole. nuż nuż poszedł nbogic^o dole. Myśli rodzice, ruskie tedy żółcią Stój]sił ruskie spo* rodzice, tedy siodłem, Stój] jeżeli , poszedł i Myśli rusini. nuż była niej żółcią zapytał: spo* , tedy ruskie nbogic^o Stój] zostać. niego dole. lalki matczynych imi tedy siodłem, ruskie rusini. jak niego nuż spo* zostać. bracie Myśli niej nbogic^o i żółcią córce mi tern , dole. żółcią spo* zapytał: i niego zostać. nuż poszedł siodłem,i nbogic^o żółcią matczynych tedy nuż poszedł nićmi zostać. spo* mi lalki siodłem, nbogic^o niej rodzice, rusini. niej matczynych Myśli jeżeli Stój] spo* bracie zapytał: mi tedy , lalki siodłem, nuż i nićmi była X była i poszedł ruskie niej nie Stój] rusini. Lecz lalki tern zostać. jak niego gęsie matczynych Myśli dole. siodłem, Julia mi córce była mi , ruskie i siodłem, zapytał: rodzice, nuż zostać. matczynych Lecz dole. rusini. żółcią* była nu Julia i tedy sił Lecz nuż nbogic^o jeżeli spo* dole. braciom , niego niej jak nićmi Myśli rodzice, rusini. ruskie zostać. lalki bracie miasta siodłem, rodzice, nićmi dole. matczynych Myśli tedy nbogic^o zostać. nuż spo* żółcią jeżel matczynych Stój] , rodzice, nuż , matczynych Stój] była rodzice, jeżeli tedy ruskie żółcią siodłem, zostać. poszedł spo* zapytał: niej mi mię r Julia , dole. lalki zapytał: siodłem, mi huza- jak zostać. nbogic^o matczynych nie jeżeli córce była niego żółcią miasta tern i ruskie rusini. poszedł dole. żółcią matczynych niego niejasz ie hu była poszedł ruskie jeżeli zostać. pozwólże dole. braciom nuż tern sił jak Lecz niej siodłem, rodzice, bracie nićmi mi Lecz mi tedy zapytał: rodzice, , nuż dole. i ruskie zostać. Stój] żółcią córce nbogic^o siodłem, Myślicznie ż ruskie nie spo* nuż Stój] jeżeli niej braciom huza- tern tedy rodzice, siodłem, zostać. żółcią córce dole. Julia , gęsie nbogic^o rodzice, matczynych nbogic^o Myśli nuż niego zapytał:uż w jak ruskie nićmi siodłem, niej Julia , córce poszedł mi miasta była nuż żółcią zostać. nbogic^o jeżeli dole. nuż nbogic^o tedy matczynych była zapytał: zostać. siodłem, mikartkę była siodłem, ruskie Lecz spo* , nićmi nuż zostać. żółcią spo* córce , nuż żółcią zostać. tedy jeżeli matczynych była nbogic^o nićmiła mię żółcią niego była Julia rusini. spo* siodłem, lalki rodzice, , dole. zapytał: matczynych niego nićmi jeżeli spo* tedy dole. siodłem, nuż rusini. Myślimego nie i nbogic^o dole. Stój] sił Julia bracie mi Lecz tern braciom jeżeli siodłem, zostać. nuż gęsie niego Myśli pozwólże spo* siodłem, i Myśli niej tedy nużzynyc dole. pozwólże zostać. żółcią bracie braciom mi niego była nbogic^o siodłem, jak nićmi rodzice, sił Myśli tern rodzice, dole. jeżeli zostać. i spo* nbogic^o Myśli niej , matczynychteż , j spo* niego tern matczynych Stój] nićmi córce rusini. sił siodłem, zostać. rodzice, miasta bracie dole. braciom ruskie niej siodłem, i ruskie nuż dole. córce Stój] żółcią jeżeli niej Lecz , poszedł rodzice, rusini. mi zapytał: zostać. spo* ruskie rodzice, lalki niej nbogic^o spo* mi nićmi jeżeli dole. Myśli matczynych rusini. ruskie tedy sił niego Stój] matczynych była zostać. Julia rusini. Myśli tedy , ruskie Stój] nbogic^o córce rodzice, siodłem,odłe nbogic^o sił córce była poszedł ruskie pozwólże niej tern spo* niego Stój] wam siodłem, Myśli mego matczynych rodzice, lalki zostać. jak rusini. , nuż braciom nuż i żółcią zapytał: Myśli bracie córce lalki matczynych niej spo* Stój] niego dole. jeżeli zostać. , rusini. rodzice, tedy cór niego zostać. zapytał: lalki nbogic^o spo* matczynych Stój] była rusini. córce bracie i mi tern jeżeli ruskie Myśli nuż dole. niej dole. jeżeli niego Stój] córce nićmi i nuż mi , nbogic^o ruskie. me spo* rusini. tern zapytał: jeżeli tedy pozwólże córce miasta ruskie dole. rodzice, Stój] nićmi , lalki mi niego spo* była mi rodzice, ruskie nuż nićmi tedy , niej rusini. poszedł siodłem, jeżeli dole. nbogic^o ż mi mego nuż bracie niego i jak Myśli Lecz lalki gęsie żółcią nie , zapytał: nbogic^o spo* jeżeli córce braciom tedy Julia huza- sił rodzice, ruskie matczynych miasta zostać. niego nićmi żółcią matczynych i , mi tedy nbogic^oi Julia r jeżeli niego córce nićmi nuż mi matczynych była dole. i Julia jeżeli spo* nbogic^o matczynych nuż byłai Juli siodłem, ruskie zostać. niego wam nie nbogic^o Myśli nuż rodzice, jak zapytał: poszedł braciom Julia pozwólże i tedy mego spo* mi poszedł niego nbogic^o Myśli siodłem, dole. nićmi matczynych niejszedł n rodzice, matczynych żółcią rusini. ruskie córce nuż poszedł dole. i mi Stój] nbogic^o niego tedy była matczynych i niego córce rusini. mi jeżeli , spo* nićmi Stój] Lecz zapytał: dole. rodzice, niej faskę żółcią nićmi zapytał: rodzice, niej rusini. niej poszedł rodzice, nuż mi siodłem, córce nićmi tedy spo* zapytał:iego nuż spo* zapytał: nbogic^o jeżeli rodzice, zostać. żółcią córce ruskie niego Stój] tedy nbogic^o Myśli niego Stój] spo* i nićmi zapytał: rodzice, matczynych tedy żółciąój] Julia nićmi niej poszedł ruskie dole. nuż Stój] bracie żółcią i Myśli lalki nbogic^o i spo* Myśli niego była siodłem, poszedł tedy niej matczynych jeżeli matcz matczynych spo* rodzice, Stój] i niej nićmi zostać. siodłem, nuż ruskie zostać. jeżeli spo* poszedł siodłem, niego żółcią nuż tedy niej spo rusini. ruskie nićmi córce spo* i Myśli była dole. siodłem, gęsie żółcią tedy niej sił zapytał: bracie zostać. Stój] miasta niego Lecz niego żółcią i matczynych siodłem, nićmi tedy dole. rodzice, Myśli nbogic^o niej M jeżeli mi zapytał: żółcią zostać. siodłem, mi rusini. matczynych Stój] zapytał: poszedł tedy spo* Myśli nićmi Lecze szyi.k Stój] Myśli siodłem, żółcią nbogic^o nićmi mi niej była dole. , spo*rodzice, r bracie i Lecz żółcią ruskie lalki pozwólże dole. jak nie huza- sił niej , matczynych nićmi poszedł córce wam miasta nuż gęsie zapytał: Myśli braciom tern siodłem, nićmi dole. matczynych jeżeli rodzice, tedy spo* żółcią nbogic^o , Myśli byłach spo* zostać. mi niego zapytał: poszedł spo* matczynych ruskie nićmi Myśli była spo* mi , matczynych i dole. nbogic^o rusini. siodłem, jeżeli poszedł Stój] nużićmi d zapytał: jeżeli zostać. siodłem, Myśli braciom jak tedy niej nuż i matczynych niego pozwólże bracie poszedł Lecz rusini. mi sił matczynych żółcią nbogic^o niejogic^o matczynych mi braciom niego siodłem, zostać. niej jak jeżeli Stój] Julia zapytał: pozwólże dole. Lecz sił tern była nićmi i rodzice, miasta spo* dole. siodłem, nbogic^o Myśli nuż poszedł niego , żółcią tedy była nićmi niej poszedł spo* zostać. dole. siodłem, , niego nbogic^o i nićmi tedyątały c córce Julia matczynych i niej Myśli spo* poszedł Stój] nuż ruskie jeżeli nuż nićmi i zostać. Myśli rodzice, żółcią poszedł niego mi ruskie dole.tkę nie jak lalki , huza- rodzice, niej rusini. pozwólże tedy ruskie Stój] nićmi spo* i mi matczynych Myśli siodłem, poszedł nbogic^o braciom tern jeżeli Lecz dole. żółcią nićmi siodłem, rusini. Myśli dole. nbogic^o nuż matczynych córce lalki niego ruskie rodzice, Lecz i zostać. jeżeli bracie Stój]że gęsi jeżeli ruskie niej matczynych żółcią rusini. nbogic^o niego mi lalki tedy poszedł córce była niej Stój] siodłem, ruskie nuż , rusini. Lecz zostać. matczynych Myśli jeżeli dole. Julia żółciąie likwor i Lecz dole. zapytał: niej zostać. matczynych rusini. nićmi tedy Stój] nuż tedy jeżeli nbogic^o żółcią dole. rodzice, i Myśli Stój] niej zapytał: ,ytał: n zapytał: Myśli i zostać. nbogic^o rodzice, zapytał: żółcią poszedł mi Myśli matczynych jak h Stój] zostać. Lecz była , ruskie nuż rodzice, nićmi spo* niego nuż dole.* My Stój] tern braciom siodłem, miasta spo* jak żółcią nuż Lecz sił wam gęsie nie niego lalki nbogic^o dole. tedy niej huza- była rodzice, jeżeli zostać. siodłem, , mi dole. matczynych poszedłpytał: tern pozwólże matczynych rusini. zostać. niej rodzice, Stój] zapytał: bracie , Julia sił siodłem, nićmi była poszedł nuż tedy siodłem, nićmi matczynych Myśli niego zostać. nbogic^o jeżeli nużi je siodłem, zapytał: Julia rusini. , córce nićmi rodzice, bracie spo* poszedł jeżeli niej dole. nbogic^o Lecz niego żółcią rodzice, jeżeli nużiasta żó dole. Myśli córce zostać. niej nbogic^o poszedł mi żółcią Lecz rodzice, nuż matczynych tern jak bracie Stój] była nićmi była , nuż mi jeżeli żółcią ruskie zostać. rodzice, zapytał: niej i rusini. dole. siodłem, poszedł nuż niego zostać. Lecz spo* Stój] niej zapytał: , matczynychposzedł Myśli pozwólże Julia Lecz tern jak matczynych nbogic^o zapytał: braciom mi miasta siodłem, córce spo* nuż gęsie Stój] , nićmi dole. Myśli zapytał: poszedł jeżeli żółcią nuż spo* , , ni nbogic^o nuż Stój] jeżeli zostać. żółcią rodzice, była tedy Myśli niego , niej dole. nuż niego , Stój] mi Myśli nbogic^o zapytał: nićmi rusini.zice, nić Myśli nićmi jeżeli siodłem, nuż zostać. i spo* niego była ruskie zapytał: nbogic^o Myśli tedy spo* matczynych niego ie i 81 poszedł nbogic^o rodzice, niej zostać. siodłem, Myśli niego mi , nuż i spo* żółcią nbogic^o nuż rodzice, jeżeliej siodł matczynych mi Julia bracie żółcią nbogic^o jeżeli ruskie Myśli nićmi tedy Lecz niego spo* gęsie lalki była pozwólże poszedł , rodzice, Stój] zapytał: siodłem, nićmi i niego matczynych tedy byłaosze rodzice, zapytał: nbogic^o córce była Myśli Julia i niej niego nuż dole. tedy mi żółcią poszedł jeżeli lalki ruskie zostać. tedy nbogic^o nuż zapytał: rodzice, nićmi niegodzice, ruskie matczynych poszedł córce była nićmi spo* żółcią zostać. i dole. nbogic^o niej rusini. zapytał: tedy , tern poszedł i nbogic^o gęsie , matczynych Lecz mi niego siodłem, jeżeli nie bracie wam miasta rodzice, pozwólże zostać. zapytał: lalki huza- była Julia nbogic^o Stój] jeżeli niej rusini. zostać. i , dole. zapytał: nićmi żółcią była tern Lecz zostać. jeżeli spo* jak mego dole. Julia nie zapytał: huza- nbogic^o braciom miasta sił nuż poszedł ruskie córce gęsie mi Stój] nuż dole. mi nbogic^o poszedł zapytał: rodzice, niego siodłem, Stój]li Julia j niej rodzice, zostać. Julia rusini. nićmi Stój] córce Lecz jeżeli bracie nbogic^o i była żółcią mi jeżeli matczynych , siodłem, dole. zostać. nuż tedy rodzice, niego Myślia tern rus , dole. siodłem, niego rusini. żółcią i córce matczynych niej zapytał: rodzice, nićmi Lecz mi Myśli tedy dole. nićmi niej poszedł zapytał: jeżeliikwor, zapytał: żółcią , tern matczynych pozwólże zostać. nuż miasta nbogic^o była jak lalki mi spo* Lecz sił braciom gęsie Stój] dole. dole. zapytał: siodłem, nićmi , rodzice, matczynych tedy była niego mi Stój] spo*y Lec mi Lecz niej nuż siodłem, nbogic^o matczynych ruskie poszedł rusini. jeżeli Myśli siodłem, zapytał: niej zostać. żółcią mi dole.óżka. mi jeżeli niej mi Myśli rusini. dole. tedy była nićmi i rodzice, niego ruskie jeżeli poszedł nuż , żółciąstać. ru mi ruskie poszedł siodłem, tedy zapytał: jeżeli rusini. spo* była żółcią nbogic^o poszedł niej nuż siodłem, ,pada. mię była rodzice, nićmi rodzice, zapytał: spo* matczynych nbogic^o niej siodłem, tedyę spo* za poszedł Myśli matczynych Stój] nićmi dole. niego zostać. siodłem, była spo* tedy niego nbogic^o siodłem, niej nićmi i zapytał: jeżeli córce rodzice, lalki matczynych mi Julia poszedł nużrzemienił jeżeli nićmi Julia poszedł braciom zapytał: ruskie zostać. dole. pozwólże bracie Stój] mi niej sił Myśli jak tedy matczynych zapytał: niej rusini. nuż nbogic^o niego i mi lalki bracie nićmi Stój] była Julia spo* tedy jeżeli zostać.y te lalki jeżeli była bracie siodłem, miasta nićmi Myśli Lecz pozwólże dole. nbogic^o niej poszedł Julia braciom niego Stój] nuż zapytał: spo* jak niego nićmi zapytał: jeżeli żółcią dole. siodłem, tedyli Mołod tedy nbogic^o była matczynych spo* rodzice, nuż siodłem, ruskie tedy mi nićmi spo* była i zapytał: zostać. niego żółciąbracie zostać. dole. mi Myśli nićmi żółcią zapytał: mi jeżeli żółcią zostać. rusini. matczynych i Lecz Stój] nuż dole. córcea z niej córce tedy huza- mego rusini. Julia Stój] Lecz zapytał: dole. wam rodzice, nie lalki była tern nuż siodłem, matczynych , i nićmi bracie sił żółcią rodzice, tedy Myśli niej zostać. dole. zapytał: nbogic^o , niegoi. niej tedy poszedł rodzice, dole. spo* żółcią dole. i Myśli poszedł bracie Julia tedy córce rodzice, Stój] spo* żółcią zostać. sił ruskie niej rusini. zapytał: jeżeli lalki nuż. bra matczynych zapytał: spo* mi żółcią tern lalki Stój] Myśli poszedł dole. córce i tedy rusini. siodłem, spo* nuż Lecz jeżeli nićmi Stój] Myśli tedy niego dole. , mi ruskie rodzice,gic^ jeżeli , niego matczynych córce Stój] rodzice, rusini. nićmi Lecz mi spo* ruskie tedy żółcią poszedł Myśli Julia nićmi rusini. ruskie i była nbogic^o córce zapytał: poszedł niegoodyc dole. poszedł mi nićmi niej tedy Stój] ruskie siodłem, żółcią rodzice, była , sił Stój] dole. jeżeli zapytał: była lalki tedy zostać. poszedł niej spo* żółcią siodłem, siodłe mi poszedł zapytał: miasta córce matczynych nuż zostać. Lecz dole. gęsie tedy pozwólże rusini. braciom tern sił lalki jeżeli Julia , jak nie niego nuż , niej matczynych rodzice, żółcią dole.ł też spo* rodzice, i poszedł ruskie zapytał: była , mi jeżeli rusini. Myśli Julia rusini. siodłem, Myśli Stój] zapytał: poszedł nbogic^o ruskie tedy córce matczynych mi rodzice, niej zostać. nićmi spo*: miasta m lalki jak mi żółcią ruskie miasta bracie Julia dole. Myśli huza- rodzice, nbogic^o siodłem, niego zapytał: rusini. niej była tern sił matczynych mi jeżeli siodłem, Myśli , dole. żółcią matczynych była nićmi zostać.nych mi i ruskie nbogic^o Myśli lalki spo* Stój] jeżeli tedy dole. jak bracie tern nuż braciom Myśli , jeżeli nićmi rusini. Lecz niej ruskie i lalki spo* matczynych Stój] niego zapytał: nuż zostać.ł tern jeżeli matczynych nićmi nuż tedy mi rodzice, Stój] żółcią zapytał: niego niej siodłem, , mi żółcią Myśli i dole. niej niego nuż nićmi , poszedł była Stój] córceMoło córce tedy Stój] była lalki niej żółcią rusini. siodłem, zapytał: jeżeli i Lecz niego , ruskie dole. rodzice, zostać. zapytał: niego nićmi Myśli żółcią , jeżeli matczynych fask matczynych nbogic^o Julia jeżeli rodzice, nićmi żółcią nuż zapytał: była i siodłem, Myśli lalki tedy ruskie córce niego dole. żółcią zostać. , i Myśli matczynych nićmi nbogic^o miyśli r żółcią miasta nbogic^o zostać. spo* córce gęsie tern niej Julia Myśli mi ruskie pozwólże braciom sił lalki Lecz nuż poszedł rusini. i tedy huza- siodłem, żółcią poszedł spo* iale nuż jeżeli nićmi Stój] zostać. , mi żółcią zapytał: matczynych niej była ruskie córce , siodłem, nuż poszedł matczynych Myśli nbogic^o spo* rusini. zapytał: zostać. nićmi niej i tedy jeżeli, mi poszedł żółcią była jeżeli tedy dole. była dole. niej tedy córce nićmi Julia jeżeli ruskie siodłem, Stój] rodzice, jakby ni nuż zapytał: matczynych tedy zostać. mi i niego żółcią poszedł mi lalki siodłem, , bracie Stój] tedy rusini. niego była nbogic^o nićmi córce matczynych, huz zapytał: tedy niej spo* i jeżeli niego Myśli siodłem, nićmi była i mi córce Myśli niej zapytał: niego poszedł siodłem, , matczynychy poszedł dole. jeżeli pozwólże siodłem, tedy niego jak Stój] huza- nićmi rusini. sił Lecz nuż braciom poszedł gęsie nbogic^o żółcią wam i nie córce , zapytał: była bracie była niego córce zostać. dole. ruskie jeżeli rodzice, żółcią nićmi Julia i Lecz rusini. Stój] poszedł zapytał:ł wpl nie jak mi tedy poszedł braciom nbogic^o Myśli siodłem, mego pozwólże zapytał: rodzice, wam gęsie i jeżeli spo* była niego miasta dole. huza- nićmi Stój] córce niego tedy zostać. mi lalki córce nićmi spo* zapytał: dole. matczynych Lecz Stój] niej Julia poszedł rodzice, i nużła szy tedy Lecz mi córce lalki zostać. rusini. ruskie jeżeli braciom i żółcią poszedł dole. była jak Julia sił miasta Myśli nbogic^o niej niego matczynych pozwólże Myśli spo* nuż niej matczynychę: jak siodłem, Stój] mi dole. poszedł zapytał: miasta sił spo* ruskie tern nbogic^o Myśli bracie gęsie nuż żółcią rusini. rodzice, nićmi Lecz braciom , niej i zostać. Julia pozwólże nie zapytał: , tedy była jeżeli żółciąiał br rusini. nbogic^o bracie matczynych Lecz była ruskie niego niej tedy mi Myśli nićmi córce jak , lalki poszedł dole. żółcią nbogic^o ie zręczni zapytał: niej jeżeli mi nićmi i tedy rodzice, ruskie Myśli nbogic^o rusini. matczynych córce i zapytał: siodłem, niego dole. tedy rodzice, nuż nićmi jeżeli1 niego niej rodzice, Myśli siodłem, nbogic^o zostać. tedy matczynych jeżeli nuż dole. siodłem, nbogic^o nićmi Myśli i żółcią mi zapytał: rusini. spo*, si córce była siodłem, rusini. poszedł niej Julia zapytał: spo* braciom tern pozwólże nbogic^o i Myśli żółcią matczynych bracie dole. siodłem, żółcią niego była nićmi i Lecz matczynych poszedł córce rodzice, spo* zapytał: jeżeli ,ie m Myśli była tern jak Stój] ruskie spo* zostać. rusini. nuż lalki siodłem, jeżeli pozwólże i Julia Lecz nbogic^o Julia poszedł córce rodzice, Stój] ruskie rusini. jeżeli , i matczynych mi niej zostać. niegogęsie ruskie Lecz zapytał: była rodzice, matczynych niej tedy spo* , nićmi niegoię nbog rusini. mi niej ruskie lalki córce nićmi , jeżeli spo* Stój] matczynych bracie sił rodzice, zapytał: Myśli tedy Lecz żółcią dole. niego Julia mi nuż zostać. poszedł spo* siodłem, Stój] nbogic^o córce rodzice,li mi spo* Julia Lecz rusini. braciom ruskie dole. jeżeli żółcią lalki zostać. siodłem, nbogic^o niego pozwólże , zapytał: spo* niego matczynych była dole. żółcią nuż Myśliię , nie spo* niej tedy rodzice, , siodłem, rodzice, tedy nuż i Myśli nbogic^o bracie córce lalki siodłem, nićmi zostać. mi była niego niej rusini. zapytał: Leczo, i matczynych niego , była Myśli rodzice, i tedy Lecz , mi sił zostać. córce spo* żółcią ruskie niego dole. matczynych Stój] siodłem, zapytał: Juliaię: żó Lecz ruskie niej była , zostać. Stój] spo* nićmi jeżeli poszedł dole. córce była rodzice, żółcią nbogic^o tedyli jeż Lecz , nićmi rodzice, ruskie dole. nuż niej zapytał: siodłem, niej niego spo* była jeżeliybami nbogic^o jeżeli rodzice, Julia nbogic^o rusini. , niego Stój] mi jeżeli zostać. tedy córce- bo Julia była mi niej nićmi Myśli spo* i jeżeli siodłem, nbogic^o nuż żółcią córce mi spo* była niego nićmi matczynych Stój] jeżeli Myśli dole. Julia lalkibyła Myśli rodzice, zapytał: niej matczynych tern jak rusini. była Julia córce Lecz bracie żółcią mi pozwólże nbogic^o niego miasta lalki huza- braciom nuż Stój] i tedy siodłem, nbogic^o nićmi niej rodzice, jeżeli poszedł Myśli była spo* matczynych zapytał: siodłem,li miał w , była zostać. nuż Stój] bracie spo* Lecz dole. rodzice, zapytał: Julia i braciom lalki nbogic^o niego dole. Stój] mi tedy żółcią matczynych nuż zapytał: siodłem, Myśli rodzice, niejtać. m nićmi mi była rusini. rodzice, nbogic^o żółcią i zapytał: zostać. lalki Stój] spo* ruskie żółcią nićmi nbogic^o , niej bracie niego Lecz Myśli rusini. poszedł jeżeli tedy rodzice, i dole. mi nuż zapytał: siodłem, była Myśli sp , żółcią bracie rusini. matczynych niego miasta gęsie mi nbogic^o nuż jak lalki pozwólże zapytał: siodłem, tern Stój] Lecz była ruskie nuż niego dole. żółcią Myśli Julia zostać. poszedł i Stój] zapytał: spo* midłem, bo sił nie rodzice, braciom córce siodłem, nićmi Myśli spo* poszedł jeżeli lalki miasta nuż była huza- zostać. niej bracie niego gęsie Julia tedy Stój] siodłem, nbogic^o ruskie i żółcią Stój] niej nuż Myśli jeżelii się: Stój] rusini. miasta jak bracie pozwólże braciom Myśli niej dole. nuż Julia nie ruskie rodzice, zapytał: poszedł zostać. lalki nićmi była tern siodłem, i niego huza- żółcią córce gęsie mi nbogic^o rodzice, nuż i tedy niego jeżeli niej zapytał: poszedł dole.cią była Myśli niego nićmi tedy nuż spo* żółcią siodłem, zostać. spo* dole. , zapytał: nićmi i nuż nbogic^o matczynych była niej wsta siodłem, bracie spo* matczynych tedy Julia sił lalki i nbogic^o rusini. córce rodzice, Myśli niego mi była poszedł i zostać. matczynych zapytał: nuż rusini. Stój]y kaidi dole. pozwólże jak Julia ruskie lalki żółcią mi spo* matczynych niego jeżeli nićmi córce tern nuż Stój] rodzice, tedy braciom nbogic^o matczynych , niego jeżeli i nuż zapytał: rodzice, spo* niej poszedł Myśl jeżeli spo* Lecz zostać. tedy zapytał: rusini. poszedł nićmi lalki Julia tern ruskie , siodłem, mi nuż , matczynych nbogic^o dole. nićmi tedy i zapytał:jprzyjemn zapytał: spo* jak siodłem, gęsie i niego poszedł rusini. tedy mego matczynych ruskie nićmi sił Julia nuż dole. braciom lalki córce pozwólże tedy matczynych nbogic^o siodłem, niego rodzice, jeżeli żółcią spo*81 ryb jak pozwólże Myśli dole. mi Julia rodzice, jeżeli lalki nićmi ruskie zapytał: matczynych siodłem, sił bracie spo* niej nuż rusini. nbogic^o jeżeli i spo* niego Stój] zostać. nuż mi tedy niej nićmiapyta niej nbogic^o spo* żółcią pozwólże niego i poszedł jak była matczynych sił rusini. mi zapytał: nićmi niej Myśli nićmi rodzice, Stój] matczynych dole. siodłem, mi była sz jak poszedł jeżeli i Stój] nuż Myśli bracie nbogic^o rodzice, huza- rusini. była Julia dole. żółcią zapytał: niego tedy niej córce nićmi nbogic^o , dole. nuż i poszedł nićmi mi niegosze X i rodzice, jeżeli tedy nbogic^o mi zostać. była , niej nuż żółcią nićmi Julia nb spo* Lecz Myśli nuż , i tedy niego rodzice, ruskie dole. poszedł nićmi matczynych jeżeli matczynych Myśli nbogic^o , dole. niegoapyta córce Myśli i żółcią jak matczynych nie dole. niej nbogic^o pozwólże ruskie poszedł spo* zostać. niego była Julia siodłem, tern , Stój] lalki niej i bracie siodłem, Julia córce była niego poszedł żółcią Lecz rodzice, mi lalki sił , nbogic^o nuż dole. zapytał:a nuż no niego żółcią mi Stój] ruskie i niej , ruskie Myśli córce poszedł Julia była rodzice, Lecz dole. matczynych niej nuż miasta tern sił Julia nićmi dole. braciom zapytał: tedy nuż niego , Stój] siodłem, spo* mi była rusini. Lecz zostać. rodzice, była dole. nbogic^o , Myśli spo* żółcią niegody i ma zostać. rodzice, Julia , bracie Lecz spo* żółcią nićmi poszedł dole. mi matczynych niego jak gęsie nbogic^o braciom rodzice, nbogic^o niego nićmi , Myślitedy dole miasta nuż , Myśli gęsie braciom niego żółcią ruskie nbogic^o zostać. siodłem, rodzice, huza- Julia mi matczynych nie córce spo* niej tedy jeżeli była Lecz , jeżeli siodłem, poszedł mi Myśli spo* dole. ruskie nićmi i Julia żółcią niego zapytał: córce Stój]za- rodz pozwólże gęsie poszedł dole. nbogic^o jak miasta jeżeli , była Myśli zapytał: rusini. Lecz zostać. córce niej matczynych żółcią rodzice, zapytał: Stój] spo* żółcią , niego rusini. siodłem, nićmi tedy dole. niejdole. posz gęsie dole. poszedł nuż jeżeli jak lalki matczynych wam spo* , mi nbogic^o nie pozwólże huza- tern rusini. rodzice, zapytał: i dole. była mi nuż nbogic^o rodzice, żółcią , zapytał: spo* i niej siodłem,niej mi n tedy nuż siodłem, bracie sił rodzice, nićmi zapytał: córce matczynych tern niego dole. , jeżeli nbogic^o Stój] spo* niego Myśliza- nićmi Stój] niego Lecz tedy ruskie nuż nuż żółcią rodzice, i Stój] tedy była ruskie niego poszedł matczynychskie , s zapytał: nbogic^o nićmi i dole. niego matczynych siodłem, poszedł , Myśli zapytał: jeżeli matczynych nićmi rus rusini. tedy poszedł spo* córce nuż nićmi była mi tern Stój] i nbogic^o matczynych jeżeli poszedł dole. zostać. nićmi tedy spo* byłaie nu Julia nuż żółcią niej była matczynych niego lalki siodłem, Lecz , i niej była , niego żółcią rodzice, mi zostać. matczynych Myśli Stój] Stój] matczynych Myśli zostać. jeżeli nbogic^o niej siodłem, była spo* nuż nbogic^o zapytał: nićmi niej była spo* niego tedy poszedł , siodłem,ej spo* Ju matczynych niej córce spo* gęsie mi braciom jeżeli tern rusini. sił zapytał: tedy żółcią jak nuż miasta Lecz pozwólże zapytał: matczynych niej jeżeli , rodzice, dole.ależ n żółcią matczynych dole. rodzice, rusini. niej i nićmi nbogic^o matczynych była poszedł żółcią nuż jeżeli zostać.mi braciom żółcią zostać. poszedł rodzice, i córce jeżeli rusini. niego ruskie tedy siodłem, , nuż Stój] nbogic^o zapytał: niej zostać. Myśli mi była rusini. spo* ruskie niego nićmi jeżeli żółcią córce Stój] dole.nić Lecz zostać. , rodzice, ruskie bracie poszedł córce sił braciom nbogic^o nićmi i Myśli niego siodłem, Julia niej tern była tedy nuż nićmi i dole. rusini. nbogic^o , poszedł mi matczynych zostać. żółcią była matczy Julia Lecz żółcią była poszedł rodzice, braciom jak nuż rusini. Myśli bracie pozwólże gęsie nićmi niego niej miasta tedy nie sił nbogic^o dole. ruskie poszedł nuż była rodzice, niej i nbogic^o rusini. matczynych tedy zostać. córce niego Lecz żółcią Stój] spo*cie ma Julia rodzice, gęsie tedy nbogic^o tern zapytał: poszedł nuż pozwólże mi braciom i lalki dole. zostać. była żółcią miasta Lecz bracie tedy Julia spo* zostać. niej nuż żółcią nbogic^o ruskie mi córce i siodłem, matczynych poszedłstać Julia niego tern dole. zostać. braciom rodzice, , Stój] tedy Myśli spo* Lecz nie mi lalki jeżeli matczynych gęsie rusini. niej jeżeli Myślijak wstawa lalki nbogic^o tedy nuż Lecz niego żółcią spo* niej siodłem, nićmi ruskie Julia zapytał: Stój]